Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI PONIŻEJ 130 000 PLN dotyczące profilowania i zagęszczania nawierzchni gruntowych oraz nawierzchni z kruszywa niezwiązanego

Deszczno, dnia 17 marzec 2023 r.

Znak: INW.272.2.24.2023

                                                                      

                                                            

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości poniżej 130 000 PLN

 

dotyczące profilowania i zagęszczania nawierzchni gruntowych oraz nawierzchni z kruszywa niezwiązanego, na drogach gminnych w Gminie Deszczno.

 

 

I     NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Deszczno

ul. Lubuska 90

      66-446 Deszczno

      tel. +48 95 728 76 50

      e-mail: gmina@deszczno.pl

      www.deszczno.pl

 

II    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni dróg gminnych o łącznej długości
ok. 60 km o średniej szerokości 4,5 m.

Zakres robót obejmuje:

  1. drogi gruntowe (profilowanie nawierzchni równiarką samobieżną z ukośnie ustawianym lemieszem oraz zagęszczenie walcem wibracyjnym o nacisku
    min. 10 t) – szacunkowo 30 km; 
  2. drogi o nawierzchni z kruszywa niezwiązanego (profilowanie nawierzchni równiarką samobieżną z ukośnie ustawianym lemieszem oraz stabilizacja mechaniczna walcem wibracyjnym o nacisku min. 10 t) – szacunkowo 30 km.

Podczas profilowania zaleca się stosowanie spadków poprzecznych:

  1. 3% - dla dróg twardych nieulepszonych
  2. 4% - dla dróg gruntowych

Zamawiający w okresie obowiązywania umowy zlecać będzie Wykonawcy roboty, w zakresie mieszczącym się w zapytaniu ofertowym. Termin realizacji
zleceń oparty będzie na uzgodnieniu z Zamawiającym. Obowiązkiem wykonawcy będzie rozpoczęcie robót w czasie nie dłuższym niż 7 dni od daty otrzymania zlecenia.

Złożona oferta powinna zawierać:

  1. nazwę i adres wykonawcy
  2. cenę ryczałtową oferty (cena netto i brutto) za profilowanie i zagęszczanie 1mb drogi, zawierającą wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
  3. wykaz sprzętu, który zostanie użyty przez wykonawcę do realizacji zamówienia. 

Zamawiający wyliczy cenę oferty wykonawcy wg. wzoru

Cena oferty – łączna cena brutto żądana przez wykonawcę za wykonanie profilowania i zagęszczenia 1mb uwzględniającą wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Cenę każdej oferty zamawiający wyliczy wg następującego wzoru:

C=C1+C2

C1=A x 30000 m

C1 - cena oferty brutto

A -cena brutto 1mb profilowania i zagęszczania dróg – dla dróg o nawierzchni gruntowej.

C2=B x 30000 m

C - cena oferty brutto

B-cena brutto 1mb profilowania zagęszczania dróg – dla dróg o nawierzchni
z kruszywa niezwiązanego.

Zawarta w ofercie wysokość wynagrodzenia ryczałtowego za 1mb profilowania i zagęszczania dróg jest ostateczna, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez wykonawcę kosztów ich realizacji.

 

III         TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Wymagany termin wykonania zamówienia:

I etap: od 1 kwietnia do 30 czerwca 2023 r.

II etap: od 1 września do 31 października 2023 r.

 

IV        INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

            Zamawiający dopuszcza porozumiewanie pisemne lub drogą elektroniczną.

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Paweł Szmajda – Tel. 95 728 76 57,

pawel.szmajda@deszczno.pl

 

V         MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

            Miejsce składania ofert:

Urząd Gminy Deszczno 

66-446 Deszczno, ul. Lubuska 90, Biuro Obsługi Klienta

             

Termin składania ofert                   - do 27 marca 2023 r. do godz. 10.50

 

Termin otwarcia ofert                      - 27 marca 2023 r. o godz. 11.00

 

 

 

VI        OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

Oferty nie podlegające odrzuceniu, spełniające formalne wymagania, określone w niniejszym zapytaniu ofertowym, złożone przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu, będą oceniane według poniższych kryteriów i wag:

Cena oferty (kryterium 1) - 100 %

VII       INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

      Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze oferty najkorzystniejszej podając nazwę, siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru. 

 

VIII      OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

            Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

Deszczno, dnia 17 marca 2023 r.

 

SPORZĄDZIŁ:                                                              ZATWIERDZA:

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 17.03.2023.12.31.05_ZAPYTANIE_OFERTOWE_profilowanie_i_zag_aszczanie_nawierzchni.pdf 2023-03-17 12:31:05 131,7KB
Informacja z otwarcia ofert
1 05.04.2023.15.01.57_informacja_o_wyborze_oferty_INW.272.2.24.2023.pdf 2023-04-05 15:01:57 38,3KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Szmajda 17-03-2023 12:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Szmajda 17-03-2023
Ostatnia aktualizacja: Paweł Szmajda 05-04-2023 15:02