Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Gmina Deszczno: Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brzozowcu na centrum animacji i kultury

Ogłoszenie nr 772595-N-2020 z dnia 28.12.2020 r.
 

Gmina Deszczno: Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brzozowcu na centrum animacji i kultury
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 – 5 i 9 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Tytuł projektu „Centrum Kultury „Cegielnia” w Brzozowcu” O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Deszczno, krajowy numer identyfikacyjny 21096693500000, ul. ul. Lubuska  90 , 66-446  Deszczno, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 95 728 76 50, e-mail zbigniew.tupaj@deszczno.pl, faks 95 728 76 51.
Adres strony internetowej (URL): https://bip.deszczno.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
https://bip.deszczno.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
https://bip.deszczno.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Gminy Deszczno, 66-446 Deszczno, ul. Lubuska 90, Biuro Obsługi Klienta


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brzozowcu na centrum animacji i kultury
Numer referencyjny: INW.271.1.10.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę i rozbudowę świetlicy wiejskiej w Brzozowcu na centrum animacji i kultury wraz z infrastrukturą towarzyszącą i elementami zagospodarowania terenu oraz budową wiaty z częścią gospodarczą. Przyjęte założenia projektowe: - generalny remont obiektu, - kompleksowa termomodernizacja budynku wraz ze zmianą źródła ciepła, - wykorzystanie powietrznej pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną, - dostosowanie budynku do obowiązujących wymogów i przepisów, - dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, - zagospodarowanie terenu.

II.5) Główny kod CPV: 45262700-8
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45262800-9
45300000-0
45320000-6
45342000-6
45420000-7
45260000-7
45233253-7
45111291-4II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 31.05.2022

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: - wykażą iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości brutto minimum 1 000 000 zł polegającą na przebudowie lub rozbudowie lub remoncie budynku, w zakresie której realizowane były co najmniej roboty konstrukcyjno-budowlane, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

wykaz robót budowlanych, zgodny z załącznikiem nr 6 do SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Na dzień składania ofert Wykonawca przedstawia następujące dokumenty i oświadczenia: 1. Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ; 2. Kosztorys ofertowy opracowany metodą kalkulacji uproszczonej na podstawie załączonych do SIWZ przedmiarów; 3. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ; 4. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub jego kopię poświadczoną notarialnie - wzór dokumentu, który Wykonawca może zastosować stanowi załącznik nr 5 do SIWZ; 5. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia, zgodnie z pkt 7.2. SIWZ. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja jakości 40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian do zawartej umowy w stosunku do treści oferty, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisami ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. 2. Warunki zmiany: 1) istotne błędy pisarskie w treści umowy (np. w opisie przedmiotu umowy, w wysokości wynagrodzenia kwotowo lub słownie); 2) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia i potwierdzenia którejkolwiek z okoliczności określonych w § 16; 3) ograniczenia przez Zamawiającego zakresu wykonywanego przedmiotu umowy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy; wynagrodzenie umowne ulegnie odpowiedniej zmianie proporcjonalnie do wartości niewykonanego zakresu przedmiotu umowy, 4) zmiana sposobu/zasad dokonywania rozliczeń i płatności, zmiana płatnika; 5) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy o okres zaistniałego opóźnienia, na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego w przypadkach: a) wystąpienia prac dodatkowych, b) gdy ze względów organizacyjnych leżących po stronie Zamawiającego nie było możliwości przystąpienia do wykonania lub kontynuowania zamówienia w terminie przewidzianym przez Zamawiającego, c) gdy ze względu na warunki atmosferyczne nie jest możliwe prowadzenie robót w terminie przewidzianym przez Zamawiającego, d) okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będących następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian na wniosek Zamawiającego odebranej Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, e) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, f) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, g) określonych w § 2 ust. 2 lit. k, jeżeli termin przerwy wynosi powyżej 7 dni. 6) zmiany w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w sytuacji: a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 Prawo budowlane, 7) wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy lub zakresu realizowania przez niego robót na pisemny wniosek Wykonawcy; 8) zmiana terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia (umowy) z przyczyn niezależnych od żadnej ze Stron lub z powodu okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, bez konieczności zmiany wynagrodzenia, 9) zmiana postanowień umowy jest konieczna do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności z uwagi na okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności i których nie mógł przewidzieć, nawet przy zachowaniu należytej staranności. 3. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, Strony ustalą ich zakres i wartość w protokole konieczności. Protokół ten po zatwierdzeniu przez Zamawiającego, będzie stanowić podstawę do odpowiedniej zmiany niniejszej umowy. Roboty te będą rozliczane kosztorysem powykonawczym, według KNR, KNNR i KNP, a w przypadku braku odpowiadających robotom norm katalogowych, w oparciu o kalkulację indywidualną nakładów rzeczowych. Do ustalenia wartości robót Wykonawca zastosuje czynniki cenotwórcze (R, Kp, Z) oraz ceny materiałów z wliczonymi kosztami zakupu (M) i sprzętu (S) nie wyższe niż z katalogów baz cenowych „BISTYP” z okresu ich wbudowania. Materiały nie ujęte w tych wydawnictwach rozliczane będą na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego cen jednostkowych z faktur lub rachunków zakupu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 18.01.2021, godzina: 10:50,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 28.12.2020.17.26.14_Centrum_Kultury_-_Og_Ooszenie.pdf 2020-12-28 17:26:14 246,1KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 28.12.2020.17.26.14_Centrum_Kultury_-_SIWZ.docx Po terminie otwarcia ofert 2020-12-28 17:26:14 164,3KB 69 razy
2 28.12.2020.17.26.22_Centrum_Kultury_-_Umowa_-_projekt.docx Po terminie otwarcia ofert 2020-12-28 17:26:22 162,8KB 65 razy
3 28.12.2020.17.26.33_Centrum_Kultury_-_Za_O__cznik_nr_1,_4,_5,_6,_7_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2020-12-28 17:26:33 193,5KB 57 razy
4 28.12.2020.17.38.03_CK_Brzozowiec_-_przedmiar_robait.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-12-28 17:38:03 474,3KB 113 razy
5 28.12.2020.17.38.18_decyzja_celu_publicznego.7z Po terminie otwarcia ofert 2020-12-28 17:38:18 1,0MB 31 razy
6 28.12.2020.17.38.31_MAPA.7z Po terminie otwarcia ofert 2020-12-28 17:38:31 500,1KB 28 razy
7 28.12.2020.17.38.49_OPINIA_GEOTECHNICZNA.7z Po terminie otwarcia ofert 2020-12-28 17:38:49 2,5MB 26 razy
8 28.12.2020.17.39.09_o_Ewiadczenia_projektantaiw.7z Po terminie otwarcia ofert 2020-12-28 17:39:09 1,8MB 31 razy
9 28.12.2020.17.39.34_PB_warunki_ochrony_ppoz.7z Po terminie otwarcia ofert 2020-12-28 17:39:34 2,4MB 29 razy
10 28.12.2020.17.39.50_warunki_I_UZGODNIENIE_PWiK.zip Po terminie otwarcia ofert 2020-12-28 17:39:50 729,5KB 28 razy
11 28.12.2020.17.43.00_ARCHITEKTURA.zip Po terminie otwarcia ofert 2020-12-28 17:43:00 16,6MB 113 razy
12 28.12.2020.17.44.12_BRANZA_ELEKTRYCZNA.zip Po terminie otwarcia ofert 2020-12-28 17:44:12 11,2MB 54 razy
13 28.12.2020.17.47.47_BRANZA_SANITARNA.zip Po terminie otwarcia ofert 2020-12-28 17:47:47 21,1MB 58 razy
14 28.12.2020.17.51.10_KONSTRUKCJA.zip Po terminie otwarcia ofert 2020-12-28 17:51:10 17,0MB 57 razy
15 28.12.2020.17.51.38_PB_ARCHITEKTURA.zip Po terminie otwarcia ofert 2020-12-28 17:51:38 3,9MB 120 razy
16 28.12.2020.17.52.01_PB_BRANZA_ELEKTRYCZNA.zip Po terminie otwarcia ofert 2020-12-28 17:52:01 5,6MB 53 razy
17 28.12.2020.17.56.23_PB_BRANZA_SANITARNA.zip Po terminie otwarcia ofert 2020-12-28 17:56:23 16,4MB 53 razy
18 28.12.2020.17.57.54_PB_KONSTRUKCJA.zip Po terminie otwarcia ofert 2020-12-28 17:57:54 7,8MB 45 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 12.01.2021.09.43.15_odpowiedzi_na_pytania_CK_Brzozowiec_12.01.2021.pdf Po terminie otwarcia ofert 2021-01-12 09:43:15 1,1MB
2 12.01.2021.09.44.46_przedmiar_CK_Brzozowiec_aktualizacja.pdf Po terminie otwarcia ofert 2021-01-12 09:44:46 476,2KB
3 12.01.2021.09.45.43_STWiOR_CK_Brzozowiec_cz.1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2021-01-12 09:45:44 17,1MB
4 12.01.2021.09.46.35_STWiOR_CK_Brzozowiec_cz.2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2021-01-12 09:46:35 16,8MB
5 12.01.2021.09.47.38_STWiOR_CK_Brzozowiec_cz.3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2021-01-12 09:47:38 16,1MB
6 12.01.2021.09.48.59_STWiOR_CK_Brzozowiec_cz._4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2021-01-12 09:48:59 15,5MB
7 12.01.2021.09.49.49_Centrum_Kultury_-_wizualizacja.zip Po terminie otwarcia ofert 2021-01-12 09:49:49 11,7MB
8 15.01.2021.08.54.56_odpowiedzi_na_pytania_15.01.2021.pdf Po terminie otwarcia ofert 2021-01-15 08:54:56 42,0KB
Wynik postępowania
1 11.02.2021.17.09.57_informacja_o_wynikach_post_apowania_CK_Brzozowiec.pdf 2021-02-11 17:09:57 421,2KB
Informacja z otwarcia ofert
1 18.01.2021.14.18.54_informacja_z_publ._sesji_otwarcia_ofert.pdf 2021-01-18 14:18:54 481,9KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Florczak 28-12-2020 17:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-12-2020
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Florczak 11-02-2021 17:13