Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Gmina Deszczno : Modernizacja źródła ciepła i montaż wysokosprawnej kotłowni kogeneracyjnej w Szkole Podstawowej w Deszcznie

Uwaga!

Ogłoszenie nr 540559892-N-2020 z dnia 30.12.2020 r.

Deszczno:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer:
769156-N-2020
Data:
18/12/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Deszczno, Krajowy numer identyfikacyjny 21096693500000, ul. ul. Lubuska 90, 66-446 Deszczno, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 95 728 76 50, e-mail zbigniew.tupaj@deszczno.pl,faks 95 728 76 51.
Adres strony internetowej (url): https://bip.deszczno.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji:
IV
Punkt:
6.2
W ogłoszeniu jest:
Data: 07.01.2021, godzina: 09:50
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 15.01.2021, godzina: 11:50
 

Ogłoszenie nr 769156-N-2020 z dnia 18.12.2020 r.

Gmina Deszczno: Modernizacja źródła ciepła i montaż wysokosprawnej kotłowni kogeneracyjnej w Szkole Podstawowej w Deszcznie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 oś priorytetowa 3 gospodarka niskoemisyjna, działanie 3.4 kogeneracjaO zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Deszczno, krajowy numer identyfikacyjny 21096693500000, ul. ul. Lubuska  90 , 66-446  Deszczno, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 95 728 76 50, e-mail zbigniew.tupaj@deszczno.pl, faks 95 728 76 51.
Adres strony internetowej (URL): https://bip.deszczno.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
https://bip.deszczno.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
https://bip.deszczno.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Gminy Deszczno, ul. Lubuska 90, 66-446 Deszczno


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja źródła ciepła i montaż wysokosprawnej kotłowni kogeneracyjnej w Szkole Podstawowej w Deszcznie
Numer referencyjny: INW.271.1.9.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje prace projektowe, wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych, w szczególności: 1) wykonanie dokumentacji projektowej (wraz z kosztorysami), 2) uzyskanie wynikających z przepisów opinii i uzgodnień, 3) uzyskanie pozwolenia na budowę dla robót budowlanych dla których uzyskanie pozwolenia jest wymagane lub złożenie zgłoszenia robót budowlanych, 4) wykonanie robót budowlano-montażowych i instalacyjnych, 5) dokonanie prób szczelności, prób elektrycznych i wykonanie rozruchu instalacji zrealizowanych w ramach kontraktu, 6) przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem obiektów i instalacji do eksploatacji, w tym złożenie kompletnego wniosku o pozwolenie na użytkowanie, 7) sporządzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia prac, 8) przeprowadzenie przeszkolenia dla obsługi kotłowni, 9) zapewnienie serwisu gwarancyjnego i eksploatacyjnego w okresie gwarancji.

II.5) Główny kod CPV: 45331000-6
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
71320000-7
45310000-3
31120000-3II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 16.08.2021

II.9) Informacje dodatkowe: Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy w terminie do 16.08.2021 r. Za wykonanie przedmiotu umowy i dotrzymanie umownego terminu zakończenia robót, strony uznają zakończenie przez Wykonawcę robót budowlanych, dostaw i montażu wyposażenia, złożenie w imieniu Zamawiającego kompletnego wniosku o pozwolenie na użytkowanie oraz podpisanie protokołu odbioru końcowego, a także przekazanie pełnej dokumentacji. Wykonawca opracowując dokumentację projektową ma obowiązek na bieżąco jej konsultowania i uzgadniania z Zamawiającym, w szczególności: a) w terminie do 3 tygodni od dnia zawarcia umowy Wykonawca dokona z Zamawiającym uzgodnienia w zakresie przyjętych urządzeń, b) w terminie do 07.05.2021 r. Wykonawca wykona i uzgodni z Zamawiającym dokumentację projektową we wszystkich wymaganych branżach.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawcy wykażą iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości brutto minimum 400 000 zł w zakresie wykonania kotłowni kogeneracyjnej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz robót budowlanych, zgodny z załącznikiem nr 7 do SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Na dzień składania ofert Wykonawca przedstawia następujące dokumenty i oświadczenia: 1. Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ; 2. Wypełniona Tabela Elementów Ceny Ryczałtowej, przygotowana zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ; 3. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ; 4. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub jego kopię poświadczoną notarialnie - wzór dokumentu, który Wykonawca może zastosować stanowi załącznik nr 6 do SIWZ; 5. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia, zgodnie z pkt 7.2. SIWZ. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja jakości 40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian do zawartej umowy w stosunku do treści oferty, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisami ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. 2. Warunki zmiany: 1) istotne błędy pisarskie w treści umowy (np. w opisie przedmiotu umowy, w wysokości wynagrodzenia kwotowo lub słownie); 2) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie wysokości podatku od towarów i usług; 3) ograniczenia przez Zamawiającego zakresu wykonywanego przedmiotu umowy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy; wynagrodzenie umowne ulegnie odpowiedniej zmianie proporcjonalnie do wartości niewykonanego zakresu przedmiotu umowy, 4) zmiana sposobu/zasad dokonywania rozliczeń i płatności, zmiana płatnika; 5) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy o okres zaistniałego opóźnienia, na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego w przypadkach: a) wystąpienia prac dodatkowych, b) gdy ze względów organizacyjnych leżących po stronie Zamawiającego nie było możliwości przystąpienia do wykonania lub kontynuowania zamówienia w terminie przewidzianym przez Zamawiającego, c) gdy ze względu na warunki atmosferyczne nie jest możliwe prowadzenie robót w terminie przewidzianym przez Zamawiającego, d) okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będących następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian na wniosek Zamawiającego odebranej Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, e) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, f) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, g) określonych w § 2 ust. 2 lit. p, jeżeli termin przerwy wynosi powyżej 7 dni. 6) wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy lub zakresu realizowania przez niego robót na pisemny wniosek Wykonawcy; 7) zmiana terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia (umowy) z przyczyn niezależnych od żadnej ze Stron lub z powodu okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, bez konieczności zmiany wynagrodzenia, 8) zmiana postanowień umowy jest konieczna do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności z uwagi na okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności i których nie mógł przewidzieć, nawet przy zachowaniu należytej staranności. 3. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, Strony ustalą ich zakres i wartość w protokole konieczności. Protokół ten po zatwierdzeniu przez Zamawiającego, będzie stanowić podstawę do odpowiedniej zmiany niniejszej umowy. Roboty te będą rozliczane kosztorysem powykonawczym, według KNR, KNNR i KNP, a w przypadku braku odpowiadających robotom norm katalogowych, w oparciu o kalkulację indywidualną nakładów rzeczowych. Do ustalenia wartości robót Wykonawca zastosuje czynniki cenotwórcze (R, Kp, Z) oraz ceny materiałów z wliczonymi kosztami zakupu (M) i sprzętu (S) nie wyższe niż z katalogów baz cenowych „BISTYP” z okresu ich wbudowania. Materiały nie ujęte w tych wydawnictwach rozliczane będą na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego cen jednostkowych z faktur lub rachunków zakupu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 07.01.2021, godzina: 09:50,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> pl
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYC

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 18.12.2020.19.50.15_kot_Oownia_-_og_Ooszenie.pdf 2020-12-18 19:50:15 243,8KB
2 30.12.2020.12.14.18_kot_Oownia_-_og_Ooszenie-zmiana_1.pdf 2020-12-30 12:14:18 80,3KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 18.12.2020.19.50.15_Kot_Oownia_-_SIWZ.docx Po terminie otwarcia ofert 2020-12-18 19:50:15 163,7KB 58 razy
2 18.12.2020.19.50.52_Kot_Oownia_-_Umowa_-_projekt.docx Po terminie otwarcia ofert 2020-12-18 19:50:52 164,6KB 31 razy
3 18.12.2020.19.51.10_Kot_Oownia_-_Za_O__cznik_nr_1,_4,_5,_6,_7_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2020-12-18 19:51:10 193,5KB 35 razy
4 18.12.2020.19.51.30_Kot_Oownia_-_Za_O__cznik_nr_2-TECR.xlsx Po terminie otwarcia ofert 2020-12-18 19:51:30 75,2KB 44 razy
5 18.12.2020.19.51.57_PFU_Deszczno_kogeneracja_w_SP_29_05_2020.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-12-18 19:51:57 329,6KB 72 razy
6 18.12.2020.19.52.34_Za_Oaczniki_do_PFU.zip Po terminie otwarcia ofert 2020-12-18 19:52:34 7,2MB 47 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 30.12.2020.12.26.06_odpowiedzi_na_pytania_30.12.2020.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-12-30 12:26:06 178,7KB
Wynik postępowania
1 29.01.2021.13.13.52_informacja_o_wynikach_post_apowania_-_kot_Oownia_kogeneracyjna.pdf 2021-01-29 13:13:52 285,5KB
Informacja z otwarcia ofert
1 15.01.2021.12.49.37_inf._z_publ._sesji_.pdf 2021-01-15 12:49:37 267,7KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Florczak 18-12-2020 19:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-12-2020
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Florczak 29-01-2021 13:13