Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Remont ciągów komunikacyjnych budynku Szkoły Podstawowej w Deszcznie. Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty Budowlane

I         NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Deszczno

66-446 Deszczno, ul. Lubuska 90

tel. (095) 728 76 50

fax (095) 728 76 51

e-mail: gmina@deszczno.pl

www.deszczno.pl

 

II        TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39–46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. – dalej „PZP”) oraz aktów wykonawczych do PZP. Postępowanie jest prowadzone zgodnie zasadami przewidzianymi dla zamówień o wartości niższej niż kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP. Postępowanie  jest  prowadzone  zgodnie  z  zasadami  przewidzianymi  dla  tzw.  „procedury  odwróconej”,  o  której  mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP. Stosownie do przywołanych przepisów zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,  nie  podlega  wykluczeniu  oraz  spełnia

warunki udziału w postępowaniu.

 

III       OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont ciągów komunikacyjnych budynku Szkoły Podstawowej w Deszcznie w oparciu o dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

 

Zakres robot obejmuje w szczególności:

 

1. Piwnica:

a) remont posadzki i ścian korytarza głównego,

b) wymianę elementów instalacji elektrycznej z oświetleniem,

c) przebudowę leżaków instalacji wodociągowej,

d) remont podejść kanalizacyjnych w posadzce,

e) wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej,

f) wymianę wewnętrznej stolarki okiennej.

 

 

2. Parter i Łącznik:

a) remont posadzki i ścian korytarzy,

b) wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej,

c) wykonanie modułowego sufitu powieszanego,

d) wymianę elementów instalacji elektrycznej z oświetleniem włącznie.

 

 

3. Piętro I i II:

a) remont posadzki i ścian korytarzy,

b) wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej,

c) wykonanie modułowego sufitu powieszanego,

d) wymianę elementów instalacji elektrycznej z oświetleniem włącznie.    

 

4. Klatki schodowe:

a) renowację lastrykowych stopni i podestów,

b) wymianę balustrad oraz osłon zabezpieczających, montowanych pomiędzy biegami.

 

Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia wskazano produkty z podaniem nazwy, symbolu i producenta, produkty te stanowią przykłady, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że wykonawca nie jest zobowiązany do zastosowania tych konkretnych, podanych w dokumentacji przetargowej produktów i może stosować inne, jednakże wyłącznie pod warunkiem ich zgodności z produktami podanymi w dokumentacji pod względem:

• gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych), • charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),

• charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiału),

• parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcja),

• wyglądu (struktura, barwa, kształt),

• parametrów bezpieczeństwa użytkowania.

 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, a wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania.

 

Zamawiający określa wymagania związane z realizacją zamówienia stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).

 

Przedmiot zamówienia posiada następujący kod określony we Wspólnym Słowniku

Zamówień:

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

 

IV       TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonania zamówienia: do 30 sierpnia 2021 r.

 

 

 

V        WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie przez wykonawcę oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) i dołączenie, na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, do oferty aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 2 do SIWZ).

Warunkiem udziału wykonawcy w postępowaniu jest obowiązek przekazania przez niego zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej  www.deszczno.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 3 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24  ust. 1 pkt 12–23 PZP.

 W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w

postępowaniu,  o  których  mowa w art. 22 ust. 1 PZP dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności  zawodowej, o  ile wynika to z odrębnych przepisów,

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego

warunku udziału w postępowaniu;

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego

warunku udziału w postępowaniu;

3) zdolności technicznej lub zawodowej,

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego

warunku udziału w postępowaniu;

 

V A    PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST.5

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust.          5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

VI       WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ).

Zamawiający wymaga aby dokumenty zostały złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których wyżej mowa składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

VI A  INNE DOKUMENTY

1.Formularz oferty.

2.Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, a jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

3.Oświadczenie o braku podstawy wykluczenia z postępowania.

 

VII      INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY, W SYTUACJACH OKREŚLONYCH W ART. 10C – 10E, PRZEWIDUJE INNY SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobą  uprawnioną  do  porozumiewania  się  z  wykonawcami jest:

Zbigniew Tupaj, tel.: 95 72 87 657, e-mail: zbigniew.tupaj@deszczno.pl,

 

W  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca  przekazują  pisemnie,  faksem  lub  za  pomocą  poczty elektronicznej. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Jeżeli  zamawiający  i  wykonawca  przekazują  oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub za pomocą poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Korespondencję  związaną  z  niniejszym  postępowaniem, należy kierować na adres:

Urząd Gminy Deszczno, ul. Lubuska 90, 66-446 Deszczno.

Zamawiający nie przewiduje możliwości zwołania zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

 

 VIII    WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.

 

IX       TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ

Wykonawca jest związany ofertą 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania

ofert.

 

 

X        OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT                                  1.Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta musi być napisana w języku  polskim,  powinna  być  sporządzona  czytelnie  za pomocą  maszyny  do  pisania,  komputera  lub  ręcznie,  w sposób  uniemożliwiający  łatwe  usunięcie  zapisów,  oraz podpisana przez osobę upoważnioną.

2.W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika.  Pełnomocnictwo  powinno  być  załączone  w  oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.

3.Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

5.Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w SIWZ.

 

6.Oferta musi zawierać formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ), a w przypadku  podpisania  oferty  przez pełnomocnika  oraz  w  przypadku  wykonawców  wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo.

7.Ofertę  można  złożyć  w  kopercie  lub  innym  nieprzezroczystym opakowaniu.  

8.Koperta (opakowanie) zawierająca ofertę  powinna być zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem, bez uszkodzeń, co  gwarantuje  zachowanie  poufności  jej  treści  do  czasu otwarcia.  Zamawiający  nie  bierze  odpowiedzialności  za skutki braku zachowania powyższego sposobu opakowania i opisu  kopert,  tj.  np.:  rozerwanie  koperty  w  czasie  drogi  do zamawiającego,  nieskuteczne  doręczenie  z  powodu  złego opisu.

9.Każda strona kopii dokumentów w ofercie, wymaganych przez Zamawiającego,  ma być potwierdzona ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM przez jedną z osób upoważnionych do podpisywania oferty lub przez osobę posiadającą umocowanie prawne, czego dowód winien znaleźć się w ofercie. W sytuacji braku potwierdzenia zgodności z oryginałem zamawiający wezwie do uzupełnienia tego braku.

10.Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a zamawiający      nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

11.Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w          rozumieniu przepisów art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity:   Dz.U. z 2003r. Nr 153 poz.1503 z późniejszymi   zmianami), wówczas informacje te muszą być wyodrębnione w formie osobnego pakietu celem zachowania przez zamawiającego tajemnicy. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony „Tajemnice przedsiębiorstwa–nie udostępniać innym uczestnikom         postępowania”. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z SIWZ przygotowanie ww. pakietu przez wykonawcę. Stosowne zastrzeżenie wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na wniosek każdej zainteresowanej osoby.

12.Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy, w momencie odmowy na wezwanie zamawiającego do odtajnienia przez wykonawcę tej części oferty, skutkować będzie odtajnieniem tej części oferty nie będącej tajemnicą przedsiębiorstwa przez zamawiającego.

13.Wskazanym jest, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane i parafowane.

14.Zaleca się, aby oferta była zszyta/spięta w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty.

15.Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i          uzupełnienia do złożonej oferty w formie pisemnej przed terminem składania ofert.

16.Wprowadzone zmiany muszą być złożone wg takich samych zasad jak złożona oferta,       tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie z dopiskiem          „ZMIANA”.

17.Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte na sesji publicznego otwarcia ofert przy otwieraniu koperty Wykonawcy, który wprowadził zmiany, i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty.

18.Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie          pisemnego    powiadomienia (wg          takich samych zasad        jak wprowadzenie zmian) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.

19.Koperty oznakowane „WYCOFANIE” będą otwierane jako pierwsze. Oferty wycofane nie będą  otwierane na sesji publicznego otwarcia ofert i zostaną zwrócone wykonawcy.

20.W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

21.Oferta powinna zostać złożona w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Gminy Deszczno, 66-446 Deszczno, ul. Lubuska 90, Biuro Obsługi Klienta  w zamkniętej kopercie z oznaczeniem:

"Oferta na remont ciągów komunikacyjnych budynku Szkoły Podstawowej w Deszcznie  - nie otwierać do dnia 30 listopada 2020 r., do godz. 10.00".

 

XI       MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Miejsce składania ofert:

Urząd Gminy Deszczno, 66-446 Deszczno, ul. Lubuska 90, Biuro Obsługi Klienta

Termin składania ofert                - do 30.11.2020 r. do godz. 9.50,

 

Miejsce otwarcia ofert:

Urząd Gminy Deszczno, 66-446 Deszczno, ul. Lubuska 90, sala konferencyjna

Termin otwarcia ofert                  -     30.11.2020 r.   o godz. 10.00

 

 Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy i adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia zawartych w ofertach. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści te informacje na stronie internetowej. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

 

 

XII      OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Sposób obliczenia ceny – rozliczenie ryczałtowe

 

Cena oferty - łączna cena brutto żądana przez wykonawcę za wykonanie robót

budowlanych i innych świadczeń określonych dokumentacją projektową,

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, specyfikacją

 istotnych warunków zamówienia i postanowieniami projektu umowy, uwzględniająca

wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Zawarta w ofercie wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna, niezależnie od rozmiaru robot budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez wykonawcę kosztów ich realizacji. 

Załączone przedmiary robót należy traktować jako dokumenty informacyjne z których może skorzystać wykonawca ale nie ma takiego obowiązku.

Wykonawca  zobowiązany jest podać na formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) łączną cenę za wszystkie prace przewidziane w ww. dokumentach na które składa swoją ofertę.

Cenę  łączną należy podać w złotych w kwocie brutto          w odniesieniu do całego przedmiotu zamówienia, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrągleń) wraz z wyszczególnieniem zastosowanej stawki podatku VAT.

Stawkę podatku od towarów i usług (VAT) należy uwzględnić w wysokości obowiązującej na dzień składania ofert.

 

Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w specyfikacji warunków zamówienia, jakie Wykonawca poniesie na wykonanie przedmiotu zamówienia, w szczególności:

1)       Koszty ogólne budowy i zarządu, koszty zakupu, zysk.

2)       Koszty dojazdu, podatków, opłaty celne i inne czynniki.

3)       Koszty ubezpieczenia.

4)       Koszty zorganizowania zaplecza budowy.

5)       Koszty wykonania dokumentacji powykonawczej.

6)       Koszty wynikające z zapewnienia sprzętu, materiałów budowlanych i innych środków wykorzystanych do wykonania przedmiotu zamówienia.

7)       Koszty usuwania wad i usterek, które wystąpią w okresie rękojmi i gwarancji.

 

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

 

 

 

XIII     OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW  I SPOSOBU OCENY OFERT, A JEŻELI PRZYPISANIE WAGI NIE JEST MOŻLIWE Z OBIEKTYWNYCH PRZYCZYN, ZAMAWIAJĄCY WSKAZUJE KRYTERIA OCENY OFERT W KOLEJNOŚCI OD NAJWAŻNIEJSZEGO       DO NAJMNIEJ WAŻNEGO

Oferty spełniające formalne wymagania, określone w niniejszej SIWZ, złożone przez wykonawców będą oceniane według poniższych kryteriów i wag:

Cena oferty (kryterium 1)                                -         60 %

Gwarancja  (kryterium 2)                                -         40 %

W zakresie kryterium cena, oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

W zakresie kryterium gwarancja, oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

 

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria wg wzoru

W = C x 60 % + T x 40 %

Gdzie:

W = liczba wszystkich punktów uzyskanych przez badaną ofertę

C  = liczba punktów uzyskanych w kryterium cena oferty

T  = liczba punktów uzyskanych w kryterium gwarancja

Punkty wyliczone w kryterium cena i gwarancja przez oceniających członków komisji przetargowej zostaną pomnożone przez znaczenie % danego kryterium zgodnie z ww. wzorem.

Oceny ofert w zakresie przedstawionych niżej kryteriach zostaną dokonane według następujących zasad:

Cena oferty(C)

Ocena będzie następowała wg wzoru:

C = CN x 100 / CO


C        -         liczba punktów uzyskanych w kryterium cena oferty
CN     -         najniższa oferowana cena podana w ofertach
CO     -         cena oferty badanej  

Gwarancja (T)

Punkty w tym kryterium przyznawane będą wg następujących zasad.

Zobowiązanie wykonawcy do udzielenia zamawiającemu gwarancji:

          a)                           5 lat    –  100 punktów,

b)                           3 lata   –    80  punktów,

c)                            2 lata   –    60  punktów  

 

XIV     INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty
o wyborze oferty najkorzystniejszej podając nazwę, siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, termin po upływie którego umowa będzie zawarta.

Zamawiający wezwie wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę do podpisania umowy w siedzibie zamawiającego, podając termin (data, godzina) zawarcia umowy.

 

XV      WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie żąda od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

                                                

XVI     ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGOLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGONA TAKICH WARUNKACH

Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, aby zawarł z nim umowę na takich warunkach jak w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ.

 

ZMIANA UMOWY

1.Dopuszczalne zmiany odnoszące się do przedmiotu zamówienia

1.1.Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu robót budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku: 1.1.1.konieczności wykonania robót zamiennych, których wykonanie ma na celu prawidłowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z wad dokumentacji projektowej (za mały spadek dachu,  wadliwa konstrukcja dachu, niewystarczająca izolacja, niewystarczające dylatacje, zły wybór materiałów, braki w detalach, niewłaściwe wielkości pomieszczeń, rozbieżności wymiarów),

1.1.2.konieczności wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego,

1.1.3.zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiającego ze względu na stwierdzone wady, co spowoduje konieczność wykonania robót zamiennych,

1.1.4.zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty budowlane objęte Umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w dokumentacji projektowej,

1.2.Dopuszczalna jest zmiana zakresu robót budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zakres robót nie może ulec zmianie o więcej niż 30% zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamówienia.

Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza się odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robót.  

1.3.Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy, w szczególności zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zakresu robót, lokalizacji robót w sytuacji: 1.3.1.wystąpienia innych warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niż te wskazane przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej, powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy, 1.3.2.wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, które uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót na warunkach przewidzianych w Umowie.

1.4.Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, jeżeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które:

1.4.1.podwyższą jakość wykonanych robót,

1.4.2.zmniejszą koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,

1.4.3.pozwolą na skrócenie terminu wykonania Umowy lub

1.4.4.pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu.

1.5.Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku niedostępności odpowiednich surowców lub materiałów na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec.

2.Dopuszczalne zmiany postanowień Umowy:

2.1.dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbiorów częściowych, odbioru końcowego, prób lub testów, w sytuacji gdy taka zmiana okaże się konieczna do prawidłowej oceny należytego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, w szczególności gdy zmianie ulegnie technologia wykonania poszczególnych robót,

2.2.dopuszczalna jest zmiana obowiązków Wykonawcy innych niż wykonanie robót budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszącym się do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwoleń, zgód lub uzgodnień, w sytuacji, gdy podmiot trzeci (Inspektor Nadzoru) lub Zamawiający takich obowiązków nie wykonali lub ich wykonanie może się wiązać z utrudnieniami, które mogą wpłynąć na możliwość wykonania Umowy przez Wykonawcę.

3.Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku:

3.1.wystąpienia niemożliwych do przewidzenia warunków atmosferycznych, co spowodowało brak możliwości kontynuowania robót (wstrzymanie wykonania robót). Poprzez niemożliwe do przewidzenia warunki atmosferyczne należy rozumieć utrzymujące się przez okres 30 dni warunki odmienne od warunków atmosferycznych występujących na terenie budowy w danym miesiącu w ostatnich 5 latach liczonych od dnia upływu terminu składania ofert,

 

3.2.opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez Zamawiającego lub innych zamawiających, które to inwestycje lub roboty kolidują z wykonaniem robót objętych Umową, co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie Umowy,

3.3.opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z Umowy lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie Umowy przez Wykonawcę,

3.4.opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień lub innych aktów administracyjnych, których wydanie jest niezbędne dla dalszego wykonywania robót przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

3.5.opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od podmiotów trzecich, które to opóźnienie powstało z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, a powoduje brak możliwości wykonywania robót, co ma wpływ na termin wykonania Umowy,

3.6.wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie,

3.7.wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, które wymagały wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę,

3.8.wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę,

3.9.wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów w stosunku do danych wynikających z dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, co spowodowało wstrzymanie wykonania robót budowlanych, zmianę dokumentacji projektowej lub wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych,

3.10.wystąpienia okoliczności uprawniających do zmiany przedmiotu Umowy, o których mowa powyżej, jeżeli okoliczności te mają wpływ na termin wykonania Umowy,

 3.11.zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym,

3.12.wystąpienia warunków siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie.

 

XVII    POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCEJ WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Środki ochrony prawnej, określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych,

przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w

uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku

naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 niniejszej ustawy.

 

 

XVIII   OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych:

 

XIX     MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej z wykonawcami.

 

XX      INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 i 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia dotychczasowemu wykonawcy, który wygra przetarg, zamówienia z wolnej ręki, polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych lub na dodatkowe dostawy, których celem jest częściowa wymiana dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększenie bieżących dostaw lub rozbudowa istniejących instalacji.

 

 XXI    OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE WRAZ Z WYBRANYMI KRYTERIAMI OCENY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA LUB DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE

Zamawiający nie wymaga składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

XXII    ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO

Adres poczty elektronicznej:        zbigniew.tupaj@deszczno.pl

Adres strony internetowej:           www.deszczno.pl

XXIII   INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH

Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia się w walutach obcych między zamawiającym a wykonawcą.

 

XXIV INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM ZASTOSOWANIU AUKCJI           ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

 

XXV   WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU , JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

XXVI  W PRZYPADKU GDY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYMAGANIA,               O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 3A, OKREŚLENIE                                          W SZCZEGÓLNOŚCI:

  1. SPOSOBU DOKUMENTOWANIA ZATRUDNIENIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA  W ART. 29 UST. 3A,

 

  1. UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE KONTROLI SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCĘ WYMAGAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 3A, ORAZ SANKCJI Z TYTUŁU NIESPEŁNIENIA TYCH WYMAGAŃ,
  2. RODZAJU CZYNNOŚCI NIEZBĘDNYCH DO REALIACJI ZAMÓWIENIA, KTÓRYCH DOTYCZĄ WYMAGANIA ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ PRZEZ WYKONAWCĘ LUB PODWYKONAWCĘ OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI W TRAKCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

Zamawiający wymaga od wykonawców lub podwykonawców zatrudnienia na podstawie umowy o pracę co najmniej 3 osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia.

 

Wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu, w terminie 30 dni od podpisania umowy, kopii zanonimizowanych umów o prace zawartych ze wszystkimi osobami, przy pomocy których wykonawca będzie realizował zamówienie.

 

Zatrudnienie przy realizacji zamówienia powinno trwać w okresie wykonywania robót, w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną przy realizacji zamówienia lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, wykonawca lub podwykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby.

 

Zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji zamówienia zwrócić się do wykonawcy o przedstawienie dokumentacji zatrudnienia osób, natomiast wykonawca ma obowiązek przedstawić ją niezwłocznie zamawiającemu.

 

W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia wymaganej przez zamawiającego liczby osób, wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej zamawiającemu, w wysokości 0,1% szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto umowy za każdą niezatrudnioną osobę poniżej liczby wymaganej przez zamawiającego.

 

XXVII INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH WYMAGANIACH, O KTÓRYCH   MOWA W ART. 29 UST. 4 OBEJMUJĄCYM aspekty gospodarcze,        środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub       zatrudnieniem, w szczególności dotyczące zatrudnienia:

1) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

2) młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego;

3) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

4) innych osób niż określone w pkt 1, 2 lub 3, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. poz. 225 i 1211 oraz z 2015 r. poz. 1220 i 1567) lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust.4 wobec wykonawców dotyczących obowiązku zatrudnienia:

1) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

2) młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego;

3) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

4) innych osób niż określone w pkt 1, 2 lub 3, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. poz. 225 i 1211 oraz z 2015 r. poz. 1220 i 1567) lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

XXVIII INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH CZĘŚĆI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE TAKIEGO ZASTRZEŻENIA ZGODNIE Z ART. 36a ust. 2                 

Zamawiający nie stawia wymagań odnośnie obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

                                              

XXIX  WYMAGANIA DOTYCZĄCE UMOWY O PODWYKONASTWO, KTÓREJ PRZEDMIOTEM SĄ ROBOTY BUDOWLANE, KTÓRYCH NIESPEŁNIENIE SPOWODUJE ZGŁOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ODPOWIEDNIO ZASTRZEŻEŃ LUB SPRZECIWU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY OKREŚLA TAKIE WYMAGANIA                                                                    

Zamawiający zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonastwo,

której przedmiotem są roboty budowlane:

1)niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;                                                                                    2)gdy przewiduje termin zapłaty  wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

 

XXX   INFORMACJE O UMOWACH O PODWYKONASTWO, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM SĄ DOSTAWY LUB USŁUGI, KTÓRE,  Z UWAGI NA WARTOŚĆ LUB PRZEDMIOT TYCH DOSTAW LUB USŁUG, NIE PODLEGAJĄ OBOWIĄZKOWI PRZEDKŁADANIA ZAMAWIAJĄCEMU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY OKREŚLA TAKIE INFORMACJE       

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty

budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o  podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 1% szacunkowej wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

 

XXXI  PROCENTOWA WARTOŚĆ OSTATNIEJ CZĘŚCI WYNAGRODZENIA ZA WYKONANIE UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY OKREŚLA TAKĄ WARTOŚĆ, ZGODNIE Z ART. 143a ust.3                                        

Zamawiający nie określa procentowej wartości ostatniej części wynagrodzenia za

wykonanie umowy w sprawie zamówienia na roboty budowlane ponieważ

wymagania te dotyczą zamówień na roboty budowlane o terminie wykonania

dłuższym niż 12 miesięcy.

 

XXXII STANDARDY JAKOSCIOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART.91 UST.2A

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert

określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia.

 

XXXIII WYMÓG LUB MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERT W POSTACI KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH LUB DOŁĄCZENIA KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W SYTUACJI OKREŚLONEJ W ART. 10A UST.2

Nie dotyczy

 

XXXIV LICZBA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, NA KTÓRĄ WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ OFERTĘ LUB MAKSYMALNĄ LICZBĘ CZĘŚCI, NA KTÓRE ZAMÓWIENIE MOŻE ZOSTAĆ UDZIELONE TEMU SAMEMU WYKONAWCY, ORAZ KRYTERIA LUB ZASADY, KTÓRE BĘDĄ ZASTOSOWANIE DO USTALENIA, KTÓRE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA ZOSTANĄ UDZIELONE JEDNEMU WYKONAWCY, W PRZYPADKU WYBORU JEGO OFERTY W WIĘKSZEJ NIŻ MAKSYMALNA LICZBIE CZĘŚCI

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.       

 

XXXV CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA, KTÓRYCH WYKONANIE WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia,

których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez

wykonawcę firm podwykonawców.

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zobowiązany jest do zamieszczenia informacji o podwykonawcach w oświadczeniu (załącznik nr 2 do SIWZ).

 

XXXVI OBOWIĄZEK OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ:

  1. KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE LUB USŁUGI,
  2. PRAC ZWIĄZANYCH Z ROZMIESZCZENIEM I INSTALACJĄ, W RAMACH ZAMÓWIENIA NA DOSTAWY  

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

Wykonawca nie jest zobowiązany do osobistego wykonania kluczowych części

zamówienia na roboty budowlane.

Wykonawca nie jest zobowiązany do osobistego wykonania prac związanych z

rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy.

 

XXXVII OTWARCIE OFERT

Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej

informacje dotyczące:

  1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
  2. firm oraz adresy wykonawców, którzy oferty w terminie;
  3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 06.11.2020.09.38.28_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2020-11-06 09:38:28 4,7MB
2 06.11.2020.09.40.56_Specyfikacje_techniczne_ST_02_Instalacje_sanitarne.pdf 2020-11-06 09:40:56 64,1KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 06.11.2020.09.38.28_SIWZ.docx Po terminie otwarcia ofert 2020-11-06 09:38:28 66,2KB 29 razy
2 06.11.2020.09.39.15_opis_P.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-11-06 09:39:15 74,3KB 20 razy
3 06.11.2020.09.40.15_Przedmiar_robait_S_7A_6B_6F_C5_82_61_20_44_65_73_7A_63_7A_6E_6F_2E_70_64_66.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-11-06 09:40:15 285,4KB 33 razy
4 06.11.2020.09.40.35_Specyfikacje_techniczne_ST_01_Roboty_Budowlane.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-11-06 09:40:35 115,9KB 12 razy
5 06.11.2020.09.41.05_Specyfikacje_techniczne_ST_03_Instalacje_elektryczne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-11-06 09:41:05 80,7KB 26 razy
6 06.11.2020.09.41.21_strona_tytu_Oowa_K_49_2E_70_64_66.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-11-06 09:41:21 54,4KB 16 razy
7 06.11.2020.09.41.32_strona_tytu_Oowa_P_2E_70_64_66.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-11-06 09:41:32 51,1KB 15 razy
8 06.11.2020.09.41.46_strona_tytu_Oowa_S_54_57_69_4F_52_2E_70_64_66.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-11-06 09:41:46 53,4KB 12 razy
9 06.11.2020.09.42.03_STWiOR_Wymagania_O_67_C3_B3_6C_6E_65_2E_70_64_66.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-11-06 09:42:03 139,6KB 15 razy
10 06.11.2020.09.42.15_zalacznik_nr_1.docx Po terminie otwarcia ofert 2020-11-06 09:42:15 26,0KB 25 razy
11 06.11.2020.09.42.26_zalacznik_nr_2.docx Po terminie otwarcia ofert 2020-11-06 09:42:26 22,9KB 18 razy
12 06.11.2020.09.42.37_zalacznik_nr_3.docx Po terminie otwarcia ofert 2020-11-06 09:42:37 22,7KB 20 razy
13 06.11.2020.09.42.57_zalacznik_nr_4.docx Po terminie otwarcia ofert 2020-11-06 09:42:57 60,5KB 23 razy
14 06.11.2020.12.32.07_obl_osw_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-11-06 12:32:07 583,8KB 19 razy
15 06.11.2020.12.32.17_obl_osw_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-11-06 12:32:17 583,9KB 12 razy
16 06.11.2020.12.32.26_obl_osw_3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-11-06 12:32:26 558,1KB 12 razy
17 06.11.2020.12.32.36_obl_osw_4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-11-06 12:32:36 587,2KB 12 razy
18 06.11.2020.12.32.45_obl_osw_5.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-11-06 12:32:45 556,3KB 14 razy
19 06.11.2020.12.32.53_Opis_instalacje_sz_6B_6F_C5_82_61_20_44_65_73_7A_63_7A_6E_6F_2B_2E_70_64_66.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-11-06 12:32:53 193,1KB 15 razy
20 06.11.2020.12.33.26_opis_techniczny_do_20_61_72_61_6E_C5_BC_61_63_6A_69_2E_70_64_66.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-11-06 12:33:26 570,3KB 17 razy
21 06.11.2020.12.33.36_PB_str_tyt_2016.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-11-06 12:33:36 138,3KB 12 razy
22 06.11.2020.12.33.45_PW_el__str.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-11-06 12:33:45 467,4KB 18 razy
23 06.11.2020.12.33.54_PW_opis_tech_el.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-11-06 12:33:54 138,5KB 17 razy
24 06.11.2020.12.34.08_rys_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-11-06 12:34:08 1,1MB 23 razy
25 06.11.2020.12.34.17_rys_2_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-11-06 12:34:17 720,4KB 20 razy
26 06.11.2020.12.34.29_rys_2_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-11-06 12:34:29 764,8KB 15 razy
27 06.11.2020.12.34.41_rys_2_3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-11-06 12:34:41 572,0KB 16 razy
28 06.11.2020.12.34.51_rys_2_4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-11-06 12:34:51 723,1KB 16 razy
29 06.11.2020.12.35.04_rys_2_5.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-11-06 12:35:04 636,4KB 15 razy
30 06.11.2020.12.35.13_rys_2_6.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-11-06 12:35:13 740,7KB 16 razy
31 06.11.2020.12.35.28_rys_2_7.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-11-06 12:35:28 713,1KB 14 razy
32 06.11.2020.12.35.42_rys_2_8.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-11-06 12:35:42 744,5KB 15 razy
33 06.11.2020.12.36.00_rys_2_9.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-11-06 12:36:00 659,8KB 15 razy
34 06.11.2020.12.36.13_rys_2_10.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-11-06 12:36:13 763,9KB 15 razy
35 06.11.2020.12.36.28_rys_2_11.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-11-06 12:36:28 655,0KB 14 razy
36 06.11.2020.12.36.57_rys_3_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-11-06 12:36:57 384,2KB 20 razy
37 06.11.2020.12.37.12_rys_3_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-11-06 12:37:12 411,1KB 16 razy
38 06.11.2020.12.37.23_rys_4_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-11-06 12:37:23 602,5KB 12 razy
39 06.11.2020.12.37.35_rys_4_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-11-06 12:37:35 616,8KB 15 razy
40 06.11.2020.12.37.49_rys_4_3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-11-06 12:37:49 715,5KB 17 razy
41 06.11.2020.12.38.06_rys_5_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-11-06 12:38:06 831,6KB 16 razy
42 06.11.2020.12.38.22_rys_5_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-11-06 12:38:22 809,0KB 16 razy
43 06.11.2020.12.38.38_rys_A1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-11-06 12:38:38 198,2KB 16 razy
44 06.11.2020.12.39.27_rys_A2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-11-06 12:39:27 9,3MB 17 razy
45 06.11.2020.12.40.10_rys_A3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-11-06 12:40:10 6,6MB 14 razy
46 06.11.2020.12.40.38_rys_A4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-11-06 12:40:38 6,6MB 25 razy
47 06.11.2020.12.41.05_rys_A5.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-11-06 12:41:05 1,3MB 11 razy
48 06.11.2020.12.41.55_rys_A6.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-11-06 12:41:55 1,0MB 15 razy
49 06.11.2020.12.42.10_rys_A7.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-11-06 12:42:10 1,3MB 12 razy
50 06.11.2020.12.42.26_rys_A8.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-11-06 12:42:26 1,2MB 12 razy
51 06.11.2020.12.42.44_rys_A9.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-11-06 12:42:44 1,1MB 14 razy
52 06.11.2020.12.43.09_rys_A10.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-11-06 12:43:09 1,1MB 13 razy
53 06.11.2020.12.43.23_rys_A11.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-11-06 12:43:23 537,5KB 19 razy
54 06.11.2020.12.43.54_rys_A12.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-11-06 12:43:54 517,8KB 12 razy
55 06.11.2020.12.44.03_rys_A13.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-11-06 12:44:03 182,9KB 13 razy
56 06.11.2020.12.44.13_rys_A14.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-11-06 12:44:13 223,3KB 13 razy
57 06.11.2020.12.44.22_rys_A15.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-11-06 12:44:22 178,6KB 13 razy
58 06.11.2020.12.44.31_rys_A16.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-11-06 12:44:31 180,3KB 13 razy
59 06.11.2020.12.44.40_rys_A17.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-11-06 12:44:40 332,6KB 15 razy
60 06.11.2020.12.44.48_rys_A18.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-11-06 12:44:48 96,8KB 16 razy
61 06.11.2020.12.45.00_rys_A19.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-11-06 12:45:00 319,5KB 15 razy
62 06.11.2020.12.45.08_rys_A20.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-11-06 12:45:08 330,7KB 16 razy
63 06.11.2020.12.45.17_rys_A21.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-11-06 12:45:17 330,7KB 16 razy
64 06.11.2020.12.45.29_rys_A22.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-11-06 12:45:29 1,3MB 13 razy
65 06.11.2020.12.45.37_rys_A23.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-11-06 12:45:37 101,2KB 15 razy
66 06.11.2020.12.45.44_S1+.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-11-06 12:45:44 156,7KB 19 razy
67 06.11.2020.12.45.53_S2+.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-11-06 12:45:53 217,9KB 17 razy
68 06.11.2020.12.46.02_za_O_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-11-06 12:46:02 100,7KB 15 razy
69 06.11.2020.12.46.13_za_O_2.jpg Po terminie otwarcia ofert 2020-11-06 12:46:13 108,7KB 14 razy
70 06.11.2020.12.46.24_za_O_3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-11-06 12:46:24 52,8KB 13 razy
71 06.11.2020.12.46.35_za_O_4_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-11-06 12:46:35 1,0MB 15 razy
72 06.11.2020.12.46.52_za_O_4_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-11-06 12:46:52 904,1KB 17 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 06.11.2020.09.38.28_opis_KI.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-11-06 09:38:28 78,4KB
2 26.11.2020.14.30.52_odpowiedzi_na_pytania_26.11.2020.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-11-26 14:30:52 41,2KB
Wynik postępowania
1 29.12.2020.14.12.17_informacja_o_wynikach_post_apowania_-_korytarze_SP_Deszczno_BIP.pdf 2020-12-29 14:12:17 296,9KB
Informacja z otwarcia ofert
1 30.11.2020.13.01.48_otwarcie_ofert_-_korytarze_SP_Deszczno.pdf 2020-11-30 13:01:48 45,8KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Idziaszek 06-11-2020 09:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-11-2020
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Florczak 29-12-2020 14:12