Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości poniżej 30 000 EURO dotyczące remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych masą mineralno-asfaltową dróg gminnych na terenie gminy Deszczno w 2020 r.

Deszczno, dnia 07 stycznia 2020 r.

 

 

Znak: INW.272.2.3.2020

                                                                      

                                                            

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości poniżej 30 000 EURO

dotyczące remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych masą mineralno-asfaltową dróg gminnych na terenie gminy Deszczno w 2020 r.

 

 

I     NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Deszczno

ul. Lubuska 90

      66-446 Deszczno

      tel. +48 95 728 76 50

      fax. +48 95 728 76 51

      e-mail: gmina@deszczno.pl

      www.deszczno.pl

 

II    TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie przeprowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

III   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą mineralno – asfaltową na gorąco dróg gminnych na terenie gminy Deszczno w roku 2020 r. – szacunkowa ilość 200 m².

Zakres robót obejmuje:

  1. grubość ubytku do 5 cm - wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni piłą mechaniczną z nadaniem regularnych kształtów, usunięcie rumosza i oczyszczenie uszkodzonej nawierzchni, zagruntowanie dna i brzegów ubytków, wypełnienie ubytku mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco, zagęszczenie mieszanki walcem drogowym lub płytą wibracyjną, posmarowanie zewnętrznych krawędzi gorącym bitumem lub emulsją asfaltową i zasypanie kruszywem 0-5 mm, uprzątnięcie i wywiezienie gruzu asfaltowego, uporządkowanie terenu.       
  2. grubość ubytku powyżej 5 cm – dodatkowo należy wykonać podbudowę z pospółki lub gruzu, a następnie wypełnić mieszanką mineralno – asfaltową na gorąco grubości 5 cm.
  3. Roboty drogowe wykonywane będą w ten sposób, że w okresie obowiązywania umowy Zamawiający, w razie zaistnienia takiej konieczności, będzie składać u Wykonawcy jednorazowe zlecenie w zakresie mieszczącym się w zapytaniu ofertowym, a Wykonawca będzie je realizował w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

Złożona oferta powinna zawierać:

  1. nazwę i adres wykonawcy
  2. termin realizacji zamówienia
  3. cenę ryczałtową oferty (cena netto i brutto) zawierającą wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
  4. wykaz sprzętu, który zostanie użyty przez wykonawcę do realizacji zamówienia. 

Zamawiający wyliczy cenę oferty wykonawcy wg. wzoru

Cena oferty – łączna cena brutto żądana przez wykonawcę

1m² uwzględniająca wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Cenę każdej oferty zamawiający wyliczy wg następującego wzoru:

C=A*200 m²

A -cena brutto 1m² remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych masą mineralno – asfaltową na gorąco z obcięciem krawędzi

Zawarta w ofercie wysokość wynagrodzenia ryczałtowego za 1m² remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg jest ostateczna, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez wykonawcę kosztów ich realizacji.

 

IV        TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Wymagany termin wykonania zamówienia: rok 2020.

 

V         INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

            Zamawiający dopuszcza porozumiewanie pisemne, drogą elektroniczną lub faksem oraz przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji, dokumentów.

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Małgorzata Bęczkowska – Tel. 95 728 76 57,

malgorzata.beczkowska@deszczno.pl

 

VI        MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

            Miejsce składania ofert:

Urząd Gminy Deszczno 

66-446 Deszczno, ul. Lubuska 90, Biuro Obsługi Klienta

             

Termin składania ofert                   - do 20 stycznia 2020 r. do godz. 11.50

Miejsce otwarcia ofert:

Urząd Gminy Deszczno

66-446 Deszczno, ul. Lubuska 90, sala konferencyjna

 

Termin otwarcia ofert                     - 20 stycznia 2020 r. o godz. 12.00

 

VII       OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

Oferty nie podlegające odrzuceniu, spełniające formalne wymagania, określone w niniejszym zapytaniu ofertowym, złożone przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu, będą oceniane według poniższych kryteriów i wag:

Cena oferty (kryterium 1) - 100 %

VIII      INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

      Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze oferty najkorzystniejszej podając nazwę, siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru. 

 

IX        OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

            Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

Deszczno, dnia 07 stycznia 2020 r.

 

SPORZĄDZIŁ:                                                             ZATWIERDZAM:

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 07.01.2020.11.38.37_remont_cz__stkowy_2020.pdf 2020-01-07 11:38:37 1,0MB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Florczak 07-01-2020 11:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-01-2020
Ostatnia aktualizacja: - 07-01-2020 11:38