Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZAPYTANIE OFERTOWE Świadczenie usług na stanowisku szkoleniowca na terenie Gminy Deszczno w projekcie Komputer bez tajemnic. Szkolenia komputerowe mieszkańców Gminy Deszczno

Deszczno, 17 lipca 2019 r.

RGiR.042.2.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.,
(Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zapraszamy o składania oferty cenowej na:

Świadczenie usług na stanowisku szkoleniowca na terenie Gminy Deszczno w projekcie
„Komputer bez tajemnic. Szkolenia komputerowe mieszkańców Gminy Deszczno”

 

 1. Zamawiający: Gmina Deszczno, ul. Lubuska 90, 66-446 Deszczno
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług na stanowisku szkoleniowca na terenie Gminy Deszczno w projekcie „Komputer bez tajemnic. Szkolenia komputerowe mieszkańców Gminy Deszczno.
 2. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie 1 Wykonawcy, który będą wykonywał zadania na stanowisku szkoleniowca na terenie Gminy Deszczno w projekcie „Komputer bez tajemnic. Szkolenia komputerowe mieszkańców Gminy Deszczno”. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa III Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

W ramach zamówienia szkoleniowiec będzie odpowiedzialny za wykonanie szkoleń dla  120 os. pow. 25 r.ż. w zakresie kompetencji TIK na terenie gm. Deszczno w woj. lubuskim. Szkolenia będą realizowane w wybranym przez uczestnika projektu jednym z siedmiu modułów: 1. „Rodzic w Internecie” ; 2. „Mój biznes w sieci”; 3. „Moje finanse i transakcje w sieci”; 4. „Działam w sieciach społecznościowych”; 5. „Tworzę własną stronę internetową (blog); 6. „Rolnik w sieci ; 7. „Kultura w sieci". dla 10 gr. po 12 os., wymiarze 12 godz. (2dni x6h) na szkolenie w okresie do 31.10.2019.

Łączna liczba godzin szkoleniowych 120 godzin zegarowych.

 1. Zamawiający zapewni rekrutację uczestników, salę szkoleniową, komputery z oprogramowaniem.
  Wykonawca zobowiązany będzie do udziału w szkoleniu i realizacji szkoleń zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.


 

 1. Warunki udziału w postępowaniu
 1. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wszystkich niezbędnych informacji określonych w niniejszym zapytaniu i załącznikach do niego.
 2. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia doświadczenia zawodowego w zakresie realizacji szkoleń z kompetencji ICT – minimum 50 godz. szkoleń w okresie minionych pięciu lat, w tym minimum 20 godzin szkoleń z kompetencji ICT dla osób dorosłych.
 3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

 1. Termin realizacji zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi do 31.10.2019.

 

 1. Sposób obliczenia ceny: cena - 100%

 

 1. Warunki płatności:

 

Przelew na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

 

 1. Termin składania ofert:
 1. Oferty należy składać do dnia 31 lipca 2019 r., do godziny 11.00
 2. O ważności oferty decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
 3. Sposób przygotowania oferty:
 1. oferty należy sporządzić w języku polskim, zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia
 2. oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy
 3. ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego
 4. Oferta powinna być dostarczona osobiście lub przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera - pod adres:   Urząd Gminy Deszczno, ul. Lubuska 90, 66-446 Deszczno do dnia 31 lipca 2019 do godz. 11.00 (decyduje data wpływu) opisana wg wzoru:

 

Gmina Deszczno, ul. Lubuska 90, 66-446 Deszczno

Świadczenie usług na stanowisku szkoleniowca na terenie Gminy Deszczno w projekcie
„Komputer bez tajemnic. Szkolenia komputerowe mieszkańców Gminy Deszczno”

NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM: 31.07.2019 godz. 11.00

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Deszczno,
  ul. Lubuska 90, 66-446 Deszczno, sala sesyjna w dniu 31 lipca 2019 r., o godz. 12.00.

 

 1. Dodatkowe informacje

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Zbigniew Tupaj, tel. 95 72 87 657

 

 1. Załączniki:
 1. Formularz ofertowy
 2. Wykaz doświadczenia zawodowego w prowadzeniu szkoleń z zakresu technologii informatycznych lub komunikacyjnych lub działań na rzecz wsparcia kompetencji komputerowych lub informatycznych w ciągu ostatnich 3 lat
 3. Wykaz doświadczenia zawodowego w zakresie pracy osobami dorosłymi
 4. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
 5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 6. Oświadczenie o nieprzekroczeniu 276 godzin łącznego zaangażowania zawodowego miesięcznie
 7. Oświadczenie dotyczące zatrudnienia w instytucji uczestniczącej w realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

 

 

 

 

Sporządził: ………………………………

 

 

 

 

Zatwierdził: ………………………………

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 17.07.2019.14.47.15_Zapytanie_ofertowe_-_szkoleniowiec.pdf 2019-07-17 14:47:15 631,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 17.07.2019.14.47.27_Za_O__cznik_nr_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2019-07-17 14:47:27 224,1KB 14 razy
2 17.07.2019.14.47.38_Za_O__cznik_nr_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2019-07-17 14:47:38 400,3KB 12 razy
3 17.07.2019.14.47.49_Za_O__cznik_nr_3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2019-07-17 14:47:49 396,8KB 12 razy
4 17.07.2019.14.48.50_Za_O__cznik_nr_4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2019-07-17 14:48:50 225,9KB 12 razy
5 17.07.2019.14.49.04_Za_O__cznik_nr_5.pdf Po terminie otwarcia ofert 2019-07-17 14:49:04 241,8KB 15 razy
6 17.07.2019.14.49.16_Za_O__cznik_nr_6.pdf Po terminie otwarcia ofert 2019-07-17 14:49:16 227,4KB 15 razy
7 17.07.2019.14.49.33_Za_O__cznik_nr_7.pdf Po terminie otwarcia ofert 2019-07-17 14:49:33 238,7KB 13 razy
Udzielenie zamówienia
1 05.08.2019.09.32.37_wybair_wykonawcy_-_szkoleniowiec.pdf 2019-08-05 09:32:37 520,3KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Florczak 17-07-2019 14:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-07-2019
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Florczak 05-08-2019 09:32