Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Gmina Deszczno: Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Osiedle Poznańskie. Przebudowa, rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania dawnego budynku stacji PKP na budynek Stacja kultury w Deszcznie.

Ogłoszenie nr 514376-N-2019 z dnia 2019-02-21 r.
 
Gmina Deszczno: Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Osiedle Poznańskie. Przebudowa, rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania dawnego budynku stacji PKP na budynek „Stacja kultury” w Deszcznie.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Deszczno, krajowy numer identyfikacyjny 21096693500000, ul. ul. Lubuska  90 , 66-446  Deszczno, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 95 728 76 50, e-mail zbigniew.tupaj@deszczno.pl, faks 95 728 76 51.
Adres strony internetowej (URL): www.deszczno.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.deszczno.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.deszczno.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Gminy Deszczno, ul. Lubuska 90, 66-446 Deszczno


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Osiedle Poznańskie. Przebudowa, rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania dawnego budynku stacji PKP na budynek „Stacja kultury” w Deszcznie.
Numer referencyjny: INW.271.1.3.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zadanie nr 1 Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Osiedle Poznańskie w oparciu o dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Zakres robót przyjęty do wykonania przez wykonawcę obejmuje: a) pomiary geodezyjne, b) prace rozbiórkowe dachu, filarów, fragmentów ścian oraz posadzek, c) usunięcie istniejącego pokrycia dachu, d) prace rozbiórkowe sufitów, e) demontaż instalacji, w tym jednostek zewnętrznych klimatyzacji, f) miejscowe osuszanie ścian, g) wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian fundamentowych, w tym wykonanie izolacji poziomej ścian, h) wykonanie otworów drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz okien, i) wykonanie nadproży stalowych w istniejących ścianach, j) montaż nadproży prefabrykowanych, k) wykonanie zamurowań fragmentów ścian, l) wykonanie nowych fundamentów, m) wykonanie nowych odcinków ścian murowanych, n) wykonanie trzpieni i słupów żelbetowych, o) wykonanie stropu nad piwnicą z zasypaniem przestrzeni piwnicy, p) wykonanie wieńców, q) przemurowanie i wzmocnienie ściany w osi B r) wykonanie ścian działowych, s) wykonanie filarków żelbetowych i podciągów stalowych w części dwukondygnacyjnej, t) wykonanie i montaż konstrukcji stalowej dachu, u) zbicie luźnych tynków i gzymsów zewnętrznych, v) zbicie luźnych tynków wewnętrznych, w) uzupełnienia tynków, x) wykonanie gładzi tynkarskich, y) wykonanie elementów ochrony pożarowej, z) wykonanie posadzek, aa) montaż ram wsporczych central wentylacyjnych, bb) wykonanie nowego pokrycia dachu, cc) wykonanie obróbek blacharskich, dd) wykonanie orynnowania i montaż płotków śniegowych, ee) wykonanie zadaszenia przy wejściu i podjazdu dla niepełnosprawnych, ff) montaż stolarki drzwiowej i okiennej, parapetów, gg) usunięcie pokrycia z papy na powierzchni płyt korytkowych, hh) wykonanie izolacji ciepłochronnych stropów, ii) wykonanie sufitów podwieszanych, jj) wykonanie izolacji termicznych ścian, kk) wykonanie instalacji elektroenergetycznych, ll) wykonie instalacji sanitarnych w tym zimnej i ciepłej wody, kanalizacyjnej, C.O. wentylacyjnej i gazowej i hydrantowej, mm) prace wykończeniowe tynkarskie, glazurnicze, malarskie montaż urządzeń itp Zadanie nr 2 Przebudowa, rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania dawnego budynku stacji PKP na budynek „Stacja kultury” w Deszcznie w oparciu o dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Zakres robót przyjęty do wykonania przez wykonawcę obejmuje: a) rozbudowę istniejącego budynku w kierunku południowo-zachodnim o parterowy obiekt formą nawiązujący do kolejowego wagonu, b) rozbudowę istniejącego budynku w części północno-zachodniej o przeszkloną werandę pod istniejącym okapem parterowego obiektu, c) przebudowę budynku obejmującą zaprojektowane pomieszczenia czytelni i wypożyczalni dla dorosłych i dla dzieci , towarzyszące pomieszczenia biurowe i magazynowe oraz sanitariaty, aneks kuchenny, szatnia, pomieszczenia socjalne, wentylatornie i kotłownie gazową.

II.5) Główny kod CPV: 45262690-4
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45321000-3II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-07-31

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2020-06-15


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten, w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże iż wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną dotyczącą budowy, przebudowy, nadbudowy, remontu budynku o wartości co najmniej 2 500 000 zł brutto, wykonaną nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (załącznik nr 4 do SIWZ).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (załącznik nr 5 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1.Formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ). 2.Kosztorys ofertowy opracowany metodą kalkulacji uproszczonej na podstawie załączonych przedmiarów (załącznik nr 1A lub 1B do SIWZ). 3.Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, a jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. 4.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ). 5.Oświadczenie o braku podstawy wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3 do SIWZ). 6. Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art.14 RODO.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: a)jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, b)gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, c)gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, d)wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, e)gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, f)jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od wykonawcy, g)wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-11, godzina: 09:50,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr: 1 Nazwa: Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Osiedle Poznańskie.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Osiedle Poznańskie w oparciu o dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Zakres robót przyjęty do wykonania przez wykonawcę obejmuje: a) pomiary geodezyjne, b) prace rozbiórkowe dachu, filarów, fragmentów ścian oraz posadzek, c) usunięcie istniejącego pokrycia dachu, d) prace rozbiórkowe sufitów, e) demontaż instalacji, w tym jednostek zewnętrznych klimatyzacji, f) miejscowe osuszanie ścian, g) wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian fundamentowych, w tym wykonanie izolacji poziomej ścian, h) wykonanie otworów drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz okien, i) wykonanie nadproży stalowych w istniejących ścianach, j) montaż nadproży prefabrykowanych, k) wykonanie zamurowań fragmentów ścian, l) wykonanie nowych fundamentów, m) wykonanie nowych odcinków ścian murowanych, n) wykonanie trzpieni i słupów żelbetowych, o) wykonanie stropu nad piwnicą z zasypaniem przestrzeni piwnicy, p) wykonanie wieńców, q) przemurowanie i wzmocnienie ściany w osi B r) wykonanie ścian działowych, s) wykonanie filarków żelbetowych i podciągów stalowych w części dwukondygnacyjnej, t) wykonanie i montaż konstrukcji stalowej dachu, u) zbicie luźnych tynków i gzymsów zewnętrznych, v) zbicie luźnych tynków wewnętrznych, w) uzupełnienia tynków, x) wykonanie gładzi tynkarskich, y) wykonanie elementów ochrony pożarowej, z) wykonanie posadzek, aa) montaż ram wsporczych central wentylacyjnych, bb) wykonanie nowego pokrycia dachu, cc) wykonanie obróbek blacharskich, dd) wykonanie orynnowania i montaż płotków śniegowych, ee) wykonanie zadaszenia przy wejściu i podjazdu dla niepełnosprawnych, ff) montaż stolarki drzwiowej i okiennej, parapetów, gg) usunięcie pokrycia z papy na powierzchni płyt korytkowych, hh) wykonanie izolacji ciepłochronnych stropów, ii) wykonanie sufitów podwieszanych, jj) wykonanie izolacji termicznych ścian, kk) wykonanie instalacji elektroenergetycznych, ll) wykonie instalacji sanitarnych w tym zimnej i ciepłej wody, kanalizacyjnej, C.O. wentylacyjnej i gazowej i hydrantowej, mm) prace wykończeniowe tynkarskie, glazurnicze, malarskie montaż urządzeń itp.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45262690-4, 45321000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-15
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 2 Nazwa: Przebudowa, rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania dawnego budynku stacji PKP na budynek „Stacja kultury” w Deszcznie w oparciu o dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres robót przyjęty do wykonania przez wykonawcę obejmuje: a) rozbudowę istniejącego budynku w kierunku południowo-zachodnim o parterowy obiekt formą nawiązujący do kolejowego wagonu, b) rozbudowę istniejącego budynku w części północno-zachodniej o przeszkloną werandę pod istniejącym okapem parterowego obiektu, c) przebudowę budynku obejmującą zaprojektowane pomieszczenia czytelni i wypożyczalni dla dorosłych i dla dzieci , towarzyszące pomieszczenia biurowe i magazynowe oraz sanitariaty, aneks kuchenny, szatnia, pomieszczenia socjalne, wentylatornie i kotłownie gazową.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45262690-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-07-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 


 

 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 21.02.2019.12.45.41_SIWZ.docx Po terminie otwarcia ofert 2019-02-21 12:45:41 138,7KB 20 razy
2 21.02.2019.12.45.49_zalacznik_nr_1.docx Po terminie otwarcia ofert 2019-02-21 12:45:49 100,8KB 14 razy
3 21.02.2019.12.45.59_zalacznik_nr_2.docx Po terminie otwarcia ofert 2019-02-21 12:45:59 93,4KB 12 razy
4 21.02.2019.12.46.14_zalacznik_nr_3.docx Po terminie otwarcia ofert 2019-02-21 12:46:14 99,1KB 11 razy
5 21.02.2019.12.46.24_zalacznik_nr_4.docx Po terminie otwarcia ofert 2019-02-21 12:46:24 96,8KB 10 razy
6 21.02.2019.12.46.42_zalacznik_nr_5.docx Po terminie otwarcia ofert 2019-02-21 12:46:42 107,0KB 11 razy
7 21.02.2019.12.46.53_zalacznik_nr_6.docx Po terminie otwarcia ofert 2019-02-21 12:46:53 128,9KB 13 razy
8 21.02.2019.12.47.05_zalacznik_nr_7.docx Po terminie otwarcia ofert 2019-02-21 12:47:05 121,0KB 14 razy
9 21.02.2019.13.06.55_PW_Stacja_Kultury_-_bran__a_elektryczna.7z Po terminie otwarcia ofert 2019-02-21 13:06:55 1,2MB 13 razy
10 21.02.2019.13.07.54_PW_Stacja_Kultury_-_bran__a_konstrukcyjna.7z Po terminie otwarcia ofert 2019-02-21 13:07:54 19,9MB 14 razy
11 21.02.2019.13.10.30_PW_Stacja_Kultury_-_bran__a_sanitarna_pdf.7z Po terminie otwarcia ofert 2019-02-21 13:10:30 9,0MB 15 razy
12 21.02.2019.13.10.53_STWiOR_Stacja_Kultury.zip Po terminie otwarcia ofert 2019-02-21 13:10:53 2,5MB 15 razy
13 21.02.2019.13.11.24_przedmiar_-_Stacja_Kultury.7z Po terminie otwarcia ofert 2019-02-21 13:11:24 763,8KB 31 razy
14 21.02.2019.13.14.53_Stacja_Kultury_-_zdj_acia.zip Po terminie otwarcia ofert 2019-02-21 13:14:53 21,7MB 15 razy
15 21.02.2019.13.44.12_PB_cz.1_-_Swietlica_wiejska_Osiedle_Poznanskie.7z Po terminie otwarcia ofert 2019-02-21 13:44:13 28,0MB 17 razy
16 21.02.2019.13.45.22_PB_cz.2_-_Swietlica_wiejska_Osiedle_Poznanskie.7z Po terminie otwarcia ofert 2019-02-21 13:45:22 19,0MB 12 razy
17 21.02.2019.13.46.10_PB_cz.3_-_Swietlica_wiejska_Osiedle_Poznanskie.7z Po terminie otwarcia ofert 2019-02-21 13:46:10 7,9MB 10 razy
18 21.02.2019.13.47.00_PB_cz.4_-_Swietlica_wiejska_Osiedle_Poznanskie.7z Po terminie otwarcia ofert 2019-02-21 13:47:00 4,0MB 10 razy
19 21.02.2019.13.48.06_PB_cz.5_-_Swietlica_wiejska_Osiedle_Poznanskie.7z Po terminie otwarcia ofert 2019-02-21 13:48:06 7,1MB 10 razy
20 21.02.2019.13.50.42_PB_cz.6_-_Swietlica_wiejska_Osiedle_Poznanskie.7z Po terminie otwarcia ofert 2019-02-21 13:50:42 7,4MB 12 razy
21 21.02.2019.13.51.37_Swietlica_Osiedle_Poznanskie_-_INSTALACJE_ELEKTRYCZNE.7z Po terminie otwarcia ofert 2019-02-21 13:51:37 4,9MB 10 razy
22 21.02.2019.13.52.33_Swietlica_Osiedle_Poznanskie_-_INSTALACJE_SANITARNE.7z Po terminie otwarcia ofert 2019-02-21 13:52:33 14,7MB 10 razy
23 21.02.2019.13.53.52_Swietlica_Osiedle_Poznanskie_-_KONSTRUKCJA.7z Po terminie otwarcia ofert 2019-02-21 13:53:52 19,9MB 9 razy
24 21.02.2019.13.56.14_Swietlica_Osiedle_Poznanskie_-_PROJEKT_ZAGOSPODAROWANIA_TERENU.7z Po terminie otwarcia ofert 2019-02-21 13:56:14 26,8MB 12 razy
25 21.02.2019.13.57.07_Swietlica_Osiedle_Poznanskie_-_SPECYFIKACJA_TECHNICZNA_WYKONANIA__I_OBIORU_ROBaeT.7z Po terminie otwarcia ofert 2019-02-21 13:57:07 460,1KB 14 razy
26 21.02.2019.14.00.46_Swietlica_Osiedle_Poznanskie_-przedmiar_robait.pdf Po terminie otwarcia ofert 2019-02-21 14:00:46 283,1KB 28 razy
27 21.02.2019.14.25.45_PW_cz._1_Stacja__kultury.7z Po terminie otwarcia ofert 2019-02-21 14:25:45 23,5MB 15 razy
28 21.02.2019.14.27.20_PW_cz._2_Stacja__kultury_rys.13.pdf.7z Po terminie otwarcia ofert 2019-02-21 14:27:20 30,4MB 13 razy
29 21.02.2019.14.28.27_PW_cz._3_Stacja__kultury_rys.14.pdf.7z Po terminie otwarcia ofert 2019-02-21 14:28:27 18,4MB 10 razy
30 21.02.2019.14.30.04_PW_cz._4_Stacja__kultury.7z Po terminie otwarcia ofert 2019-02-21 14:30:04 11,2MB 12 razy
31 25.02.2019.15.32.44_25.02.2019.11.50.10_Stacja_Kultury_-_przedmiar_robait_edytowalny.7z Po terminie otwarcia ofert 2019-02-25 15:32:44 65,9KB 33 razy
32 05.03.2019.08.26.23_Osiedle_Poznanskie_-_przedmiar_edytowalny.zip Po terminie otwarcia ofert 2019-03-05 08:26:23 161,7KB 10 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 05.03.2019.08.49.40_odpowied_u_na_pytania.pdf Po terminie otwarcia ofert 2019-03-05 08:49:40 665,4KB
Wynik postępowania
1 21.03.2019.11.15.00_Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2019-03-21 11:15:00 675,9KB
Informacja z otwarcia ofert
1 12.03.2019.07.46.14_Informacja_z_publicznej_sesji_otwarcia_ofert.pdf 2019-03-12 07:46:15 722,9KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Florczak 21-02-2019 12:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Karolina Andrzejak 21-03-2019 11:15