Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przebudowa i remont budynku Urzędu Gminy w Deszcznie.

Deszczno: Przebudowa i remont budynku Urzędu Gminy w Deszcznie.

Numer ogłoszenia: 143900 - 2009; data zamieszczenia: 12.05.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Deszczno , Deszczno 63, 66-446 Deszczno, woj. lubuskie, tel. 095 7287650, 7287657, 7512156, faks 095 7287651.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.deszczno.pl
  • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i remont budynku Urzędu Gminy w Deszcznie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa i remont budynku Urzędu Gminy w Deszcznie (budynek trzykondygnacyjny, częściowo podpiwniczony), przebudowa przyłączy, wejścia w elewacji tylnej z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych, remont elewacji, wymiana pokrycia dachu, na działce o numerze ewidencyjnym 253/5 położonej w Deszcznie, woj. lubuskie w oparciu o dokumentację projektową (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 2 do SIWZ). powierzchnia użytkowa budynku - 586,9m2 kubatura budynku - 2814,3m3.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunkiem udziału wykonawców w postępowaniu jest: 1)posiadanie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2)posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3)znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4)nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. W celu potwierdzenia, ze wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej (ustawą) zamawiający żąda następujących dokumentów: -aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. (dotyczy podmiotów zbiorowych) W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający żąda: - wykonania jednej roboty budowlanej w budynkach użyteczności publicznej o kubaturze min. 3000m3 i wartości min. 1mln zł brutto w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, odpowiadającej swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, -posiadania uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej przez osobę, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i aktualnego dokumentu potwierdzającego przynależność do właściwej izby, -posiadania uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych przez osobę, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i aktualnego dokumentu potwierdzającego przynależność do właściwej izby, - posiadania uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych przez osobę, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i aktualnego dokumentu potwierdzającego przynależność do właściwej izby, W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w wysokości minimum 1mln złotych, w zakresie prowadzonej działalności. Ocena spełnienia warunków wymaganych od oferentów zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia). Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie odrzuceniem oferty..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Formularz oferty (załącznik nr 3 do SIWZ). 2.Oświadczenie o zdolności do wykonania zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (załącznik nr 4 do SIWZ). 3.Aktualny odpis(y) z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie(nia) o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4.Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5.Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy podmiotów zbiorowych). 6.Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, odpowiadającej swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających , ze roboty te zostały wykonane należycie. 7.Aktualne dokumenty stwierdzające, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia i są członkami właściwej izby. 8.Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności. 9.Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 10.Harmonogram organizacji i wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający wymaga aby dokumenty zostały złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.deszczno.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Deszczno 66-446 Deszczno 63, pok. nr 8.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.06.2009 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Deszczno, 66-446 Deszczno, pok. nr 10 (sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_UG_RW-8.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-05-13 11:55:59 79,5KB 80 razy
2 1Dokumentacja-aranzacja1.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-05-13 12:25:38 2,5MB 35 razy
3 2Dokumentacja-aranzacja2.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-05-13 12:26:51 5,7MB 18 razy
4 3Dokumentacja-aranzacja3-5.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-05-13 12:28:25 5,5MB 15 razy
5 4Dokumentacja-Architektura_PW.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-05-13 12:29:44 2,1MB 25 razy
6 5Dokumentacja-Architektura_PW.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-05-13 12:30:23 1,6MB 15 razy
7 6Dokumentacja-branza_elektryczna_PW.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-05-13 12:36:24 3,2MB 24 razy
8 7Dokumentacja-branza_elektryczna_PW.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-05-13 12:38:49 3,0MB 28 razy
9 8Dokumentacja-branza_elektryczna_PW.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-05-13 12:40:04 4,3MB 26 razy
10 9Dokumentacja-konstrukcja_deszczno_PW.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-05-13 12:40:50 1,3MB 15 razy
11 10Dokumentacja-sanitarny_PW.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-05-13 12:41:28 1,9MB 34 razy
12 Zalaczniki_SIWZ1.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-05-13 14:37:56 1,9MB 219 razy
13 przedmiar_robot.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-05-14 12:24:49 298,7KB 451 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Wyjasnienia1_RW8.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-05-29 14:05:30 35,5KB
2 Wyjasnienia2_RW8.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-06-02 12:13:59 25KB
Wynik postępowania
1 RW8_Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.doc 2009-06-08 15:48:26 31,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Andrzejak 13-05-2009 11:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zbigniew Tupaj 12-05-2009
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Polańska 28-10-2009 09:50