Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Gmina Deszczno: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, sporządzenie kosztorysów inwestorskich, sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi inwestycjami związanymi z budową lub remontem dróg na terenie gminy Deszczno.

Ogłoszenie nr 500657-N-2019 z dnia 2019-01-07 r.
 
Gmina Deszczno: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, sporządzenie kosztorysów inwestorskich, sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi inwestycjami związanymi z budową lub remontem dróg na terenie gminy Deszczno.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Deszczno, krajowy numer identyfikacyjny 21096693500000, ul. ul. Lubuska  90 , 66446   Deszczno, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 95 728 76 50, e-mail zbigniew.tupaj@deszczno.pl, faks 95 728 76 51.
Adres strony internetowej (URL): www.deszczno.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.deszczno.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.deszczno.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Gminy Deszczno, ul. Lubuska 90, 66-446 Deszczno


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, sporządzenie kosztorysów inwestorskich, sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi inwestycjami związanymi z budową lub remontem dróg na terenie gminy Deszczno.
Numer referencyjny: INW.271.1.1.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
8


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres usług obejmuje: 1) opracowanie dokumentacji projektowych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz.U. 2013, poz. 1129), 2) sporządzenie kosztorysów inwestorskich na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389), 3) uzyskanie pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu dla robót wymagających zgłoszenia, 4) sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi inwestycjami, dotyczącymi: Zadanie A a) drogi gminnej nr 001553 F w m. Krasowiec (dz. nr ew.135/2 obr. ew. 16 – Krasowiec, jednostka ew. Deszczno) - szacunkowa długość 267mb drogi o nawierzchni asfaltowej, b) drogi gminnej nr G 001538 F w m. Prądocin dz. nr 171, obr. ew. 10 Prądocin, gm. Deszczno – szacunkowa długość 380 mb drogi o nawierzchni asfaltowej (odcinek od drogi krajowej nr 22 do skrzyżowania z drogą gminną nr G 001535F działka nr ewid. 47/11 i mostkiem na kanale Postomskim), c) drogi gminnej nr 001399 F ul. Jaworowa w m. Osiedle Poznańskie dz. nr ew. 74/12 obr. ew. 5 Osiedle Poznańskie, jednostka ew. Deszczno – szacunkowa długość 110 mb drogi o nawierzchni asfaltowej, d) drogi gminnej nr G001305 F ul. Skwierzyńskiej w m. Osiedle Poznańskie (dz. nr ew. 486/4, 486/2 obr. ew. 5 – Osiedle Poznańskie, jednostka ew. Deszczno) – wymiana istniejącej nawierzchni asfaltowej o szacunkowej długości 960 mb, e) drogi gminnej nr G001319 F w m. Orzelec (dz. nr ew. 113/2 obr. ew. 21 – Orzelec, jednostka ew. Deszczno) – wymiana istniejącej nawierzchni asfaltowej o szacunkowej długości 750mb, Zadanie B f) drogi gminnej nr G001371F ul. Koralowa w m. Ulim dz. nr ew. 78/9, obr ew. 2 –Ulim, jednostka ew. Deszczno – szacunkowa długość 210 mb drogi o nawierzchni asfaltowej, g) drogi gminnej nr 001487F w miejscowości Borek (dz. nr ew. 122/2, 145 obr. ew. 7 Borek, jednostka ew. Deszczno) - szacunkowa długość 312 mb drogi o nawierzchni asfaltowej, h) drogi gminnej nr 001622F ul. Truskawkowa w miejscowości Maszewo (dz. nr ew. 87/1 obr. ew. 13 Maszewo, jednostka ew. Deszczno) - szacunkowa długość 580mb drogi o nawierzchni asfaltowej, i) drogi gminnej nr 001318F w miejscowości Białobłocie (dz. nr ew. 144, obr. ew. 11 Białobłocie, jednostka ew. Deszczno) - szacunkowa długość 340 mb drogi o nawierzchni asfaltowej, Zadanie C j) drogi gminnej nr 001388 F ul. Zagrodowa w m. Karnin, dz. nr ew. 326, obr. ew. 4 Karnin, jednostka ew. Deszczno – szacunkowa długość 1078 mb drogi o nawierzchni asfaltowej, k) drogi gminnej nr 001328F w miejscowości Borek (dz. nr ew. 63 obr. ew. 7 Borek, jednostka ew. Deszczno) - szacunkowa długość 1187 mb drogi o nawierzchni asfaltowej, l) drogi gminnej nr G001724F w m. Dziersławice (dz. nr ew. 66 obr. ew. 17 – Dziersławice, jednostka ew. Deszczno) – wymiana istniejącej nawierzchni asfaltowej o szacunkowej długości 1320mb, Zadanie D m) drogi gminnej nr G001319 F w m. Orzelec (dz. nr ew. 117, 116/1, 118 obr. ew. 21 – Orzelec, jednostka ew. Deszczno) - szacunkowa długość 1450 mb drogi o nawierzchni asfaltowej (należy uwzględnić konieczności zastosowania procedury uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji w myśl ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych), Zadanie E n) drogi gminnej nr G001307F ul. Kwiatowa w m. Ciecierzyce dz. nr ew. 511, obr. ew. 6 – Ciecierzyce, jednostka ew. Deszczno – szacunkowa długość 750 mb drogi o nawierzchni asfaltowej (należy uwzględnić konieczności zastosowania procedury uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji w myśl ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych), Zadanie F o) drogi gminnej nr 001318F w miejscowości Dziersławice (dz. nr ew. 70, 72, 113 obr. ew. 17 Dziersławice, jednostka ew. Deszczno) - szacunkowa długość 640 mb (należy uwzględnić konieczności zastosowania procedury uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji w myśl ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych), Zadanie G p) drogi gminnej nr 001827 F ul. Bursztynowa w m. Ulim dz. nr ew. 224/3, 258/3, 223/2, 224/2, obr. ew. 2 –Ulim, jednostka ew. Deszczno – szacunkowa długość 1800 mb drogi o nawierzchni asfaltowej (należy uwzględnić konieczności zastosowania procedury uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji w myśl ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych), Zadanie H q) drogi gminnej nr 001536F ul. Prądocińska w miejscowości Prądocin (dz. nr ew. 178 obr. ew. 10 Prądocin, jednostka ew. Deszczno) - szacunkowa długość 630 mb drogi o nawierzchni asfaltowej (należy uwzględnić konieczności zastosowania procedury uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji w myśl ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych),

II.5) Główny kod CPV: 71000000-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-16

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (załącznik nr 4 do SIWZ).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1.Formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ). 2.Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, a jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. 3.Oświadczenie o braku podstawy wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3 do SIWZ). 4.Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art.14 RODO.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Termin płatności faktury 40,00
Cena 60,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

 


Informacje dodatkowe:

 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia usługi o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia usługi, w następujących sytuacjach: a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia usługi będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi zamawiający, b) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, c) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, d) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania usługi z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od wykonawcy, e) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-28, godzina: 09:50,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr: 1 Nazwa: Zadanie A

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres usług obejmuje: 1) opracowanie dokumentacji projektowych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz.U. 2013, poz. 1129), 2) sporządzenie kosztorysów inwestorskich na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389), 3) uzyskanie pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu dla robót wymagających zgłoszenia, 4) sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi inwestycjami, dotyczącymi: Zadanie A a) drogi gminnej nr 001553 F w m. Krasowiec (dz. nr ew.135/2 obr. ew. 16 – Krasowiec, jednostka ew. Deszczno) - szacunkowa długość 267mb drogi o nawierzchni asfaltowej, b) drogi gminnej nr G 001538 F w m. Prądocin dz. nr 171, obr. ew. 10 Prądocin, gm. Deszczno – szacunkowa długość 380 mb drogi o nawierzchni asfaltowej (odcinek od drogi krajowej nr 22 do skrzyżowania z drogą gminną nr G 001535F działka nr ewid. 47/11 i mostkiem na kanale Postomskim), c) drogi gminnej nr 001399 F ul. Jaworowa w m. Osiedle Poznańskie dz. nr ew. 74/12 obr. ew. 5 Osiedle Poznańskie, jednostka ew. Deszczno – szacunkowa długość 110 mb drogi o nawierzchni asfaltowej, d) drogi gminnej nr G001305 F ul. Skwierzyńskiej w m. Osiedle Poznańskie (dz. nr ew. 486/4, 486/2 obr. ew. 5 – Osiedle Poznańskie, jednostka ew. Deszczno) – wymiana istniejącej nawierzchni asfaltowej o szacunkowej długości 960 mb, e) drogi gminnej nr G001319 F w m. Orzelec (dz. nr ew. 113/2 obr. ew. 21 – Orzelec, jednostka ew. Deszczno) – wymiana istniejącej nawierzchni asfaltowej o szacunkowej długości 750mb,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71000000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-07-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności faktury 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 2 Nazwa: Zadanie B

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres usług obejmuje: 1) opracowanie dokumentacji projektowych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz.U. 2013, poz. 1129), 2) sporządzenie kosztorysów inwestorskich na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389), 3) uzyskanie pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu dla robót wymagających zgłoszenia, 4) sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi inwestycjami, dotyczącymi: Zadanie B f) drogi gminnej nr G001371F ul. Koralowa w m. Ulim dz. nr ew. 78/9, obr ew. 2 –Ulim, jednostka ew. Deszczno – szacunkowa długość 210 mb drogi o nawierzchni asfaltowej, g) drogi gminnej nr 001487F w miejscowości Borek (dz. nr ew. 122/2, 145 obr. ew. 7 Borek, jednostka ew. Deszczno) - szacunkowa długość 312 mb drogi o nawierzchni asfaltowej, h) drogi gminnej nr 001622F ul. Truskawkowa w miejscowości Maszewo (dz. nr ew. 87/1 obr. ew. 13 Maszewo, jednostka ew. Deszczno) - szacunkowa długość 580mb drogi o nawierzchni asfaltowej, i) drogi gminnej nr 001318F w miejscowości Białobłocie (dz. nr ew. 144, obr. ew. 11 Białobłocie, jednostka ew. Deszczno) - szacunkowa długość 340 mb drogi o nawierzchni asfaltowej,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71000000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-07-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności faktury 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 3 Nazwa: Zadanie C

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres usług obejmuje: 1) opracowanie dokumentacji projektowych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz.U. 2013, poz. 1129), 2) sporządzenie kosztorysów inwestorskich na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389), 3) uzyskanie pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu dla robót wymagających zgłoszenia, 4) sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi inwestycjami, dotyczącymi: Zadanie C j) drogi gminnej nr 001388 F ul. Zagrodowa w m. Karnin, dz. nr ew. 326, obr. ew. 4 Karnin, jednostka ew. Deszczno – szacunkowa długość 1078 mb drogi o nawierzchni asfaltowej, k) drogi gminnej nr 001328F w miejscowości Borek (dz. nr ew. 63 obr. ew. 7 Borek, jednostka ew. Deszczno) - szacunkowa długość 1187 mb drogi o nawierzchni asfaltowej, l) drogi gminnej nr G001724F w m. Dziersławice (dz. nr ew. 66 obr. ew. 17 – Dziersławice, jednostka ew. Deszczno) – wymiana istniejącej nawierzchni asfaltowej o szacunkowej długości 1320mb,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71000000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-16
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatnosci faktury 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 4 Nazwa: Zadanie D

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres usług obejmuje: 1) opracowanie dokumentacji projektowych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz.U. 2013, poz. 1129), 2) sporządzenie kosztorysów inwestorskich na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389), 3) uzyskanie pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu dla robót wymagających zgłoszenia, 4) sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi inwestycjami, dotyczącymi: Zadanie D m) drogi gminnej nr G001319 F w m. Orzelec (dz. nr ew. 117, 116/1, 118 obr. ew. 21 – Orzelec, jednostka ew. Deszczno) - szacunkowa długość 1450 mb drogi o nawierzchni asfaltowej (należy uwzględnić konieczności zastosowania procedury uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji w myśl ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych),
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71000000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-16
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności faktury 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 5 Nazwa: Zadanie E

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres usług obejmuje: 1) opracowanie dokumentacji projektowych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz.U. 2013, poz. 1129), 2) sporządzenie kosztorysów inwestorskich na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389), 3) uzyskanie pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu dla robót wymagających zgłoszenia, 4) sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi inwestycjami, dotyczącymi: Zadanie E n) drogi gminnej nr G001307F ul. Kwiatowa w m. Ciecierzyce dz. nr ew. 511, obr. ew. 6 – Ciecierzyce, jednostka ew. Deszczno – szacunkowa długość 750 mb drogi o nawierzchni asfaltowej (należy uwzględnić konieczności zastosowania procedury uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji w myśl ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych),
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71000000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-16
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności faktury 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 6 Nazwa: Zadanie F

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres usług obejmuje: 1) opracowanie dokumentacji projektowych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz.U. 2013, poz. 1129), 2) sporządzenie kosztorysów inwestorskich na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389), 3) uzyskanie pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu dla robót wymagających zgłoszenia, 4) sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi inwestycjami, dotyczącymi: Zadanie F o) drogi gminnej nr 001318F w miejscowości Dziersławice (dz. nr ew. 70, 72, 113 obr. ew. 17 Dziersławice, jednostka ew. Deszczno) - szacunkowa długość 640 mb (należy uwzględnić konieczności zastosowania procedury uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji w myśl ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych),
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71000000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-16
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności faktury 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 7 Nazwa: Zadanie G

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres usług obejmuje: 1) opracowanie dokumentacji projektowych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz.U. 2013, poz. 1129), 2) sporządzenie kosztorysów inwestorskich na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389), 3) uzyskanie pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu dla robót wymagających zgłoszenia, 4) sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi inwestycjami, dotyczącymi: Zadanie G p) drogi gminnej nr 001827 F ul. Bursztynowa w m. Ulim dz. nr ew. 224/3, 258/3, 223/2, 224/2, obr. ew. 2 –Ulim, jednostka ew. Deszczno – szacunkowa długość 1800 mb drogi o nawierzchni asfaltowej (należy uwzględnić konieczności zastosowania procedury uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji w myśl ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych),
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71000000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-16
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności faktury 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 8 Nazwa: Zadanie H

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres usług obejmuje: 1) opracowanie dokumentacji projektowych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz.U. 2013, poz. 1129), 2) sporządzenie kosztorysów inwestorskich na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389), 3) uzyskanie pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu dla robót wymagających zgłoszenia, 4) sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi inwestycjami, dotyczącymi: Zadanie H q) drogi gminnej nr 001536F ul. Prądocińska w miejscowości Prądocin (dz. nr ew. 178 obr. ew. 10 Prądocin, jednostka ew. Deszczno) - szacunkowa długość 630 mb drogi o nawierzchni asfaltowej (należy uwzględnić konieczności zastosowania procedury uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji w myśl ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych),
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71000000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-16
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności faktury 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 07.01.2019.10.16.06_SIWZ.docx Po terminie otwarcia ofert 2019-01-07 10:16:06 51,3KB 36 razy
2 07.01.2019.10.16.42_zalacznik_nr_1.docx Po terminie otwarcia ofert 2019-01-07 10:16:42 24,7KB 25 razy
3 07.01.2019.10.18.11_zalacznik_nr_2_-_pogl__dowe_mapy_lokalizacyjne.zip Po terminie otwarcia ofert 2019-01-07 10:18:11 24,0MB 34 razy
4 07.01.2019.10.18.28_zalacznik_nr_3.docx Po terminie otwarcia ofert 2019-01-07 10:18:28 17,6KB 20 razy
5 07.01.2019.10.18.37_zalacznik_nr_4.docx Po terminie otwarcia ofert 2019-01-07 10:18:37 19,8KB 20 razy
6 07.01.2019.10.18.49_zalacznik_nr_5.docx Po terminie otwarcia ofert 2019-01-07 10:18:49 21,4KB 22 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 11.01.2019.08.01.37_pytanie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2019-01-11 08:01:37 200,6KB
Wynik postępowania
1 19.02.2019.09.17.36_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_19.02.2019_r..pdf 2019-02-19 09:17:36 1,8MB
Informacja z otwarcia ofert
1 28.01.2019.14.45.44_informacja_z_sesji_otwarcia_ofert_-_opracowanie_dokumentacji_technicznej.pdf 2019-01-28 14:45:44 1,2MB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Florczak 07-01-2019 10:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Polańska 19-02-2019 09:17