Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Deszczno: opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy slipu i dwóch pomostów pływających na rzece Warcie w m. Borek

Deszczno, dnia 10.10.2018 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE znak: INW.271.2.1.2018

o wartości poniżej 30 000 EURO

dotyczące opracowania dokumentacji technicznej budowy slipu i dwóch pomostów z pontonów pływających na rzece Warcie w miejscowości Borek w gminie Deszczno

 

 

I     NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Deszczno

ul. Lubuska 90

      66-446 Deszczno

      tel. +48 95 728 76 50

      fax. +48 95 728 76 51

      e-mail: gmina@deszczno.pl

      www.deszczno.pl

 

II    TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie przeprowadzone na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

III   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

opracowanie dokumentacji technicznej budowy slipu i dwóch pomostów z pontonów pływających na rzece Warcie w miejscowości Borek w gminie Deszczno (dz. nr ew. 137, 138, obręb ew. 080103_2.0007 Borek, jednostka ew. 080103_2 Deszczno) wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa opinii, uzgodnień, pozwoleń w tym pozwolenia na budowę lub uzyskania zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w zakresie realizacji robót budowlanych.      

 

      Budowa slipu o wymiarach ok 30x3 m do wodowania łodzi oraz dwóch pomostów z pontonów pływających o wymiarach ok.4-5 x 3 m.

Zawartość dokumentacji technicznej: (wersja papierowa oraz elektroniczna w postaci wersji edytowalnej w pliku .doc (tekst) oraz wszelkich rysunków projektowych w formie wektorowej w formacie .dxf lub podobnym po uzgodnieniu z Zamawiającym.).

  1. Projekt budowlany – 4 egz.
  2. Projekt wykonawczy – 4 egz.
  3. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne - 2 egz.
  4. Kosztorys Inwestorski wraz z przedmiarem - 4 egz.
  5. Projekt czasowej i stałej organizacji ruchu - 2 egz.

 

 

IV        TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Wymagany termin wykonania zamówienia: do 29.03.2019 r.

 

V         INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

            Zamawiający dopuszcza porozumiewanie pisemne, drogą elektroniczną lub faksem oraz przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji, dokumentów.

           

 

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Zbigniew Tupaj – Tel. 95 728 76 57, zbigniew.tupaj@deszczno.pl 

 

VI        MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

            Miejsce składania ofert:

Urząd Gminy Deszczno 

66-446 Deszczno, ul. Lubuska 90, Biuro Obsługi Klienta

             

Termin składania ofert                       - do 05.11.2018 r. do godz. 9:50

Miejsce otwarcia ofert:

Urząd Gminy Deszczno

66-446 Deszczno, ul. Lubuska 90, sala konferencyjna

 

Termin otwarcia ofert            - 05.11.2018 r.   o godz. 10.00

 

VII       OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Cena oferty - łączna cena brutto, żądana przez wykonawcę za wykonanie usługi polegającej opracowaniu dokumentacji technicznej budowy slipu i dwóch pomostów z pontonów pływających na rzece Warcie w miejscowości Borek w gminie Deszczno. Cena winna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

 

VIII      OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

Oferty nie podlegające odrzuceniu, spełniające formalne wymagania, określone w niniejszym zapytaniu ofertowym, złożone przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu,  będą oceniane według poniższych kryteriów i wag:

 Cena oferty (kryterium 1) - 100 %

IX        INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

      Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze oferty najkorzystniejszej podając nazwę, siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru. 

 

X         OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

            Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

Deszczno, 10.10.2018 r.

 

SPORZĄDZIŁ:                                                               ZATWIERDZAM:

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 10.10.2018.11.35.37_zapytanie_Borek_-_slip.pdf 2018-10-10 11:35:37 756,1KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Florczak 10-10-2018 11:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-10-2018
Ostatnia aktualizacja: - 10-10-2018 11:35