Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30 000 EURO dotyczące sporządzenia oceny aktualności studium i planów miejscowych sporządzonych na terenie gminy Deszczno, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) wraz z przygotowaniem projektu uchwały, o której mowa w art. 32 ust. 2 ww. ustawy

Deszczno, 06.06.2018 r.

Znak: INW.272.2.59.2018                                                                          

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości poniżej 30 000 EURO

dotyczące sporządzenia oceny aktualności studium i planów miejscowych sporządzonych na terenie gminy Deszczno, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) wraz z przygotowaniem projektu uchwały, o której mowa w art. 32 ust. 2 ww. ustawy.  

 

I           NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Deszczno

ul. Lubuska 90

            66-446 Deszczno

            tel.       +48 95 728 76 50

            fax.     +48 95 728 76 51

            e-mail: gmina@deszczno.pl

            www.deszczno.pl

 

II          TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie przeprowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

III         OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Sporządzenie oceny aktualności studium i planów miejscowych sporządzonych na terenie gminy Deszczno, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) wraz z przygotowaniem projektu uchwały, o której mowa w art. 32 ust. 2 ww. ustawy.

 

 

IV        TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Wymagany termin wykonania zamówienia:

 

            31.07.2018 r.

 

V         INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

            Zamawiający dopuszcza porozumiewanie pisemne, drogą elektroniczną lub faksem oraz przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji, dokumentów.

           

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Artur Bobrowski – Tel. 95 728 76 58, artur.bobrowski@deszczno.pl

 

VI        MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

            Miejsce składania ofert:

Urząd Gminy Deszczno 

66-446 Deszczno, ul. Lubuska 90, Biuro Obsługi Klienta

             

Termin składania ofert                   - do 14.06.2018 r. do godz. 10

 

Oferty należy składać drogą mailową na adres: artur.bobrowski@deszczno.pl

 

VII       OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Cena oferty - łączna cena brutto za sporządzenie całości zadania. Cena winna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

 

VIII      OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

Oferty nie podlegające odrzuceniu, spełniające formalne wymagania, określone w niniejszym zapytaniu ofertowym, złożone przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu,  będą oceniane według poniższych kryteriów i wag:

 Cena oferty (kryterium 1) - 100 %

IX        INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

            Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze oferty najkorzystniejszej podając nazwę, siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru. 

 

X         OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

            Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 06.06.2018.11.44.00_Zapytanie_aktualnosA__planA_w.pdf 2018-06-06 11:44:00 1,9MB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Artur Bobrowski 06-06-2018 11:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Artur Bobrowski 06-06-2018
Ostatnia aktualizacja: - 06-06-2018 11:44