Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości poniżej 30 000 EURO dotyczące remontu szacunkowo 2,5 km dróg gminnych o średniej szerokości 4,5 m polegający na ułożeniu warstwy wierzchniej z kruszywa betonowego lub ceglanego o frakcji 0-65 mm bez zanieczyszczeń, o średnicy grubości  10 cm po zagęszczeniu.

Deszczno, dnia 06 marca 2018 r.

 

 

Znak: INW.271.1.18.2018

                                                                      

                                                            

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości poniżej 30 000 EURO

dotyczące remontu szacunkowo 2,5 km dróg gminnych o średniej szerokości 4,5 m polegający na ułożeniu warstwy wierzchniej z kruszywa betonowego lub ceglanego o frakcji 0-65 mm bez zanieczyszczeń, o średnicy    grubości  10 cm po zagęszczeniu.

 

 

I     NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Deszczno

ul. Lubuska 90

      66-446 Deszczno

      tel. +48 95 728 76 50

      fax. +48 95 728 76 51

      e-mail: gmina@deszczno.pl

      www.deszczno.pl

 

II    TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie przeprowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

III   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont szacunkowo 2,5 km dróg gminnych o średniej szerokości 4,5 m

Zakres robót obejmuje:

  1. profilowaniu dróg gruntowych równiarką drogową wraz z wałowaniem walcem wibracyjnym o nacisku minimum 10T;
  2. ułożeniu warstwy wierzchniej z kruszywa betonowego lub ceglanego o frakcji 0-65mm bez zanieczyszczeń, o średniej grubości 10cm po zagęszczeniu;
  3. profilowaniu ułożonego materiału wraz z wałowaniem walcem wibracyjnym o nacisku minimum 10T.

Roboty drogowe wykonywane będą w ten sposób, że w okresie obowiązywania umowy Zamawiający, w razie zaistnienia takiej konieczności, będzie składać u Wykonawcy jednorazowe zlecenie w zakresie mieszczącym się w zapytaniu ofertowym, a Wykonawca będzie je realizował w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.  

Złożona oferta powinna zawierać:

  1. nazwę i adres wykonawcy
  2. termin realizacji zamówienia
  3. cenę ryczałtową oferty (cena netto i brutto) za remont (gruzowanie) 1m² drogi, zawierającą wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
  4. wykaz sprzętu, który zostanie użyty przez wykonawcę do realizacji zamówienia. 

Zamawiający wyliczy cenę oferty wykonawcy wg. wzoru

Cena oferty – łączna cena brutto żądana przez wykonawcę za wykonanie remontu (gruzowania)1m² uwzględniająca wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Cenę każdej oferty zamawiający wyliczy wg następującego wzoru

C=A x 2500m x 4,5m

C - cena oferty brutto

A - cena brutto 1m² naprawy (gruzowania) dróg

Zawarta w ofercie wysokość wynagrodzenia ryczałtowego za 1m² remontu  (gruzowania) dróg jest ostateczna, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez wykonawcę kosztów ich realizacji.

 

IV   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Wymagany termin wykonania zamówienia: do 30 listopada 2018 r.

 

V INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

            Zamawiający dopuszcza porozumiewanie pisemne, drogą elektroniczną lub faksem oraz przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji, dokumentów.

           

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Małgorzata Bęczkowska – Tel. 95 728 76 57,

malgorzata.beczkowska@deszczno.pl

 

VI    MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

            Miejsce składania ofert:

Urząd Gminy Deszczno 

66-446 Deszczno, ul. Lubuska 90, Biuro Obsługi Klienta

             

Termin składania ofert                   - do 20 marca 2018 r. do godz. 10.00

Miejsce otwarcia ofert:

Urząd Gminy Deszczno

66-446 Deszczno, ul. Lubuska 90, sala konferencyjna

 

Termin otwarcia ofert                     - 20 marca 2018 r. o godz. 10.00

 

 

VII OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

Oferty nie podlegające odrzuceniu, spełniające formalne wymagania, określone w niniejszym zapytaniu ofertowym, złożone przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu,  będą oceniane według poniższych kryteriów i wag:

 Cena oferty (kryterium 1) - 100 %

VIII    INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

      Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze oferty najkorzystniejszej podając nazwę, siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru. 

 

IX      OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

            Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

Deszczno, dnia 6 marca 2018 r.

 

SPORZĄDZIŁ:                                                             ZATWIERDZA

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 06.03.2018.15.14.26_zapytanie_ofertowe_-_gruzowanie.pdf 2018-03-06 15:14:26 940,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Florczak 06-03-2018 15:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Florczak 06-03-2018 15:15