Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości poniżej 30 000 EURO dotyczące opracowania dokumentacji technicznej remontu, budowy dróg gminnych na terenie gminy Deszczno

Deszczno, 01.03.2018 r.

 

 

Znak: INW.271.1. 16 .2018

                                                                      

                                                            

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości poniżej 30 000 EURO

dotyczące opracowania dokumentacji technicznej remontu, budowy dróg gminnych na terenie gminy Deszczno.

 

 

I     NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Deszczno

ul. Lubuska 90

      66-446 Deszczno

      tel. +48 95 728 76 50

      fax. +48 95 728 76 51

      e-mail: gmina@deszczno.pl

      www.deszczno.pl

 

II    TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie przeprowadzone na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

III   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

opracowanie dokumentacji technicznej remontu, budowy dróg gminnych na terenie gminy Deszczno

 

ZADANIE A

 

 1. Remont drogi gminnej nr G001319 F w m. Orzelec (dz. nr ew. 113/2 obr. ew. 21 – Orzelec, jednostka ew. Deszczno) – wymiana istniejącej nawierzchni asfaltowej o szacunkowej długości 750mb. Drogę o nawierzchni asfaltowej należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi Zamawiający oczekuje od Wykonawcy fachowej oceny stanu faktycznego i przygotowania dokumentacji projektowej umożliwiającej uzyskanie pozytywnej decyzji zezwalającej na realizację zamierzenia budowlanego lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do robót wymagających zgłoszenia. Szczegółowe parametry drogi należy uzgodnić na etapie projektowania z Zamawiającym.

 

 1. Budowa drogi gminnej nr G001319 F w m. Orzelec (dz. nr ew. 117, 116/1, 118 obr. ew. 21 – Orzelec, jednostka ew. Deszczno) - szacunkowa długość 1450 mb. Drogę o nawierzchni asfaltowej należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi. Należy uwzględnić konieczności zastosowania procedury uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji w myśl ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy fachowej oceny stanu faktycznego i przygotowania dokumentacji projektowej umożliwiającej uzyskanie pozytywnej decyzji zezwalającej na realizację zamierzenia budowlanego lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do robót wymagających zgłoszenia. Szczegółowe parametry drogi należy uzgodnić na etapie projektowania z Zamawiającym.

 

ZADANIE B

 

 1. Budowa drogi gminnej nr G001307F ul. Kwiatowa w m. Ciecierzyce dz. nr  ew. 511, obr. ew. 6 – Ciecierzyce, jednostka ew. Deszczno – budowa szacunkowo 750 mb drogi o nawierzchni asfaltowej. Drogę należy zaprojektować zgodnie wymogami obowiązujących przepisów techniczno – budowanych. Należy uwzględnić konieczności zastosowania procedury uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji w myśl ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy fachowej oceny stanu faktycznego i przygotowania dokumentacji projektowej umożliwiającej uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację zamierzenia budowlanego (w przypadku działki 505). Szczegółowe parametry drogi należy uzgodnić na etapie projektowania z Zamawiającym.

 

 1. Budowa drogi gminnej nr  G001371F ul. Koralowa w m. Ulim dz. nr ew. 78/9, obr ew. 2 –Ulim, jednostka ew. Deszczno - budowa szacunkowo 210 mb drogi o nawierzchni asfaltowej. Drogę należy zaprojektować zgodnie wymogami obowiązujących przepisów techniczno – budowanych. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy fachowej oceny stanu faktycznego i przygotowania dokumentacji projektowej umożliwiającej uzyskanie pozytywnej decyzji zezwalającej na realizację zamierzenia budowlanego zaświadczenia o braku sprzeciwu do robót wymagających zgłoszenia.

 

 1. Budowa drogi  nr P 1282 F ul. Bursztynowa w m. Ulim dz. nr ew. 224/3, 258/3 obr. ew. 2 –Ulim, jednostka ew. Deszczno – budowa szacunkowo 1800 mb drogi o nawierzchni asfaltowej. Drogę należy zaprojektować zgodnie wymogami obowiązujących przepisów techniczno – budowanych. Istnieje prawdopodobieństwo konieczności zastosowania procedury uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji w myśl ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy fachowej oceny stanu faktycznego i przygotowania dokumentacji projektowej umożliwiającej uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację zamierzenia budowlanego. Szczegółowe parametry drogi należy uzgodnić na etapie projektowania z Zamawiającym.

 

 1. Budowa drogi gminnej nr G 001538F w m. Prądocin dz. nr 171, obr. ew. 10 Prądocin, gm. Deszczno – budowa szacunkowo 380 mb drogi o nawierzchni asfaltowej (odcinek od drogi krajowej nr 22 do skrzyżowania z drogą gminną nr G 001535F działka nr ewid. 47/11 i mostkiem na kanale Postomskim). Drogę należy zaprojektować zgodnie wymogami obowiązujących przepisów techniczno – budowanych. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy fachowej oceny stanu faktycznego i przygotowania dokumentacji projektowej umożliwiającej uzyskanie pozytywnej decyzji zezwalającej na realizację zamierzenia budowlanego lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do robót wymagających zgłoszenia. Szczegółowe parametry drogi należy uzgodnić na etapie projektowania z Zamawiającym.

 

Zawartość dokumentacji technicznej: (wersja papierowa oraz elektroniczna w postaci wersji edytowalnej w pliku .doc (tekst) oraz wszelkich rysunków projektowych w formie wektorowej w formacie .dxf lub podobnym po uzgodnieniu z Zamawiającym.).

 1. Projekt budowlany – 4 egz.
 2. Projekt wykonawczy – 4 egz.
 3. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne - 2 egz.
 4. Kosztorys Inwestorski wraz z przedmiarem - 4 egz.
 5. Projekt czasowej i stałej organizacji ruchu - 2 egz.

 

 

IV        TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Wymagany termin wykonania zamówienia: do 03.12.2018 r.

 

V         INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

            Zamawiający dopuszcza porozumiewanie pisemne, drogą elektroniczną lub faksem oraz przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji, dokumentów.

           

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Zbigniew Tupaj – Tel. 95 728 76 57, zbigniew.tupaj@deszczno.pl 

 

VI        MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

            Miejsce składania ofert:

Urząd Gminy Deszczno 

66-446 Deszczno, ul. Lubuska 90, Biuro Obsługi Klienta

             

Termin składania ofert                   - do 12.03.2018 r. do godz. 10.00

Miejsce otwarcia ofert:

Urząd Gminy Deszczno

66-446 Deszczno, ul. Lubuska 90, sala konferencyjna

 

Termin otwarcia ofert                     - 12.03.2018 r.   o godz. 10.00

 

VII       OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Cena oferty - łączna cena brutto, żądana przez wykonawcę za wykonanie usługi polegającej opracowaniu dokumentacji technicznej remontu, budowy dróg gminnych na terenie gminy Deszczno. Cena winna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

 

VIII      OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

Oferty nie podlegające odrzuceniu, spełniające formalne wymagania, określone w niniejszym zapytaniu ofertowym, złożone przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu,  będą oceniane według poniższych kryteriów i wag:

 Cena oferty (kryterium 1) - 100 %

IX        INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

      Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze oferty najkorzystniejszej podając nazwę, siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru. 

 

X         OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

            Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

Deszczno, 1.03.2018 r.

 

SPORZĄDZIŁ:                                                             ZATWIERDZAM:

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 01.03.2018.15.08.18_zapytanie_ofertowe.pdf 2018-03-01 15:08:18 1,5MB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Florczak 01-03-2018 15:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-03-2018
Ostatnia aktualizacja: - 01-03-2018 15:08