Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Gmina Deszczno: Budowa, przebudowa, remont dróg oraz budowa przepustu na terenie gminy Deszczno.

Ogłoszenie nr 518256-N-2018 z dnia 2018-02-16 r.
 

Gmina Deszczno: Budowa, przebudowa, remont dróg oraz budowa przepustu na terenie gminy Deszczno.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Deszczno, krajowy numer identyfikacyjny 21096693500000, ul. ul. Lubuska  90 , 66446   Deszczno, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 95 728 76 50, e-mail zbigniew.tupaj@deszczno.pl, faks 95 728 76 51.
Adres strony internetowej (URL): www.deszczno.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.deszczno.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.deszczno.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
66-446 Deszczno, ul. Lubuska 90

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa, przebudowa, remont dróg oraz budowa przepustu na terenie gminy Deszczno.
Numer referencyjny: INW.271.1.4.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
Zamawiający może udzielić zamówienia jednemu wykonawcy na dwie części zamówienia

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Budowa, przebudowa, remont dróg oraz budowa przepustu na terenie gminy Deszczno. Zakres robót obejmuje: Zadanie A 1.Budowę 120mb drogi - ul. Magazynowej w m. Deszczno. 2.Wykonanie projektu tymczasowej i stałej organizacji ruchu oraz zakup i montaż oznakowania i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. 3.Budowę 370mb drogi – ul. Karmelowej w m. Białobłocie 4.Wykonanie projektu tymczasowej i stałej organizacji ruchu oraz zakup i montaż oznakowania i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. 5.Remont 187mb ul. Szkolnej w m. Deszczno. 6.Wykonanie projektu tymczasowej i stałej organizacji ruchu oraz zakup i montaż oznakowania i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. 7.Budowę 280mb ul. Radosnej w m. Maszewo. 8.Wykonanie projektu tymczasowej i stałej organizacji ruchu oraz zakup i montaż oznakowania i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. 9. Budowę 160mb ul. Wrzosowej w m. Osiedle Poznańskie. 10.Wykonanie projektu tymczasowej i stałej organizacji ruchu oraz zakup i montaż oznakowania i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. 11.Budowę 230mb ul. Dębowej w m. Osiedle Poznańskie. 12.Wykonanie projektu tymczasowej i stałej organizacji ruchu oraz zakup i montaż oznakowania i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. 13.Przebudowę 240mb ul. Grabowej w m. Glinik. 14.Wykonanie projektu tymczasowej i stałej organizacji ruchu oraz zakup i montaż oznakowania i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. 15.Remont 120mb ul. Szafirowej w m. Ulim. 16.Wykonanie projektu tymczasowej i stałej organizacji ruchu oraz zakup i montaż oznakowania i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. 17.Budowę 224mb ul. Słonecznej w m. Deszczno. 18.Wykonanie projektu tymczasowej i stałej organizacji ruchu oraz zakup i montaż oznakowania i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie B 1.Budowę przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 001314 (ul. Niebieska w m. Deszczno) na kanale Postomskim. 2.Wykonanie projektu tymczasowej i stałej organizacji ruchu oraz zakup i montaż oznakowania i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

II.5) Główny kod CPV: 45230000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233220-7
45220000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-09-28

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zadanie A Warunek ten, w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże iż wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną dotyczącą budowy, przebudowy, remontu drogi o wartości co najmniej 1 000 000 zł brutto, wykonaną nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Zadanie B Warunek ten, w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże iż wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną dotyczącą budowy lub przebudowy przepustu o wartości co najmniej 20 000 zł brutto, wykonaną nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (załącznik nr 4 do SIWZ).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (załącznik nr 5 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ). 2.Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, a jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. 3.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ). 4.Oświadczenie o braku podstawy wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3 do SIWZ).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin realizacji zamówienia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od wykonawcy, g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-03-05, godzina: 09:50,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 
Część nr: 1 Nazwa: ZADANIE A
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres robót obejmuje: Zadanie A 1.Budowę 120mb drogi - ul. Magazynowej w m. Deszczno. 2.Wykonanie projektu tymczasowej i stałej organizacji ruchu oraz zakup i montaż oznakowania i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. 3.Budowę 370mb drogi – ul. Karmelowej w m. Białobłocie 4.Wykonanie projektu tymczasowej i stałej organizacji ruchu oraz zakup i montaż oznakowania i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. 5.Remont 187mb ul. Szkolnej w m. Deszczno. 6.Wykonanie projektu tymczasowej i stałej organizacji ruchu oraz zakup i montaż oznakowania i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. 7.Budowę 280mb ul. Radosnej w m. Maszewo. 8.Wykonanie projektu tymczasowej i stałej organizacji ruchu oraz zakup i montaż oznakowania i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. 9. Budowę 160mb ul. Wrzosowej w m. Osiedle Poznańskie. 10.Wykonanie projektu tymczasowej i stałej organizacji ruchu oraz zakup i montaż oznakowania i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. 11.Budowę 230mb ul. Dębowej w m. Osiedle Poznańskie. 12.Wykonanie projektu tymczasowej i stałej organizacji ruchu oraz zakup i montaż oznakowania i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. 13.Przebudowę 240mb ul. Grabowej w m. Glinik. 14.Wykonanie projektu tymczasowej i stałej organizacji ruchu oraz zakup i montaż oznakowania i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. 15.Remont 120mb ul. Szafirowej w m. Ulim. 16.Wykonanie projektu tymczasowej i stałej organizacji ruchu oraz zakup i montaż oznakowania i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. 17.Budowę 224mb ul. Słonecznej w m. Deszczno. 18.Wykonanie projektu tymczasowej i stałej organizacji ruchu oraz zakup i montaż oznakowania i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45230000-8, 45233220-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 60,00
Termin realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: ZADANIE B
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres robot obejmuje: Zadanie B 1.Budowę przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 001314 (ul. Niebieska w m. Deszczno) na kanale Postomskim. 2.Wykonanie projektu tymczasowej i stałej organizacji ruchu oraz zakup i montaż oznakowania i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45220000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 60,00
Termin realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 16.02.2018.08.16.49_SIWZ.docx Po terminie otwarcia ofert 2018-02-16 08:16:49 48,0KB 46 razy
2 16.02.2018.08.17.01_zalacznik_nr_1.docx Po terminie otwarcia ofert 2018-02-16 08:17:01 20,4KB 19 razy
3 16.02.2018.08.17.12_zalacznik_nr_2.docx Po terminie otwarcia ofert 2018-02-16 08:17:12 15,7KB 16 razy
4 16.02.2018.08.17.35_zalacznik_nr_3.docx Po terminie otwarcia ofert 2018-02-16 08:17:35 16,6KB 14 razy
5 16.02.2018.08.17.45_zalacznik_nr_4.docx Po terminie otwarcia ofert 2018-02-16 08:17:45 19,4KB 11 razy
6 16.02.2018.08.17.54_zalacznik_nr_5.docx Po terminie otwarcia ofert 2018-02-16 08:17:54 15,4KB 26 razy
7 16.02.2018.08.18.05_zalacznik_nr_6.docx Po terminie otwarcia ofert 2018-02-16 08:18:05 34,5KB 14 razy
8 16.02.2018.08.33.16_A_DOKUMENTACJA_GRABOWA.zip Po terminie otwarcia ofert 2018-02-16 08:33:16 15,3MB 26 razy
9 16.02.2018.08.34.10_A_DOKUMENTACJA_KARMELOWA.zip Po terminie otwarcia ofert 2018-02-16 08:34:10 12,3MB 30 razy
10 16.02.2018.08.35.58_A_DOKUMENTACJA_MAGAZYNOWA.zip Po terminie otwarcia ofert 2018-02-16 08:35:58 12,1MB 16 razy
11 16.02.2018.08.40.18_A_DOKUMENTACJA_SZKOLNA.zip Po terminie otwarcia ofert 2018-02-16 08:40:18 10,2MB 18 razy
12 16.02.2018.08.41.18_A_DOKUMENTACJA_ULIM-SZAFIROWA.zip Po terminie otwarcia ofert 2018-02-16 08:41:18 13,2MB 19 razy
13 16.02.2018.08.42.37_B_DOKUMENTACJA_PRZEPUST.zip Po terminie otwarcia ofert 2018-02-16 08:42:37 24,8MB 22 razy
14 16.02.2018.08.44.06_Budowa_ulicy_DA_bowej_-_cz.1.zip Po terminie otwarcia ofert 2018-02-16 08:44:06 16,6MB 16 razy
15 16.02.2018.08.46.51_SST_DA_bowa_i_Wrzosowa_-_s._1-42.zip Po terminie otwarcia ofert 2018-02-16 08:46:51 16,5MB 14 razy
16 16.02.2018.08.47.45_SST_DA_bowa_i_Wrzosowa_-_s._43-84.zip Po terminie otwarcia ofert 2018-02-16 08:47:45 17,3MB 12 razy
17 16.02.2018.08.48.18_Przedmiar_Debowa-cz.3.xls Po terminie otwarcia ofert 2018-02-16 08:48:18 13,5KB 27 razy
18 16.02.2018.08.51.46_PB-_ul._Radosna_cz.1.zip Po terminie otwarcia ofert 2018-02-16 08:51:46 13,8MB 18 razy
19 16.02.2018.08.52.11_Przedmiarul._Radosna_cz.2.zip Po terminie otwarcia ofert 2018-02-16 08:52:11 4,0KB 20 razy
20 16.02.2018.08.52.58_PWul._Radosna_cz.3.zip Po terminie otwarcia ofert 2018-02-16 08:52:58 7,0MB 14 razy
21 16.02.2018.08.58.23_SST_Radosna-_s.1-40.zip Po terminie otwarcia ofert 2018-02-16 08:58:23 19,3MB 12 razy
22 16.02.2018.09.00.36_SST_Radosna-_s.41-80.zip Po terminie otwarcia ofert 2018-02-16 09:00:36 21,3MB 12 razy
23 16.02.2018.09.02.33_SST_Radosna-_s.81-112.zip Po terminie otwarcia ofert 2018-02-16 09:02:33 15,4MB 11 razy
24 16.02.2018.09.05.51_Budowa_ulicy_Wrzosowej-cz1.zip Po terminie otwarcia ofert 2018-02-16 09:05:51 16,7MB 17 razy
25 16.02.2018.09.07.47_przedmiar_Wrzosowacz2.zip Po terminie otwarcia ofert 2018-02-16 09:07:47 3,8KB 24 razy
26 16.02.2018.09.24.58_SST_Wrzosowa_s._1-40.zip Po terminie otwarcia ofert 2018-02-16 09:24:58 15,8MB 19 razy
27 16.02.2018.09.26.31_SST_Wrzosowa_s._41-84.zip Po terminie otwarcia ofert 2018-02-16 09:26:31 18,0MB 16 razy
28 16.02.2018.09.27.39_PB_-_ul._SA_ONECZNA.zip Po terminie otwarcia ofert 2018-02-16 09:27:39 15,4MB 12 razy
29 16.02.2018.09.28.15_PW_-_ul._SA_ONECZNA.zip Po terminie otwarcia ofert 2018-02-16 09:28:15 7,3MB 19 razy
30 16.02.2018.09.28.35_Tabela_ElementA_w_Rozliczeniowych.xls Po terminie otwarcia ofert 2018-02-16 09:28:35 14,5KB 38 razy
31 16.02.2018.09.36.50_SST_Sloneczna_s._1-45.zip Po terminie otwarcia ofert 2018-02-16 09:36:50 19,0MB 18 razy
32 16.02.2018.09.37.54_SST_Sloneczna_s.46-94.zip Po terminie otwarcia ofert 2018-02-16 09:37:54 20,3MB 16 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 27.02.2018.09.08.28_odpowiedAo_na_pytania.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-02-27 09:08:28 229,5KB
Udzielenie zamówienia
1 19.03.2018.08.51.17_ogA_oszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2018-03-19 08:51:17 313,3KB
Informacja z otwarcia ofert
1 05.03.2018.11.42.59_informacja_z_sesji_otwarcia_ofert_-_drogi.pdf 2018-03-05 11:42:59 271,6KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Florczak 16-02-2018 08:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Florczak 19-03-2018 08:51