Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Gmina Deszczno: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 4 000 000,00 zł

Gmina Deszczno: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 4 000 000,00 zł
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Deszczno, krajowy numer identyfikacyjny 21096693500000, ul. ul. Lubuska  90 , 66446   Deszczno, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 95 728 76 50, , e-mail zbigniew.tupaj@deszczno.pl, , faks 95 728 76 51.
Adres strony internetowej (URL): www.deszczno.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.deszczno.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.deszczno.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
66-446 Deszczno, ul. Lubuska 90


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 4 000 000,00 zł
Numer referencyjny: INW.271.1.5.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Udzielenie kredytu długoterminowego, w wysokości 4 000 000,00 zł, przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Deszczno na 2017 r., na realizację wydatków majątkowych zgodnie z uchwałą Nr XXXII/272/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Deszczno kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Uwaga! Zaplanowane w budżecie wydatki majątkowe i ich wysokość jest określona według stanu na dzień 20 kwietnia 2017 r. W związku z możliwością dokonywania zmian w budżecie gminy w trakcie roku (zmiany zadań inwestycyjnych na inne oraz zmiany wysokości poszczególnych zadań) gmina zastrzega sobie prawo, że kredyt może być wykorzystany na realizację innych zadań majątkowych niż wykazane w uchwale, bądź realizację zadań wykazanych w uchwale w innej wysokości. Jednocześnie gmina zastrzega sobie prawo do wykorzystania kredytu jako refundacje poniesionych ze środków własnych wydatków majątkowych, o których mowa wyżej. Planowane uruchomienie kredytu dla celów złożenia oferty i porównywalności ceny - I transza: 15 września 2017 r.; II transza 15 listopada 2017 r. (są to terminy planowane, które mogą ulec zmianie). Wysokość kredytu – 4.000.000,00 zł, z tego I transza 2 000 000 zł; II transza 2.000.000,00 zł. (kwoty transz są planowane i mogą ulec zmianie). Uruchomienie kredytu będzie następowało w dzień roboczy na podstawie pisemnej dyspozycji Kredytobiorcy podpisanej przez upoważnione osoby, złożonej nie później niż w dniu uruchomienia transzy kredytu, poprzez przelanie środków na wskazany w dyspozycji Kredytobiorcy rachunek bieżący. Kredyt uruchamiany będzie w transzach do wysokości 4.000.000,00 zł. Kredytobiorca określa każdorazowo wysokość transzy kredytu i termin jej uruchomienia. Kredytobiorca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od uruchomienia kredytu lub skorzystania z jego części bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia dodatkowych opłat. Ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa w dniu 29.12.2017 r. Spłata odsetek nastąpi od miesiąca, w którym zostanie uruchomiona I transza kredytu. Odsetki pobierane będą miesięcznie 28 dnia każdego miesiąca a w przypadku, gdy ostateczny termin spłaty kredytu przypadał będzie na dzień wcześniejszy, odsetki pobierane będą łącznie z jego spłatą. Kwota pobieranych odsetek będzie obliczana od uruchomionej kwoty kredytu za okres od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca, tj. okresu odsetkowego. (np. odsetki za miesiąc wrzesień 2017 r. zostaną zapłacone 28 września 2017 r. w wysokości wyliczonej za okres od 1 do 30 września 2017 r.). Bank będzie zawiadamiał Kredytobiorcę o wysokości odsetek co najmniej 7 dni przed terminem ich wymagalności faxem lub drogą elektroniczną. W przypadku uruchomień kredytu po dniu wysłania informacji kwota wymagalnych odsetek ulegnie zmianie, o czym Bank niezwłocznie zawiadomi Kredytobiorcę. Bank będzie naliczał odsetki wyłącznie od wypłaconej kwoty kredytu. Spłata wykorzystanego Kredytu nastąpi w 108 miesięcznych ratach kapitałowych, płatnych 28 dnia każdego miesiąca począwszy od dnia 28 stycznia 2018 r. do dnia 28 grudnia 2026 r. w tym: pierwsze 107 rat w kwotach po 37.037,04 zł oraz ostatnia rata w kwocie 37.036,72 zł. W przypadku, gdy termin spłaty zobowiązań z tytułu Kredytu przypada na dzień wolny od pracy, Kredytobiorca zobowiązuje się zapewnić na rachunku, z którego ma być dokonywana spłata, środki w wysokości należnej spłaty w dniu roboczym poprzedzającym termin spłaty. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania innych (dodatkowych) opłat i prowizji związanych z usługą udzielonego kredytu. Zabezpieczenie kredytu - weksel In blanco. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki bazowej i stałej marży Banku ( która przez cały okres kredytowanie nie może zostać zmieniona). Stawka bazową jest WIBOR 3M, która obliczana jest z 08, 18 i 28 dnia każdego miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy. Zmiana wysokości oprocentowania następuje w pierwszym dniu każdego miesiąca kalendarzowego. Dla celów złożenia oferty należy przyjąć stawkę WIBOR 3M z 26 maja 2017 r. Kredytobiorca zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat, bez względu na wysokość wcześniejszej spłaty i bez względu na termin spłaty. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu przez Kredytobiorcę, Bank zobowiązuje się do naliczania odsetek od aktualnego stanu zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu, a Kredytobiorca zobowiązuje się do poinformowania Banku o wcześniejszej spłacie w formie pisemnej w terminie 7 dni od planowanej wcześniejszej spłaty.

II.5) Główny kod CPV: 66113000-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2026-12-28

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy wykonawca wykaże, że posiada: a) zezwolenie KNF na utworzenie banku, obejmujące swoim zakresem wykonywanie czynności bankowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2016 r., poz. 1988 ze zm.) albo b) w przypadku wykonawcy – banku, o którym mowa w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, wykonawca zamiast zezwolenia KNF złoży aktualny statut Banku.
Informacje dodatkowe W przypadku Banku Państwowego wystarczy podanie rocznika, numeru i pozycja właściwego Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie o utworzeniu banku
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (załącznik nr 4 do SIWZ).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Koncesja, zezwolenie, licencja lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a w przypadku wykonawcy – banku, o którym mowa w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, wykonawca zamiast zezwolenia KNF złoży aktualny statut Banku
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1.Formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ). 2.Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, a jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
CENA 60,00
TERMIN URUCHOMIENIA TRANSZY KREDYTU 40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

 


Informacje dodatkowe:

 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-07-03, godzina: 09:50,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 23.06.2017.11.26.27_SIWZ.docx Po terminie otwarcia ofert 2017-06-23 11:26:27 45,3KB 63 razy
2 23.06.2017.11.26.39_zalacznik_nr_1.docx Po terminie otwarcia ofert 2017-06-23 11:26:39 20,2KB 51 razy
3 23.06.2017.11.26.49_zalacznik_nr_2.docx Po terminie otwarcia ofert 2017-06-23 11:26:49 16,1KB 52 razy
4 23.06.2017.11.26.59_zalacznik_nr_3.docx Po terminie otwarcia ofert 2017-06-23 11:26:59 18,3KB 54 razy
5 23.06.2017.11.27.09_zalacznik_nr_4.docx Po terminie otwarcia ofert 2017-06-23 11:27:09 19,3KB 52 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 27.06.2017.15.06.46_Aktualne_zestawienie_kredytA_w.xlsx Po terminie otwarcia ofert 2017-06-27 15:06:46 12,2KB
2 27.06.2017.15.07.04_U419_2017.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-06-27 15:07:04 567,9KB
3 27.06.2017.15.07.17_zaA_wiadczenie_US_gm._Deszczno.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-06-27 15:07:17 1,0MB
4 27.06.2017.15.07.35_zaA_wiadczenie_ZUS_gm._Deszczno.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-06-27 15:07:35 282,0KB
5 27.06.2017.15.15.27_informacja.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-06-27 15:15:27 1015,5KB
Wynik postępowania
1 17.07.2017.08.42.43_informacja_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf 2017-07-17 08:42:43 302,6KB
Informacja z otwarcia ofert
1 03.07.2017.12.34.18_Informacja_z_sesji_otwarcia_ofert_03.07.2017_r..pdf 2017-07-03 12:34:18 241,4KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Florczak 23-06-2017 11:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-06-2017
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Florczak 17-07-2017 08:42