Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Deszczno: usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Deszczno w 2017 r.

Znak: INW.271.1.5.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTYCZĄCE USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY DESZCZNO W 2017 R.

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

I           NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Deszczno

66-446 Deszczno, ul. Lubuska 90

tel. (095) 728 76 50

fax (095) 728 76 51

e-mail: gmina@deszczno.pl

www.deszczno.pl

 

II          TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA – ZAPYTANIE OFERTOWE

Ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się do zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro.

 

III         OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Deszczno w 2017 r.

Zakres robót obejmuje:

 1. Zabezpieczenie, załadunek i transport płyt azbestowo cementowych złożonych luzem na nieruchomościach położonych na terenie gminy Deszczno wraz z ich unieszkodliwieniem na przystosowanym do tego celu składowisku odpadów zawierających azbest w m. Chróścik, ul. Małyszyńska 180, 66-400 Gorzów Wlkp. – 66,61 Mg (~ 6055,60 m2).
 2. Demontaż, zabezpieczenie, załadunek i transport płyt azbestowo cementowych z dachów budynków na nieruchomościach położonych na terenie gminy Deszczno wraz z ich unieszkodliwieniem na przystosowanym do tego celu składowisku odpadów zawierających azbest - Chróścik, ul. Małyszyńska 180, 66-400 Gorzów Wlkp. – 212,26 Mg (~ 19296,00 m2).

 

Wyroby zawierające azbest znajdują się na nieruchomościach położonych na terenie gminy Deszczno. Stanowią zadaszenia budynków mieszkalnych i przyległych do nich budynków gospodarczych i inwentarskich. Cześć z nich złożona jest luzem na podwórzach i w ogrodach. Z zebranych wniosków od właścicieli nieruchomości wynika, że do programu zgłoszono około 25 351,60 m2 tj. około 278,868 Mg wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do utylizacji.

 

W celu określenia ilości materiałów azbestowych planowanych do usunięcia
w projekcie na 2017 rok zastosowano przelicznik 1m2 = 0,011 Mg.

Prace związane z usuwaniem azbestu realizowane będą sukcesywnie
w porozumieniu wykonawcy z właścicielami nieruchomości w zakresie terminu realizacji usług i robót budowlanych. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowy harmonogram planowanych prac. Wykaz nieruchomości dotyczących przedmiotowego zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.

Wykonawca otrzyma wykaz numerów telefonów kontaktowych właścicieli nieruchomości przy podpisaniu umowy.

 

Przy demontażu wyrobów zawierających azbest wykonawca prac jest zobowiązany do zachowania wszelkich przepisów prawa budowlanego, bhp oraz dotyczących postępowania z wyrobami zawierającymi azbest. Podmiot gospodarczy świadczący usługi polegające na transporcie odpadów obowiązany jest posiadać stosowne zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Wybrany wykonawca musi zapewnić deponowanie odpadów na legalnym składowisku uprawnionym do przyjęcia odpadów zawierających azbest, tj. wysypisko Chróścik,
ul. Małyszyńska 180, 66-400 Gorzów Wlkp. - Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp., a po podpisaniu umowy z Zamawiającym okazać się zawarciem umowy z ww. składowiskiem. Udokumentowanie utylizacji następuje na podstawie karty przekazania odpadów na legalne składowisko uprawnione do przyjęcia odpadów zawierających azbest, (dokumenty te będą załącznikiem końcowego protokołu odbioru z Zamawiającym).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia zakresu rzeczowego zamówienia, o którym mowa powyżej, ponieważ podane ilości wyrobów zawierających azbest objęte przedmiotem zamówienia określone zostały
w sposób szacunkowy. Rzeczywisty zakres zamówienia będzie ustalony na podstawie faktycznej ilości odebranych wyrobów zawierających azbest, potwierdzony protokołem odbioru (wzór protokołu w załączniku) przez właścicieli nieruchomości oraz na podstawie kart przekazania odpadów na składowisko. Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oryginalnych kart przekazania odpadów na składowisko z zaznaczeniem ilości odpadów, które zostały zdeponowane.

 

Wykonawca podpisuje protokół odbioru prac z właścicielem nieruchomości na której wykonał usługę (dokumenty te będą załącznikiem końcowego protokołu odbioru
z Zamawiającym), zawierający oświadczenie wykonawcy o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z 2.04.2004 w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest Dz. U. Nr 71, poz. 649.

 

 

Zamawiający dokona oceny prawidłowości wykonanych prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest poprzez każdorazową obecność przy odbiorze i ważeniu odpadów zabezpieczonych na posesji mieszkańców oraz poświadczenie tego faktu na każdym protokole odbioru (wzór protokołu w załączeniu).

 

Końcowy protokół odbioru zadania pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będzie stwierdzał:

 1. ilość zdemontowanych i zutylizowanych płyt tj. powierzchnia w m2 i w Mg,
 2. ilość płyt zutylizowanych, zdjętych przez właścicieli posesji w okresie poprzedzającym postępowanie przetargowe tj. powierzchnia w m2 i w Mg,
 3. fakt należytego wykonania prac demontażowych, w przypadku stwierdzenia wad
  w wykonawstwie robót wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie określonym w protokole.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny
z punktu widzenia dokumentacji, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej dla uzyskania końcowego efektu, określonego przez przedmiot zamówienia, a więc wykonać zadania bez względu na występujące trudności
i nieprzewidziane okoliczności i nieprzewidziane okoliczności, jakie mogą wystąpić
w trakcie realizacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

 

Jeśli dla prawidłowej realizacji czynności objętych umową, Wykonawca uzyska dostęp do danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) o ochronie danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ww. ustawy,
w szczególności do zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których uzyskał dostęp w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, również po jej zakończeniu.

 

 UWAGA: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71,
poz. 649 ze zm.) oraz §1 ust.1 pkt. 4 lit. b rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest Wykonawca prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest, zobowiązany jest do zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia tych prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac oraz przedłożyć zamawiającemu dokument potwierdzający zgłoszenie.

 

Zamawiający wymaga by Wykonawca:

1) spełniał kryteria wymagane w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 13.12.2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31) oraz rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 02.04.2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649,ze zm.), §1 ust.1 pkt. 4 lit. b rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, a także rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14.10.2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216 poz. 1824);

2) posiadał obowiązującą umowę zawartą ze składowiskiem posiadającym odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, gwarantującą odbiór tych odpadów w czasie realizacji zamówienia,

3) posiadał wpis do CEiDG lub do KRS, prowadził ewidencję odpadów oraz sporządzał roczne sprawozdania do marszałka województwa o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi.

Przedmiot zamówienia posiada następujący kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień:

90650000-8              Usługi usuwania azbestu

45262660-5              Usuwanie azbestu

 

IV        TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonania zamówienia –   do 31 lipca 2017 r.

 

V         WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie przez wykonawcę oferty i dołączenie, do oferty aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia dotyczącego spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie przez wykonawcę oferty i dołączenie, do oferty aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania.

 

 W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w

postępowaniu dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności  zawodowej, o  ile wynika to z odrębnych przepisów,

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego

warunku udziału w postępowaniu;

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego

warunku udziału w postępowaniu;

3) zdolności technicznej lub zawodowej,

Warunek ten, w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże iż wykonał co najmniej jedną  usługę dotyczącą usuwania azbestu o wartości co najmniej 100 000 zł w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane,  a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z  formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w złożonej ofercie, następnie potwierdzonych  w  dokumentach  lub  oświadczeniach  złożonych  przez wykonawców.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków udziału w postępowaniu winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. Żaden z wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.  

 

 

VI        WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. Oświadczenie o zdolności do wykonania zamówienia publicznego .
 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków. 
 3. Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności (transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest), jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji.
 4. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
 5. Szczegółowy harmonogram prac wykonawcy przedłożony zamawiającemu do 7 dni po podpisaniu umowy.

Zamawiający wymaga aby dokumenty zostały złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

 

VI A  INNE DOKUMENTY

1.Formularz oferty.

2.Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, a jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

 

VII       INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

            Zamawiający dopuszcza wyłącznie pisemny lub faksem sposób porozumiewania się z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji, dokumentów.

             

            OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Zbigniew Tupaj        - zastępca kierownika RGiR

 

 

VIII      WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.

 

IX        TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ

            Wykonawca jest związany ofertą 30 dni.

            Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

X         OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

 1. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej w jednym egzemplarzu i być zgodna z formularzem oferty.
 2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
 3. W przypadku ubiegania się wspólnie wykonawców o udzielenie zamówienia mają oni obowiązek ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenia zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 4. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 5. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.
 6. Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim oraz podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy.
 7. Każda karta oferty sporządzonej w formie pisemnej i załączniki winny być ponumerowane i spięte.
 8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty sporządzonej w formie pisemnej muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
 9. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi wykonawca.
 10. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
 11. Oferta powinna zostać złożona w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Gminy Deszczno, 66-446 Deszczno, ul. Lubuska 90, sekretariat  w zamkniętej kopercie z oznaczeniem:

"Oferta na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Deszczno w 2017 r. - nie otwierać do dnia 26 maja 2017 r., do  godz. 8.00".

XI        MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

            Miejsce składania ofert:

Urząd Gminy Deszczno, 66-446 Deszczno, ul. Lubuska 90, sekretariat

             

Termin składania ofert                   - do 26.05.2017 r. do godz. 7.50,

           

Miejsce otwarcia ofert:

Urząd Gminy Deszczno, 66-446 Deszczno, ul. Lubuska 90, sala konferencyjna

 

Termin otwarcia ofert                     -      26.05.2017 r.   o godz. 8.00

 

XII       OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Wykonawca w złożonej ofercie winien zaproponować kompletną i jednoznaczną cenę, uwzgledniającą wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.

Cena oferty służy wyłącznie porównaniu ofert. Zamawiający będzie rozliczał z Wykonawcą faktycznie wykonane usługi w kilogramach (potwierdzone odpowiednimi dokumentami). Wynagrodzenie będzie stanowiło iloczyn wskazanej w ofercie niezmiennej ceny jednostkowej brutto oraz rzeczywistej ilości usuniętych wyrobów zawierających azbest.    

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

XIII      OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

Oferty spełniające formalne wymagania, określone w niniejszej SIWZ, złożone przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu, będą oceniane według poniższych kryteriów i wag:

Cena oferty (kryterium 1)                                      - 100 %

W zakresie kryterium cena, oferta może uzyskać maksymalnie od oceniających członków Komisji Przetargowej 100 punktów.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria wg wzoru

W = C x 100 %

Gdzie:

W = liczba wszystkich punktów uzyskanych przez badaną ofertę

C  = liczba punktów uzyskanych w kryterium cena oferty

Punkty wyliczone w kryterium cena przez oceniających członków Komisji Przetargowej zostaną pomnożone przez znaczenie % danego kryterium zgodnie z ww. wzorem.

Oceny ofert w zakresie przedstawionych niżej kryteriach zostaną              dokonane według następujących zasad:

 

Cena oferty(C)

Ocena będzie następowała wg wzoru:

 

C = CN x 100 / CO


C         - liczba punktów uzyskanych w kryterium cena oferty

 
CN      - najniższa oferowana cena podana w ofertach nie   podlegających odrzuceniu
CO      - cena oferty badanej nie podlegającej odrzuceniu

 

XIV     INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty
o wyborze oferty najkorzystniejszej podając nazwę, siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania
o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, termin po upływie którego umowa będzie zawarta.

Zamawiający wezwie wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę do podpisania umowy w siedzibie zamawiającego, podając termin (data, godzina) zawarcia umowy.

              

XV      OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

            Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 

XVI     INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA ZAMÓWIENIA.   Zamawiający wymaga osobistego wykonania przez wykonawcę całego zamówienia.                

 

 

Deszczno, 18.05.2017 r.

 

SPORZĄDZIŁ:                                                                   ZATWIERDZAM:

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 18.05.2017.15.28.06_Zapytanie_ofertowe_-_azbest.pdf 2017-05-18 15:28:06 1,4MB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 18.05.2017.15.31.31_zalacznik_nr_1.docx Po terminie otwarcia ofert 2017-05-18 15:31:31 33,7KB 75 razy
2 18.05.2017.15.32.01_zalacznik_nr_2.docx Po terminie otwarcia ofert 2017-05-18 15:32:01 29,3KB 59 razy
3 18.05.2017.15.32.13_zalacznik_nr_3.docx Po terminie otwarcia ofert 2017-05-18 15:32:13 31,9KB 59 razy
4 18.05.2017.15.32.23_zalacznik_nr_4.docx Po terminie otwarcia ofert 2017-05-18 15:32:23 22,9KB 57 razy
5 18.05.2017.15.32.36_zaA_A_cznik_nr_5.xlsx Po terminie otwarcia ofert 2017-05-18 15:32:36 16,6KB 62 razy
6 18.05.2017.15.32.56_zaA_A_cznik_nr_6.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-05-18 15:32:56 33,5KB 56 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 30.05.2017.07.27.45_azbest_-_ogA_oszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2017-05-30 07:27:45 168,4KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Florczak 18-05-2017 15:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-05-2017
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Florczak 30-05-2017 07:27