Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sukcesywne dostawy w 2009r. paliwa do wskazanych przez Zamawiającego samochodów eksploatowanych głównie na terenie gminy Deszczno.

Numer ogłoszenia: 50318 - 2009; data zamieszczenia: 05.03.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Deszczno , Deszczno 63, 66-446 Deszczno, woj. lubuskie, tel. 095 7287650, 7287657, 7512156, faks 095 7287651.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.deszczno.pl
  • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostawy w 2009r. paliwa do wskazanych przez Zamawiającego samochodów eksploatowanych głównie na terenie gminy Deszczno..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywne dostawy w 2009r. paliwa do wskazanych przez Zamawiającego samochodów eksploatowanych głównie na terenie gminy Deszczno: - benzyny bezołowiowej wg Polskiej Normy PN EN ISO 4259:2002 oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 października 2005 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2005r nr 216 poz. 1825 ), PKWiU nr 23.20.11-50.20 - oleju napędowego wg Polskiej Normy PN-EN ISO 4259:2002, PKWiU nr 23.20.15-50.10 Dostawy muszą być realizowane przez stację paliwową Wykonawcy lub sieć stacji paliwowych Wykonawcy, za które uważa się stacje oznakowane LOGO Wykonawcy, w systemie bezgotówkowym, z wykorzystaniem firmowych paliwowych kart identyfikacyjnych, w szacunkowych ilościach w 2009r.: 1. benzyny bezołowiowej Pb95 - 600litrów, 2. olej napędowy - 30 000litrów,.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.42.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunkiem udziału wykonawców w postępowaniu jest: 1)posiadanie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2)posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3)znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4)nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 5)dysponowanie minimum 1 stacją paliw na terenie gminy Deszczno objętą systemem rozliczania bezgotówkowego z użyciem kart identyfikacyjnych, czynną całodobowo, również w dni wolne od pracy, niedziele i święta, która oferuje pełen asortyment paliw określonych w opisie przedmiotu zamówienia. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności zamawiający żąda: -dostarczenia koncesji udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem, -aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Ocena spełnienia warunków wymaganych od oferentów zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia). Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie odrzuceniem oferty..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Formularz Oferty (załącznik nr 1). 2.Oświadczenie o zdolności do wykonania zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (załącznik nr 2). 3.Aktualny odpis(y) z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie(nia) o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4.Umowa regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie. 5.Koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem. 6.Wykaz stacji paliw na terenie gminy Deszczno oferujących pełen asortyment paliw określonych w opisie przedmiotu zamówienia czynnymi całodobowo, również w dni wolne od pracy, niedziele i święta. Zamawiający wymaga aby dokumenty zostały złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.deszczno.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Deszczno 63, 66-446 Deszczno, pok. nr 8.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.03.2009 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Deszczno 63, 66-446 Deszczno, pok. nr 8.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-03-05 11:42:12 32,4KB 21 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Zapytanie_nr_1_RW-3.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-03-10 10:16:06 42KB
Wynik postępowania
1 Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.doc 2009-03-18 15:07:57 21,5KB
2 RW3_Ogloszenie_o_uniewaznieniu_postepowania.doc 2009-03-30 13:35:30 25,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Andrzejak 05-03-2009 11:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zbigniew Tupaj 05-03-2009
Ostatnia aktualizacja: Karolina Andrzejak 30-03-2009 13:35