Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZAPYTANIE OFERTOWE zamówienie o wartości poniżej 30 000 EURO dotyczące remontu budynku OSP w m. Krasowiec

Znak: INW.271.1.5.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

zamówienie o wartości poniżej 30 000 EURO dotyczące remontu budynku OSP
w m. Krasowiec

 

I           NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Deszczno

ul. Lubuska 90

            66-446 Deszczno

            tel.       +48 95 728 76 50

            fax.     +48 95 728 76 51

            e-mail: gmina@deszczno.pl

            www.deszczno.pl

 

II          TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie przeprowadzone na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

III         OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont budynku OSP w m. Krasowiec. Zakres robót budowlanych i czyszczenia z sadzy popożarowej pomieszczeń, sprzętu i urządzeń określa załączony kosztorys odtworzeniowy oraz pismo z 24.03.2017 r.      

 

Uwaga:

  1. Oferowana przez wykonawcę cena ryczałtowa winna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
  2. Cena oferty winna uwzględnić podstawienie kontenera na materiały budowlane i śmieci oraz ich transport i utylizację na wysypisko śmieci w m. Chróścik.
  3. Cena oferty winna uwzględnić malowanie pomieszczeń farbą lateksową, a nie jak przyjęto w kosztorysie farbą emulsyjną.  

Złożona oferta winna zawierać:

  • nazwę i adres wykonawcy
  • termin realizacji zamówienia 
  • cenę ryczałtową oferty (cena netto i brutto) zawierającą wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

 

IV        TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Wymagany termin wykonania zamówienia: do 30 sierpnia 2017 r.

 

V         INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

            Zamawiający dopuszcza pisemny lub telefoniczny sposób porozumiewania się z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji, dokumentów.

             

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Zbigniew Tupaj – Tel. 95 728 76 57 

 

VI        MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

            Miejsce składania ofert:

Urząd Gminy Deszczno 

66-446 Deszczno, ul. Lubuska 90, Biuro Obsługi Klienta

             

Termin składania ofert                   - do 19.05.2017 r. do godz. 8.00

Miejsce otwarcia ofert:

Urząd Gminy Deszczno

66-446 Deszczno, ul. Lubuska 90, sala konferencyjna

 

Termin otwarcia ofert                     -      19.05.2017 r.   o godz. 8.05

 

VII       OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

Oferty nie podlegające odrzuceniu, spełniające formalne wymagania, określone w niniejszym zapytaniu ofertowym, złożone przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu,  będą oceniane według poniższych kryteriów i wag:

 Cena oferty  - 100 %

VIII      INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

            Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze oferty najkorzystniejszej podając nazwę, siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru. 

 

IX        OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

            Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

Deszczno 15.05.2017  r.

 

SPORZĄDZIŁ:                                                                   ZATWIERDZAM:

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 15.05.2017.12.53.21_zapytanie_ofertowe.pdf 2017-05-15 12:53:21 920,8KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 15.05.2017.12.53.21_kosztorys_odtworzeniowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-05-15 12:53:21 1,6MB 48 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 15.05.2017.12.53.21_zaA_A_cznik_nr_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-05-15 12:53:22 513,2KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Florczak 15-05-2017 12:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-05-2017
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Florczak 15-05-2017 12:55