Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kompleksowa obsługa geodezyjna Gminy Deszczno w 2009r.

Numer ogłoszenia: 44624 - 2009; data zamieszczenia: 27.02.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Deszczno , Deszczno 63, 66-446 Deszczno, woj. lubuskie, tel. 095 7287650, 7287657, 7512156, faks 095 7287651.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.deszczno.pl
  • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa obsługa geodezyjna Gminy Deszczno w 2009r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Kompleksowa obsługa geodezyjna Gminy Deszczno w 2009r. Opracowanie szacunkowo: 25 aktualizacji mapy w skali 1:2000 do celów projektowych do 1ha, 15 aktualizacji mapy w skali 1:2000 do celów projektowych za następny hektar, 25 aktualizacji mapy w skali 1:500 do celów projektowych do 1ha, 15 aktualizacji mapy w skali 1:500 do celów projektowych za następny hektar, 100 inwentaryzacji powykonawczych uzbrojenia podziemnego (sieć wodna), sieć główna, pierwsze 100m, 50 inwentaryzacji powykonawczych uzbrojenia podziemnego (sieć wodna), sieć główna, następne 100m, 10 inwentaryzacji powykonawczych uzbrojenia podziemnego (sieć wodna), przyłącze domowe nie w sieci, 5 inwentaryzacji powykonawczych uzbrojenia podziemnego (sieć kanalizacyjna), za pomiar 1 szt. studni, 10 inwentaryzacji powykonawczych uzbrojenia podziemnego (sieć kanalizacyjna), za pomiar 100mb przewodu rurociągu tłoczonego, 10 inwentaryzacji powykonawczych uzbrojenia podziemnego (sieć kanalizacyjna), przyłącze domowe nie w sieci, 15 pomiarów powykonawczych obiektów budowlanych, 10 podziałów działek, dwie pierwsze działki, 2 podziałów działek, za następne działki, 1 rozgraniczenie, 1 pkt. graniczny, 3 rozgraniczenia, następne punkty graniczne, 10 wznowień granic, 1 pkt. graniczny, 25 wznowienie granic, następne punkty graniczne..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.32.00-9, 71.35.40.00-4, 71.35.50.00-1, 71.25.00.00-5, 71.22.22.00-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunkiem udziału wykonawców w postępowaniu jest: 1) posiadanie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3) znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. W celu potwierdzenia, ze wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą zamawiający żąda następujących dokumentów: -aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. (dotyczy podmiotów zbiorowych) W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający żąda: - wykonania jednej usługi o wartości min. 20000zł brutto w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, odpowiadającej swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie, - posiadania przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (Dz.U. z 2000r. Nr 100, poz. 1086, ze zmianami) Ocena spełnienia warunków wymaganych od oferentów zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie odrzuceniem oferty..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ). 2. Oświadczenie o zdolności do wykonania zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (załącznik nr 2 do SIWZ). 3. Aktualny odpis(y) z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie(nia) o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy podmiotów zbiorowych). 6. Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, odpowiadającej swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie. 7. Aktualny dokument stwierdzający, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. 8. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający wymaga aby dokumenty zostały złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.deszczno.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Deszczno, 66-446 Deszczno 63, województwo lubuskie, pok. nr 8.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.03.2009 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Deszczno, 66-446 Deszczno 63, województwo lubuskie, pok. nr 8.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-02-27 15:13:52 36,1KB 10 razy
Wynik postępowania
1 Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.doc 2009-03-16 15:14:56 25,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Andrzejak 27-02-2009 15:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zbigniew Tupaj 27-02-2009
Ostatnia aktualizacja: Karolina Andrzejak 26-03-2009 10:36