Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZAPYTANIE OFERTOWE zamówienie o wartości poniżej 30 000 EURO dotyczące: opracowania studium wykonalności dla zadań pn: Efektywność energetyczna Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego - Gmina Deszczno. Zadanie 1: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ulimiu, Zadanie 2: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ciecierzycach

ZAPYTANIE OFERTOWE  

 1. Zamawiający : Gmina Deszczno z siedzibą przy ul. Lubuska 90; 66-446 Deszczno NIP 599-27-74-930; REGON 210966935; www.deszczno.pl, gmina@deszczno.pl  tel.: 95 72 87 656 fax.: 95 72 87 651

Godziny urzędowania:

 • Poniedziałek 7:30 - 17:00
 • Wtorek-czwartek 7:30-15:30
 • Piątek 7:30-14:00

 

 1. Określenie przedmiotu zamówienia.
 2. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium wykonalności dla zadań Efektywność energetyczna – ZIT MOF Gorzów Wielkopolski – Gmina Deszczno poprzez

Zadanie 1: Termomodernizację szkoły podstawowej w Ulimiu

Zadanie 2: Termomodernizację szkoły podstawowej w Ciecierzycach

Inwestycje planowane są do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna dla Działania 3.2 Efektywność energetyczna dla Poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna
– ZIT Gorzów Wielkopolski.

 1. Przedmiotowy projekt realizowany będzie przez Gminę Deszczno. Zakres projektu obejmuje prace termomodernizacyjne w:

- szkole podstawowej w Ulimiu (zadanie 1)

- szkole podstawowej w Ciecierzycach (zadanie 2)

Zgodnie z dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją.

Zakres prac przewidzianych w ramach projektu obejmuje ocieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji c.o., ocieplenie.

Efektem prac termomodernizacyjnych będzie przede wszystkim poprawa stanu infrastruktury obiektów użyteczności publicznej, warunkach higieniczno-sanitarnych, bezpieczeństwa, walorów estetycznych budynków poddanych termomodernizacji oraz poprawa funkcjonalności obiektów użyteczności publicznej.

 1. Studium wykonalności musi być sporządzone zgodnie z wytycznymi do studiów wykonalności dostępnymi na stronie internetowej Programu; www.rpo.lubuskie.pl, stanowiącym załącznik (dokumenty i wytyczne IZ RPO-L2020 dla konkursu nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-KO1/15 oraz Regulaminem konkursu.
 2. Zamawiający dysponuje opracowaną dokumentacja projektową tj. audytami energetycznymi, projektami budowlanymi, kosztorysami inwestorskimi. Dokumentacja,
  w której posiadaniu jest zamawiający, zostanie przekazana Wykonawcy w dniu podpisania umowy na nośniku CD/DVD.

 

 1. Warunki zamówienia i termin realizacji:
 2. Oferta musi zawierać ostateczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z opracowaniem Studium Wykonalności.
 3. Warunkiem formalnym przystąpienia do zapytania ofertowego jest doświadczenie w opracowaniu co najmniej 3 studiów wykonalności dla projektów z zakresu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej ubiegających się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.
 1. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącej współpracy z Zamawiającym w trakcie trwania umowy w zakresie wprowadzenia ewentualnych uwag i poprawek zgłaszanych przez Zamawiającego.
 2. Wykonawca z chwilą opracowania Studium Wykonalności, zobowiązuje się do przeniesienia wszelkich praw autorskich do Studium Wykonalności na Zamawiającego.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania w formie elektronicznej kompletnej roboczej wersji Studium Wykonalności w terminie do 14 marca 2016 roku w celu jest uzgodnienia z Zamawiającym. Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 3 dni akceptuje bądź zgłasza uwagi do przedstawionego dokumentu, a Wykonawca zobowiązuje się do ich bezzwłocznego wprowadzenia, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty otrzymania stosownej informacji od Zamawiającego.

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się o dodatkowe wyjaśnienia informacji zawartych w złożonych ofertach.
 2. Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert niespełniających opisanych powyżej warunków zamówienia oraz ofert niekompletnych.
 3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia 17 marca 2016r., Projekt umowy z Wykonawca stanowi załącznik do Zaproszenia do składania ofert cenowych.
 4. Zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za opracowanie Studium Wykonalności nastąpi w terminie 21 dni od dnia podpisania protokołu potwierdzającego wykonanie przedmiotu zamówienia i przedłożenia poprawnie wystawionej faktury VAT/rachunku.

 

IV.    Warunki udziału w postepowaniu.

 1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki, dotyczące:
 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia – wykonawca wykaże (poprzez referencje/ inne dokumenty), że od 2010, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 3 usługi tożsame z przedmiotem zamówienia, polegające na opracowaniu studium wykonalności dla projektów z zakresu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej ubiegających się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

 

 1. Opis kryterium oceny ofert i wymagane dokumenty

O wyborze wykonawcy decydować będzie najniższa cena brutto- 100%.

Jeżeli cena oferty będzie budzić wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi
z odrębnych przepisów, Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę
w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty, mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający może żądać w szczególności złożenia kalkulacji obliczenia ceny.

Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, będzie brał pod uwagę obiektywne czynniki wpływające
na obniżenie ceny, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów, koszty pracy.

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Wymagane dokumenty:

 1. Wykaz wykonanych usług ( zgodnie z pkt. IV, ppkt.1-1) wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane należycie (listy referencyjne, protokoły odbioru itp.) o treści zgodnej z Załącznikiem nr 2 do Zaproszenia do składania ofert cenowych.

Uwaga: Poświadczenie, w odniesieniu do nadal wykonywanych usług, okresowych lub ciągłych, powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów,
że zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dokumenty, o których mowa w niniejszym punkcie muszą zostać złożone w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

VI.    Opis sposobu przygotowania oferty oraz termin związania ofertą

 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą realizację przedmiotu zamówienia.
 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Wykonawca składa ofertę na własny koszt i ryzyko tzn. ponosi wszelkie konsekwencje oraz koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 4. Ofertę należy sporządzić według formularza oferty (Załącznik Nr 1 do Zaproszenia do składania ofert cenowych) oraz załączyć dokumenty wymagane postanowieniami pkt. V litera: a) b) i c)
 5. Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz opatrzona napisem: Oferta na opracowanie studium wykonalności dla projektu pn.: „Efektywność energetyczna Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego – Gmina Deszczno (zadanie 1: Termomodernizacja szkoły [odstawowej w Ulimiu, zadanie 2: Termomodernizacja szkoły podstawowej w Ciecierzycach)”

 

VII. Miejsce i termin składania ofert

1.  Terminy:

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert cenowych w terminie do dnia 22 lutego 2016 roku, do godz. 10:00.

 

2. Forma dostarczenia oferty:

Ofertę należy składać osobiście, przesłać pocztą (lub kurierem) na adres:

Urząd Gminy w Deszcznie

Biuro Obsługi Interesanta

Ul. Lubuska 90, 66-446 Deszczno

 

Uwaga: Decyduje data wpływu.

 

VIII. Załączniki

 1. Formularz ofertowy.
 2. Wykaz usług - formularz
 3. Projekt umowy z Wykonawcą.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 15.02.2016.09.21.08_zapytanie_ofertowe.pdf 2016-02-15 09:21:08 477,8KB
Udzielenie zamówienia
1 26.02.2016.08.45.46_zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2016-02-26 08:45:46 551,3KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Florczak 15-02-2016 09:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Florczak 26-02-2016 08:45