Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4 dla jednostki OSP w Deszcznie

UWAGA!!!!!!!!!!!!!!!!!

Na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w punkcie II

jest:

"Termin wykonania (dostawy-odbioru pojazdu): do dnia 15 października 2015 roku"

winno być:

"Termin wykonania (dostawy-odbioru pojazdu): do dnia 30 października 2015 roku"

 

 

UWAGA!!!!!!!!!!!!!!!!!

OGŁOSZENIE O II ZMIANIE SIWZ - 08.07.2015

 

 

UWAGA!!!!!!!!!!!!!!!!!

OGŁOSZENIE O ZMIANIE SIWZ - 07.07.2015

 

 

Deszczno: Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4 dla jednostki OSP w Deszcznie
Numer ogłoszenia: 167372 - 2015; data zamieszczenia: 06.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Deszczno , ul. Lubuska 90, 66-446 Deszczno, woj. lubuskie, tel. 95 7287650, 7287657, 7512156, faks 95 7287651.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4 dla jednostki OSP w Deszcznie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4 dla jednostki OSP w Deszcznie. Szczegółowe parametry samochodu zostały określone w punkcie III SIWZ..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego spełniania warunku wiedzy i doświadczenia zamawiający żąda, aby Wykonawca wykazał, że wykonał należycie w okresie trzech ostatnich lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), przed upływem terminu składania ofert co najmniej jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. dostawy samochodu ratowniczo - gaśniczego o jednostkowej wartości co najmniej 500 tys. PLN brutto

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Formularz oferty - załącznik nr 1. 2.Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, a jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Gwarancja - 10
 • 3 - Pojemność zbiornika na wodę - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W związku z art. 144 Ustawy, Zamawiający informuje, że zmiana postanowień w zawartej umowie może nastąpić w następujących przypadkach: 1. Zmiany danych teleadresowych, osób wykonujących zamówienie. 2. Zmian podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy - na wniosek Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiającego. 3. Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy - na wniosek Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiającego. 4. Zmiany terminu wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie wystąpi lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku: a) siły wyższej, b) innych zdarzeń o charakterze obiektywnym, niezależnych od stron, którym nie można było zapobiec przy zachowaniu należytej staranności c) przedłużającego się postępowania odwoławczego - na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiającego. 5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 Ustawy zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana konta bankowego). 6. Zmiany terminu wykonania umowy o czas opóźnienia jeżeli takie opóźnienie wystąpi lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia przerw w jej wykonaniu z przyczyn niezależnych od wykonawcy. 7. Zmiany ceny brutto - w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. 8. Zmiany zasad dokonywania odbioru. 9. Gdy zmiany treści umowy są korzystne dla Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.deszczno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Deszczno, 66-446 Deszczno, ul. Lubuska 90, sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.07.2015 godzina 08:50, miejsce: Urząd Gminy Deszczno, 66-446 Deszczno, ul. Lubuska 90, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 06.07.2015.16.09.10_OGA_OSZENIE_O_ZAMA_WIENIU_-_dostawa.docx 2015-07-06 16:09:10 17,6KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 06.07.2015.16.06.59_SIWZ.docx Po terminie otwarcia ofert 2015-07-06 16:06:59 48,2KB 75 razy
2 06.07.2015.16.07.17_zalacznik_nr_1.docx Po terminie otwarcia ofert 2015-07-06 16:07:17 38,3KB 119 razy
3 06.07.2015.16.07.27_zalacznik_nr_2.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-07-06 16:07:27 45,5KB 64 razy
4 06.07.2015.16.07.34_zalacznik_nr_3.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-07-06 16:07:34 35,5KB 63 razy
5 06.07.2015.16.08.13_zalacznik_nr_4.doc Po terminie otwarcia ofert 2015-07-06 16:08:13 34KB 65 razy
6 06.07.2015.16.08.22_zalacznik_nr_5.docx Po terminie otwarcia ofert 2015-07-06 16:08:22 18,8KB 71 razy
7 06.07.2015.16.08.32_zalacznik_nr_6.docx Po terminie otwarcia ofert 2015-07-06 16:08:32 23,1KB 101 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 07.07.2015.15.20.33_201507071512.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-07-07 15:20:33 487,2KB
2 08.07.2015.12.46.31_Ogloszenie_o_II_zmianie_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-07-08 12:46:31 280,9KB
3 08.07.2015.12.48.08_Odpowiedzi_na_zadane_pytania_08.07.2015.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-07-08 12:48:08 485,9KB
4 09.07.2015.11.41.02_Odpowiedzi_na_zadane_pytania_08.07.2015_c.d..pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-07-09 11:41:02 419,5KB
Wynik postępowania
1 14.07.2015.11.49.53_Informacja_z_sesji_otwarcia_ofert_14.07.2015.pdf 2015-07-14 11:49:53 331,6KB
2 28.07.2015.09.50.22_Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_28.07.2015.pdf 2015-07-28 09:50:22 436,8KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Polańska 06-07-2015 16:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zbigniew Tupaj 06-07-2015
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Polańska 28-07-2015 09:50