Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZAPYTANIE OFERTOWE zamówienie o wartości poniżej 30 000 EURO dotyczące opracowania dokumentacji projektowej dla szacunkowo 2000m sieci wodociągowej w m. Ulim, gmina Deszczno

Znak: INW.271.1.9.2015

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

zamówienie o wartości poniżej 30 000 EURO dotyczące opracowania dokumentacji projektowej  dla szacunkowo 2000m sieci wodociągowej w           m. Ulim, gmina Deszczno.

 

 

I           NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Deszczno

ul. Lubuska 90

            66-446 Deszczno

            tel.       +48 95 728 76 50

            fax.     +48 95 728 76 51

            e-mail: gmina@deszczno.pl

            www.deszczno.pl

 

II          TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie przeprowadzone na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

III         OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

            Wykonanie dokumentacji projektowej dla szacunkowo 2000m sieci          wodociągowej w m. Ulim z podziałem na  dwa etapy.

        

            Zakres robót obejmuje w szczególności:

  1. wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej,     (wersja papierowa i elektroniczna),
  2. wykonanie projektu wykonawczego sieci wodociągowej, (wersja papierowa i elektroniczna),
  3. wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót, (wersja papierowa i elektroniczna),
  4. wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, (wersja papierowa i elektroniczna),
  5. wykonanie map do celów projektowych,
  6. uzyskanie niezbędnych uzgodnień, decyzji niezbędnych do realizacji ww. zamówienia (m. inn. pozwolenie wodnoprawne, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego),
  7. uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

 

 

Złożona oferta winna zawierać:

  • nazwę i adres wykonawcy
  • termin realizacji zamówienia
  • cenę ryczałtową oferty (cena netto i brutto) zawierającą wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

 

IV        TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Wymagany termin wykonania zamówienia: do 31 października 2015 r.

 

V         INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

            Zamawiający dopuszcza wyłącznie pisemny lub faksem sposób porozumiewania się z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji, dokumentów.

         

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Zbigniew Tupaj – Tel. 95 728 76 57

 

VI        MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

            Miejsce składania ofert:

Urząd Gminy Deszczno

66-446 Deszczno, ul. Lubuska 90, sekretariat

         

Termin składania ofert                   - do 16.03.2015 r. do godz. 8.00

Miejsce otwarcia ofert:

Urząd Gminy Deszczno

66-446 Deszczno, ul. Lubuska 90, sala konferencyjna

 

Termin otwarcia ofert                     -      16.03.2015 r.   o godz. 8.05

 

 

VII       OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

Oferty nie podlegające odrzuceniu, spełniające formalne wymagania, określone w niniejszym zapytaniu ofertowym, złożone przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu,  będą oceniane według poniższych kryteriów i wag:

 Cena oferty  - 100 %

VIII      INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

            Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze oferty najkorzystniejszej podając nazwę, siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru.

 

IX        OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

            Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

 

Deszczno 10.03.2015 r.

 

SPORZĄDZIŁ:                                                                   ZATWIERDZAM:

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 10.03.2015.13.30.26_Zapytanie_ofertowe_-opracowanie_dokumentacji_projektowej_sieci_wodociagowej_w_m._Ulim.pdf 2015-03-10 13:30:26 617,2KB
Wynik postępowania
1 16.03.2015.10.56.26_Informacja_z_sesji_otwarcia_ofert_dot._opracowania_dokumentacji_projektowej_na_2000mb_sieci_wodociA_gowej_w_m._Ulim.pdf 2015-03-16 10:56:26 672,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Polańska 10-03-2015 13:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zbigniew Tupaj 10-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Polańska 16-03-2015 10:56