Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZAPYTANIE OFERTOWE zamówienie o wartości poniżej 30 000 EURO dotyczące wykonania placu zabaw na terenie Szkół Podstawowych w m. Ulim, Ciecierzyce, Deszczno, gmina Deszczno

UWAGA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!      04.03.2015 r.

Wykonawca winnien w złożonej ofercie uwzględnić uzupełnienie istniejącego trawnika siewem w gruncie bez nawożenia (dotyczy placu zabaw w miejscowości Ciecierzyce i Deszczno) oraz uwzględnić wykonanie trawnika "z rolki" ( dotyczy placu zabaw w miejscowości Ulim).

 

 

 

Znak: INW.271.1.8.2015

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

zamówienie o wartości poniżej 30 000 EURO dotyczące wykonania placu zabaw    na terenie Szkół Podstawowych w m. Ulim, Ciecierzyce, Deszczno, gmina Deszczno.

 

 

 

I           NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Deszczno

ul. Lubuska 90

            66-446 Deszczno

            tel.       +48 95 728 76 50

            fax.     +48 95 728 76 51

            e-mail: gmina@deszczno.pl

            www.deszczno.pl

 

II          TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie przeprowadzone na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

III         OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

         Wykonanie placu zabaw na terenie Szkół Podstawowych w m. Ulim,                   Ciecierzyce, Deszczno, gmina Deszczno w oparciu o dokumentację projektową           oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

 

Zakres robót obejmuje wykonanie placu zabaw oraz montaż urządzeń:

 

SP w m. Ciecierzyce:

 • piaskownicy  1szt. symbol: 3703
 • stołu piknikowego z parasolem 2 szt. symbol: 7877
 • zestawu zabawowego 1 szt. symbol: 1010 SP
 • karuzeli tarczowej śr. 120  1 szt. symbol: 3201
 • góry wspinaczkowej 1 szt. symbol: 7822
 • mostu z tunelem 1 szt. symbol: 8012
 • domku w serduszka 1 szt. symbol: 7901
 • ławki z oparciem oraz schowkiem 1 szt. symbol: 5433
 • ZS w m. Deszczno:

 • wieży z mostem linowym 1 szt. symbol: 1263 EP
 • mostu z tunelem 1 szt. symbol: 8012
 • góry wspinaczkowej 1 szt. symbol: 7822
 • wielkiego domu 1 szt. symbol: 7220
 • ławek  2 szt. symbol: 5011
 • kładki sprawnościowej-równoważni 1szt. symbol: 4118 SP
 • huśtawki na sprężynie 1 szt. symbol: 3009 S
 • piaskownicy  1szt. symbol: 3703
 • karuzeli tarczowej śr. 150 z siedziskiem i stolikiem 1 szt. symbol:3203 EP
 • huśtawki podwójnej z metalową belką 1 szt. symbol: 3112 Z
 • SP w m. Ulimiu:

 • zestawu zabawowego 1 szt. symbol: 1010 SP
 • karuzeli tarczowej 1 szt. symbol: 2201
 • piaskownicy 1szt. symbol: 3702
 • mostu z tunelem 1 szt. symbol: 8012/23
 • domku w serduszka 1 szt. symbol: 7901
 • góry wspinaczkowej 2 szt. symbol: 7822
 • ławki z oparciem oraz schowkiem 2 szt. symbol: 5433
 • wielkiego domu 1 szt. symbol: 7270
 • Złożona oferta winna zawierać:

 • nazwę i adres wykonawcy
 • termin realizacji zamówienia
 • cenę ryczałtową oferty (cena netto i brutto) zawierającą wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
 • IV        TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

              Wymagany termin wykonania zamówienia: do 30 kwietnia 2015 r.

   

  V         INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

              Zamawiający dopuszcza wyłącznie pisemny lub faksem sposób porozumiewania się z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji, dokumentów.

   

  OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

  Zbigniew Tupaj – Tel. 95 728 76 57

   

  VI        MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

              Miejsce składania ofert:

  Urząd Gminy Deszczno

  66-446 Deszczno, ul. Lubuska 90, sekretariat

   

  Termin składania ofert                   - do 13.03.2015 r. do godz. 8.00

  Miejsce otwarcia ofert:

  Urząd Gminy Deszczno

  66-446 Deszczno, ul. Lubuska 90, sala konferencyjna

   

  Termin otwarcia ofert                     -      13.03.2015 r.   o godz. 8.05

   

  VII       OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

  Oferty nie podlegające odrzuceniu, spełniające formalne wymagania, określone w niniejszym zapytaniu ofertowym, złożone przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu,  będą oceniane według poniższych kryteriów i wag:

   Cena oferty  - 100 %

  VIII      INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

              Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze oferty najkorzystniejszej podając nazwę, siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru.

   

  IX        OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

              Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

   

   

   

  Deszczno 3.03.2015 r.

   

  SPORZĄDZIŁ:                                                                   ZATWIERDZAM:

   

   

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 03.03.2015.10.53.04_Zapytanie_ofertowe-_budowa_placA_w_zabaw.pdf 2015-03-03 10:53:04 565,2KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 03.03.2015.11.04.14_PRZEDMIAR__ULIM.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-03-03 11:04:14 31,7KB 95 razy
2 03.03.2015.11.04.27_PRZEDMIAR_CIECIERZYCE.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-03-03 11:04:28 31,6KB 137 razy
3 03.03.2015.11.04.38_PRZEDMIAR_DESZCZNO.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-03-03 11:04:38 32,9KB 122 razy
4 03.03.2015.11.05.07_SPECYFIKACJA-ULIM.zip Po terminie otwarcia ofert 2015-03-03 11:05:07 410,0KB 67 razy
5 03.03.2015.11.05.26_SPECYFIKACJA-Ciecierzyce.zip Po terminie otwarcia ofert 2015-03-03 11:05:26 409,8KB 61 razy
6 03.03.2015.11.06.08_SPECYFIKACJA-Deszczno.zip Po terminie otwarcia ofert 2015-03-03 11:06:08 409,8KB 61 razy
7 03.03.2015.11.08.51_TOM_I-ULIM.zip Po terminie otwarcia ofert 2015-03-03 11:08:51 10,5MB 80 razy
8 03.03.2015.11.10.56_TOM_I-Ciecierzyce.zip Po terminie otwarcia ofert 2015-03-03 11:10:56 9,6MB 99 razy
9 03.03.2015.11.13.39_TOM_I-Deszczno.zip Po terminie otwarcia ofert 2015-03-03 11:13:39 11,5MB 77 razy
Wynik postępowania
1 16.03.2015.10.52.27_Informacja_z_sesji_otwarcia_ofert_dot._wykonania_placu_zabaw_na_terenie_SzkA_A__Podstawowych_w_m._Ulim,_Ciecierzyce,_Deszczno.pdf 2015-03-16 10:52:27 586,2KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Polańska 03-03-2015 10:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zbigniew Tupaj 03-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Polańska 16-03-2015 10:52