Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Komendanta Straży Gminnej w Deszcznie


Wójt Gminy Deszczno

ogłasza konkurs na stanowisko pracy Komendanta Straży Gminnej

w Deszcznie

 

1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Deszczno

Deszczno 63

66-446 Deszczno

 

2. Określenie stanowiska urzędniczego: Komendant Straży Gminnej w Deszcznie,

wymiar czasu pracy- 1 etat

 

3. Wymagania niezbędne:

        wykształcenie wyższe,

         staż pracy 5 lat,

         nieposzlakowana opinia,

         obywatelstwo polskie,

         osoba niebędąca skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

         posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

         uregulowany stosunek do służby wojskowej,

         sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,

         umiejętność obsługi komputera i znajomość komputerowego oprogramowania narzędziowego Microsoft Office (Word, Excel),

         prawo jazdy kat. B,

 

4. Wymagania dodatkowe:

         znajomość przepisów o strażach gminnych wraz z aktami wykonawczymi,

         podstawowa znajomość zagadnień związanych z administracja samorządową,

         dobra znajomość topografii gminy Deszczno,

        mile widziane: ukończone szkolenie podstawowe strażników gminnych, zatrudnienie w samorządowych umundurowanych formacjach,

         odporność na stres,

         obiektywizm, bezstronność, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność.

 

5. Zakres stanowiska pracy:

         właściwa realizacja zadań i obowiązków nałożonych przez ustawę z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych ( Dz.U. z 1997r. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.) i    inne obowiązujące w tym zakresie akty prawne

 

6. Wymagane dokumenty:

         kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

         curriculum vitae,

         list motywacyjny,

         kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie i staż pracy,

         kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, kserokopia świadectwa dojrzałości

         kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

         oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

         oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

         oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim,

         inne, które kandydat uzna za ważne dla jego przyszłej pracy,

         wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:” Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. ) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z późn.zm.)”.

 

7. Dodatkowe informacje

         wyłoniony kandydat po zatrudnieniu ma obowiązek odbycia kursu podstawowego strażników gminnych,

         umowa zostanie zawarta z chwilą rozpoczęcia kursu podstawowego strażników gminnych,

         w trakcie trwania stosunku pracy strażnik nie może być członkiem partii politycznej,

         lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne, określone w pkt 1, i zostali zakwalifikowani do postępowania sprawdzającego zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Deszczno,

         kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania sprawdzającego,

         dokumenty aplikacyjne po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym są niszczone.

 

 

8. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Oferty w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs na stanowisko Komendanta Straży Gminnej” należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Deszczno lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Gminy Deszczno, Deszczno 63, 66-446 Deszczno w terminie do dnia 8 marca 2012 roku (decyduje data wpływu do Urzędu).

Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz te, które wpłyną do Urzędu po dniu 8 marca 2012 r. nie będą rozpatrywane.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Przybylska 23-02-2012 08:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Anna Przybylska 08-03-2012 08:33