Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ds. promocji, kultury, turystyki i sportu

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy ds. promocji, kultury, turystyki i sportu

 

 Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1593 ze zmianami) Wójt Gminy w Deszcznie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ds. promocji, kultury, turystyki i sportu

 

Do obowiązków pracownika będzie należało w szczególności:

-        współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie kultury, sportu i turystyki,

-        organizacja imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,

-        zagospodarowanie turystyczno-wypoczynkowe gminy,

-        współdziałanie z organizacjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami w zakresie kultury, edukacji, turystyki i sportu,

-        współpraca z innymi jednostkami upowszechniania kultury, sportu i turystyki w Polsce i zagranicą,

-        pobudzanie aktywności mieszkańców w zakresie kultury i sportu,

-        współorganizowanie imprez kulturalnych,

-        prowadzenie spraw związanych z promocją gminy,

-        pisanie wniosków o środki pozabudżetowe,

-        prowadzenie dokumentacji dot. źródeł pozabudżetowych,

-        współredagowanie gazety gminnej,

-        administrowanie stroną internetową gminy itp.

 

Wymagania niezbędne - kandydatem może być osoba, która:

-        posiada obywatelstwo polskie,

-        posiada pełnię praw publicznych,

-        ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,

-        nie była prawomocnie skazana za przestępstwa popełnione umyślnie,

-        posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

-        posiada wykształcenie wyższe magisterskie(mile widziane kulturoznastwo, zarządzanie),

-        posiada co najmniej 4 letni staż pracy(preferowany staż w administracji publicznej),

-        posiada znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,

-        posiada doświadczenie w kontaktach z mediami,

-        jest dobrym organizatorem

 

Wymagania konieczne - znajomość ustaw:

-        kodeks postępowania administracyjnego,

-        o samorządzie gminnym,

-        o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej,

-        z zakresu współpracy ze stowarzyszeniami,

 

Wymagania pożądane:

-        prawo jazdy kategorii B,

-        komunikatywność,

-        znajomość jednego z języków obcych w stopniu dobrym(w szczególności j. angielski)

-        operatywność;

-        komunikatywność,

-        umiejętność pracy w zespole,

-        własna inicjatywa,

-        umiejętność planowania i organizacji pracy,

-        radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych,

-        samodzielność

 

Wymagane dokumenty:

-        list motywacyjny,

-        c.v. (życiorys),

-        kwestionariusz osobowy - dostępny poniżej lub w siedzibie Urzędu Gminy,

-        kserokopia dowodu osobistego,

-        dokumenty poświadczające wykształcenie,

-        dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,

-        zaświadczenia o zatrudnieniu,

-        oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Skazanych),

-        oświadczenie o stanie zdrowia (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne),

-        oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (t.j.Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1593 ze zmianami).

 

Termin i miejsce złożenia oferty

-        Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie przez kandydatów ofert, oraz wymaganych dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 listopada 2011 do godz. 900

-        Dokumenty należy składać w postaci kserokopii (oprócz kwestionariusza, listu motywacyjnego i c.v. - oryginały). W przypadku zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu.

-        Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Deszcznie, lub pocztą na adres Urzędu Gminy z dopiskiem "Konkurs na stanowisko ds. promocji, kultury, turystyki i sportu”

-        Koperty złożone po terminie nie będą otwierane.

-        Komisja konkursowa przystąpi do rozpatrywania ofert oraz rozmów kwalifikacyjnych w dniu 23.11.2011 r.

-       Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się na dzień: 25.11.2011 r.

-        Kandydata na stanowisko wyłoni komisja konkursowa, która zostanie powołana odrębnym zarządzeniem.

-        Komisja dokona otwarcia kopert i odrzuci kandydatów nie spełniających wymogów formalnych oraz kandydatów, którzy złożyli niekompletne wnioski.

-        Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

-        Z kandydatami komisja przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną.

-        Komisja odrzuci kandydaturę osoby, która nie stawiła się na termin posiedzenia.

-        Komisja wyłoni kandydata na stanowisko ds. promocji, kultury, turystyki i sportu. Kandydatura ta zostanie zaproponowana Wójtowi Gminy Deszczno, który podejmie wraz z komisją ostateczną decyzję w zakresie zatrudnienia.

-       O wynikach konkursu zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie przez komisję konkursową. Nadesłanych ofert nie zwracamy.

-        Zatrudnienie nastąpi od dnia 1.12 2011 roku.

-        Jeśli kandydaci nie będą posiadać odpowiednich wymagań-konkurs zostanie ogłoszony powtórnie.

                                                                                                                                                                                           Wójt Gminy

                                                                                                                                                                                      /-/ Jacek Wójcicki

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Przybylska 07-11-2011 13:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Tymszan 07-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Anna Przybylska 14-11-2011 11:13