Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?


STYPENDIA SZKOLNE - ROK SZKOLNY 2011/2012

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z poźn. zm.)

 • Uchwała nr XIX-133/2005 Rady Gminy Deszczno z dnia 23 marca 2005r. z poźn. zm.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego będą dostępne dla rodziców/uczniów od 22 sierpnia br. w następujących miejscach

 • na stronie internetowej Urzędu Gminy www.bip.deszczno.pl

 • w każdej szkole

 • w Urzędzie Gminy (Biuro Obsługi Klienta)

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów: do 15 września 2011r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 2011r. W URZĘDZIE GMINY DESZCZNO.

Pomoc materialna przysługuje:

 1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadajacych uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka i długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych, alkoholizm i narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło jakieś zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota 351 zł (art. 9 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. Dz. U. nr 64 poz. 593 z późniejszymi zmianami).

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie Gminy Deszczno.

Stypendium nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych

 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Deszczno

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1820,00 zł w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów - 1638,00 zł w roku szkolnym.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek

 1. rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego ucznia

 2. pełnoletniego ucznia/słuchacza

 3. dyrektora szkoły

Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:

 1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,
  w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach realizowanych poza szkołą,

 2. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,

 3. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów zawiązanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy to tylko uczniów szkół ponadgimnazjalnych).

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochody rodziny - netto za miesiąc sierpień (czyli z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku):

a) osoby posiadające dochód z tytułu zatrudnienia (zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskiwanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku), (zał. nr 1 do wniosku),

b) osoby posiadające świadczenia rentowe i emerytalne (odcinek renty lub emerytury za wymagany miesiąc),

c) osoby posiadające świadczenia bądź status osoby bezrobotnej w Powiatowym Urzędzie Pracy (zaświadczenie o wysokości otrzymanego zasiłku (netto) lub zaświadczenie potwierdzające status osoby bezrobotnej),

d) osoby prowadzące własną działalność gospodarczą (zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętym dochodzie w 2010r.),

e) osoby otrzymujące zasiłki stałe lub okresowe z pomocy społecznej (zaświadczenie lub decyzja o przyznanym zasiłku z Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie),

f) osoby korzystające z dodatku mieszkaniowego (decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego),

g) osoby posiadające gospodarstwo rolne (zaświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego wyrażonego w ha przeliczeniowych) obecnie przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207 zł,

h) osoby pobierające świadczenia rodzinne (zaświadczenie lub decyzja z Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie - dział Świadczeń Rodzinnych),

i) osoby otrzymujące alimenty (przekazy pieniężne dokumentujące wysokość otrzymywanych alimentów, wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów),

j) osoby bez dochodu (własne oświadczenie o środkach utrzymania w danym okresie),

k) oświadczenie o uzyskiwaniu innych dochodów (stała pomoc rodziny, darowizna, umowa o dzieło, umowa zlecenia i inne nie wymienione wyżej),

l) w przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu NBP z dnia złożenia wniosku.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszona o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych

 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach

 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegów nauczycielskich, nauczycielskich kolegów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

Stypendium szkolne przyznawane jest decyzja Wójta Gminy Deszczno i realizowane tyko na podstawie faktur i rachunków imiennych wystawionych na wnioskodawcę

Kontakt: tel. (095) 7287-664 Emilia Rogala

UWAGA!

Osoby bezrobotne, które podjęły pracę, po złożeniu wniosku o przyznanie stypendium, zobowiązane są bezwzględnie do poinformowania Wójta Gminy i złożenia zaświadczenia o wysokości dochodów z tego tytułu.

Istotne jest także, aby przy zakupie obuwia, stroju itp. na rachunku lub fakturze figurowała adnotacja „sportowe ”.

Dowody zakupu powinny zostać wystawione na Wnioskodawcę.

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji:
(odpowiednio do sytuacji ucznia)

 1. wniosek

 2. zaświadczenia o dochodach tj.

  • zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskiwanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;

  • zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach uzyskanych w 2010r. z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;

  • decyzja lub zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku);

  • oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy;

  • zaświadczenie lub decyzja z Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy).

Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

 1. zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych;

 2. wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika;

 3. oświadczenia o otrzymywanych stypendiach;

 4. odcinek renty/emerytury;

 5. oświadczenia o dodatkowym dochodzie;

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O TERMINOWE KOMPLETOWANIE DOKUMENTÓW DO WNIOSKU, CO POZWOLI NA SPRAWNE ICH ROZPATRYWANIE. WNIOSEK ZŁOŻONY PO 15 WRZEŚNIA NIE PODLEGA ROZPATRZENIU. NIE MA PRAWNEJ MOŻLIWOŚCI PRZYWRÓCENIA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKU

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Przybylska 10-08-2011 09:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-08-2011
Ostatnia aktualizacja: - 10-08-2011 09:55