Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 31/2011 Wójta Gminy Deszczno z dnia 22.06.2011r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia Konkursu Na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Boleminie oraz ogłoszenie o konkursie (zał. 1 do zarządzenia)


ZARZĄDZENIE NR 31/2011
WÓJTA GMINY DESZCZNO

z dnia 22.06.2011r.

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia Konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Boleminie

 

Na podstawie art. 36a ust.2 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm).

 

zarządzam co następuje:

 

§ 1. Ogłaszam Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Boleminie na dzień 01.08.2011r o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Gminy (załącznik nr 1).

 

§ 2. Powołuje się Komisję Konkursową w skład której wchodzą:

a) trzech przedstawicieli organu prowadzącego szkołę:

  1. Tymszan Paweł - Sekretarz Gminy - przewodniczący Komisji

  2. Koper Tadeusz - Przewodniczący Rady Gminy - członek Komisji

  3. Furga Marta - członek Komisji

b)dwóch przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny

c) po jednym przedstawicielu:

  • rady pedagogicznej

  • rodziców

- zakładowych organizacji związkowych, przy czym przedstawiciel związku zawodowego nie może być zatrudniony w szkole, której dotyczy Konkurs.

 

§ 3. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.deszczno.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Deszczno

/-/ Jacek Wójcicki

 

 

 

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr
31 /2011
Wójta Gminy Deszczno

z dnia 22 czerwca 2011r.

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Wójt Gminy Deszczno ogłasza Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Boleminie.

 

  1. Do Konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009r. Nr 184 poz. 1436 z późn. zm.).

 

  1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

a)  Uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz  koncepcją  funkcjonowania i rozwoju szkoły,

 

b) Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczające obywatelstwo kandydata,

 

c) Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo

- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

- stażu pracy, w tym pracy na stanowisku kierowniczym- w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

 

d) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c,

 

e) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

 

f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

 

g) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,

 

h) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

i) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji wiązanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.),

 

j) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.),

 

k) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

 

l) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

 

ł) oświadczenie, że  kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.6)) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

 

m) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

 

n) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Boleminie” w terminie do dnia 25 lipca 2011r., osobiście w sekretariacie urzędu lub na adres:

 

Urząd Gminy Deszczno

Deszczno 63

66-446 Deszczno

 

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Boleminie przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Deszczno.

Konkurs odbędzie się 1 sierpnia 2011r o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Gminy Deszczno

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Andrzejak 22-06-2011 14:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Karolina Andrzejak 24-06-2011 09:05