Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy do spraw inwestycji

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

do spraw inwestycji

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1282 t.j.) Wójt Gminy Deszczno ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy do spraw inwestycji

Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Deszczno, ul. Lubuska 90, 66-446 Deszczno.

I. Wymagania:

Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- nieposzlakowana opinia,

- wykształcenie średnie,

- znajomość obsługi urządzeń biurowych i informatycznych.

Wymagania dodatkowe:

- prawo jazdy kat. B

- obowiązkowość, systematyczność, rzetelność, punktualność,

- dyspozycyjność, odporność na stres, wysoka kultura osobista,

- łatwość w nawiązywaniu kontaktów oraz zdolność zapobiegania konfliktom,

- preferowane wykształcenie na kierunkach: budownictwo, architektura, gospodarka przestrzenna i pokrewne,

- znajomość przepisów prawa w zakresie wymaganym na stanowisku, w szczególności: prawa budowlanego, ustawy o drogach publicznych, prawa zamówień publicznych, ustawy kodeks postępowania administracyjnego.

II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

-wydawanie decyzji dotyczących zajęcia pasa drogowego dróg gminnych, dotyczących lokalizacji zjazdu z dróg gminnych.

-kontrola wpłat wynikających z tytułu wydanych decyzji, wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych.

-przygotowywanie zleceń i umów dotyczących zamówień na kwotę poniżej 130 tys. zł

-przygotowywanie zapytań ofertowych oraz dokonywanie czynności związanych z wyborem oferty najkorzystniejszej.

-prowadzenie spraw związanych z uzyskiwaniem pozwoleń na budowę i zgłaszanie prowadzonych inwestycji oraz robót remontowych; sporządzanie umów z wykonawcami i inspektorami nadzoru.

-prowadzenie spraw związanych z rozliczeniem kosztów obiektów zakończonych, przekazywanie ich do użytkowania oraz ich ewidencjonowanie.

-prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulicznym na terenie gminy Deszczno.

-naliczanie, ewidencjonowanie i egzekucja należności z tytułu zajęcia pasa drogowego i umieszczania urządzeń w pasie drogowym.

-współpraca z gestorami sieci występujących na terenie gminy Deszczno w zakresie przyłączeń, podłączeń, likwidacji kolizji, umów na i w  obiektach gminnych.

-udostępnianie  informacji publicznej w zakresie działania referatu.

-sprawozdawczość z działania referatu.

-kontrola nad wykonaniem zadań z funduszy sołeckich, będących w zakresie funkcjonowania referatu

- przygotowywanie pism i odpowiedzi na pisma dotyczących spraw prowadzonych przez pracownika zgodnie z  zakresem obowiązków;

- wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych w ramach funkcjonowania referatu.

III. Warunki pracy na stanowisku:

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Praca na tym stanowisku będzie wykonywana w pomieszczeniu biurowym w budynku Urzędu Gminy, przy ul. Lubuskiej 90 w Deszcznie, pokój nr 9, I piętro budynku. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. Zatrudnienie w wymiarze 1/1 czasu pracy.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Deszczno, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi 8,65%.

V. Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- życiorys (CV),

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;

- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),

- kopia dokumentów poświadczających wykształcenie: kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub/ i kopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni,

- kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),

- kopia dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (ukończone studia podyplomowe, kursy, certyfikaty umiejętności lub certyfikaty językowe).

W przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów.

List motywacyjny i CV powinny być opatrzone własnoręcznie podpisanym oświadczeniem kandydata: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami:

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

- ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2019r. poz.1781);

- ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282)”. 

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracy do spraw inwestycji” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Deszcznie pok. nr 11 (sekretariat) lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Deszcznie, ul. Lubuska 90, 66-446 Deszczno woj. lubuskie, w terminie do dnia 08.12.2021r. do godz. 1000  (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy).

VII. Pozostałe informacje:

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty aplikacyjne nie będą zwracane osobom ubiegającym się o pracę.

O dacie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, osoby zakwalifikowane do drugiego etapu, zostaną powiadomione telefonicznie. Na rozmowę kwalifikacyjną proszę o przyniesienie dokumentu identyfikującego tożsamość kandydata.

Informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.deszczno.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Deszczno.

 

                                                                                                                     Wójt Gminy

                                                                                                                /-/ Paweł Tymszan

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agata Lewandowska 25-11-2021 13:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-11-2021
Ostatnia aktualizacja: - 25-11-2021 13:38