Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy do spraw organizacyjnych i Biura Rady

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

do spraw organizacyjnych i Biura Rady

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1282 t.j.) Wójt Gminy Deszczno ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy do spraw organizacyjnych i Biura Rady

 

Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Deszczno, ul. Lubuska 90, 66-446 Deszczno.

I. Wymagania:

Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- nieposzlakowana opinia,

- wykształcenie średnie lub wyższe,

- znajomość obsługi urządzeń biurowych i informatycznych.

Wymagania dodatkowe:

- prawo jazdy kat. B

- obowiązkowość, systematyczność, rzetelność, punktualność,

- dyspozycyjność, odporność na stres, wysoka kultura osobista,

- łatwość w nawiązywaniu kontaktów oraz zdolność zapobiegania konfliktom,

- minimum 1 rok doświadczenia na stanowisku do spraw organizacyjnych i Biura Rady,

- znajomość przepisów prawa w zakresie wymaganym na stanowisku, w szczególności: ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o  pracownikach samorządowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej.

II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- organizacja posiedzeń Rady Gminy,

- sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady Gminy,

- stała współpraca z Przewodniczącym i radnymi Rady Gminy,

- przygotowywanie projektów uchwał oraz innych materiałów na posiedzenia Rady Gminy,

- prowadzenie rejestru i zbioru uchwał Rady Gminy,

- prowadzenie rejestru wniosków i interpelacji radnych,

- przekazywanie uchwał do badania legalności pod względem prawnym do Wydziału Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego,

- przekazywanie uchwał do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego,

- prowadzenie dokumentacji związanej z wyborami sołeckimi,

- organizacja wyborów i referendów,

- organizacja wyborów samorządowych,

- obsługa informatyczna wyborów,

- wybory ławników sądowych,

- aktualizacje strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy,

- aktualizacja głównej strony BIP www.bip.gov.pl,

- koordynacja obsługi informatycznej urzędu,

- aktualizacja polityki ochrony danych,

- zamawianie podpisów elektronicznych dla kierownictwa i pracowników,

- obsługa elektronicznej platformy e-PUAP,

- zakładanie kont poczty elektronicznej w domenie deszczno.pl

- inwentaryzacja posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej,

- koordynowanie czynności w zakresie działalności lobbingowej,

- wykonywanie innych zadań zleconych w zakresie działania referatu organizacyjnego Urzędu Gminy Deszczno.

 

III. Warunki pracy na stanowisku:

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Praca na tym stanowisku będzie wykonywana w pomieszczeniu biurowym w budynku Urzędu Gminy, przy ul. Lubuskiej 90 w Deszcznie, pokój nr 11, I piętro budynku. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. Zatrudnienie w wymiarze 1/1 czasu pracy.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Deszczno, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi 8,65%.

V. Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- życiorys (CV),

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;

- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),

- kopia dokumentów poświadczających wykształcenie: kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub/ i kopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni,

- kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),

- kopia dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (ukończone studia podyplomowe, kursy, certyfikaty umiejętności lub certyfikaty językowe).

W przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów.

List motywacyjny i CV powinny być opatrzone własnoręcznie podpisanym oświadczeniem kandydata: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami:

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

- ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2019r. poz.1781);

- ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282)”. 

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko do spraw organizacyjnych i Biura Rady” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Deszcznie pok. nr 11 (sekretariat) lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Deszcznie, ul. Lubuska 90, 66-446 Deszczno woj. lubuskie, w terminie do dnia 27 września 2021r. do godz. 1000  (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy).

VII. Pozostałe informacje:

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty aplikacyjne nie będą zwracane osobom ubiegającym się o pracę.

O dacie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, osoby zakwalifikowane do drugiego etapu, zostaną powiadomione telefonicznie. Na rozmowę kwalifikacyjną proszę o przyniesienie dokumentu identyfikującego tożsamość kandydata.

Informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.deszczno.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Deszczno.

 

 

                                                                                                  Wójt Gminy

                                                                                              /-/ Paweł Tymszan

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Przybylska 15-09-2021 12:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-09-2021
Ostatnia aktualizacja: Anna Przybylska 15-09-2021 12:52