Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego i inwestycji gminnych

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego i inwestycji gminnych

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) Wójt Gminy Deszczno ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko ds. planowania przestrzennego i inwestycji gminnych

Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy w Deszcznie, ul. Lubuska 90, 66-446 Deszczno.

I. Wymagania:

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku,
 • biegła obsługa komputera oraz pakietów biurowych,

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe na przedmiotowym stanowisku,
 • preferowany 2 letni staż pracy w administracji publicznej,
 • prawo jazdy kat. B,
 • obowiązkowość, systematyczność, rzetelność, punktualność,
 • dyspozycyjność, odporność na stres, wysoka kultura osobista,
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów oraz zdolność zapobiegania konfliktom,
 • znajomość przepisów prawa w zakresie:
  - ustawy o samorządzie gminnym,
  - ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

- ustawy prawo budowlane,

- ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- ustawy prawo zamówień publicznych,

- ustawy o drogach publicznych,

- ustawy o gospodarce nieruchomościami,

- rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

- rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- rozporządzenia w sprawie w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy,

- rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie kompletnej procedury ustalania warunków zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 2. Wydawanie decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy oraz zmian decyzji tych decyzji.
 3. Zlecanie zamówień o wartości do 130 tys. zł netto
 4. Przeprowadzanie procedury zakupów  dla Urzędu Gminy.
 5. Prowadzenie czynności związanych z przygotowywaniem postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych.
 6. Wykonywanie czynności związanych z budową i oddawaniem do użytku obiektów budowlanych.
 7. Organizowanie procesu budowy, remontów, przebudowy obiektów budowlanych na terenie gminy Deszczno.
 8. Czynności związane z utrzymaniem obiektów budowlanych.
 9. Prowadzenie procedur w zakresie ustalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustalania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a także zmian studium i planów zagospodarowania przestrzennego.
 10. Prowadzenie rejestrów dotyczących planowania przestrzennego.
 11. Przygotowywanie materiałów wyjściowych do opracowań planistycznych, koordynowanie i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych.
 12. Planowanie, prowadzenie i nadzorowanie inwestycji gminnych.
 13. Przygotowywanie projektów umów i ewentualnych zmian w ramach udzielanych zamówień.
 14. Nadzór nad komunalnymi budynkami i budowlami w zakresie stanu technicznego, zabezpieczenia i bezpieczeństwa.

III. Warunki pracy na stanowisku:

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Praca na tym stanowisku będzie wykonywana w pomieszczeniu biurowym w budynku Urzędu Gminy, przy ul. Lubuskiej 90 w Deszcznie, I piętro budynku. Forma nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Deszcznie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi 0,93%.

V. Wymagane dokumenty:

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie listu motywacyjnego oraz życiorysu (CV) z następującymi dokumentami:

- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),

- oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

-oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),

- dokumenty potwierdzające wykształcenie wyższe,

- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),

- kopia dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (ukończone studia podyplomowe, kursy, certyfikaty umiejętności lub certyfikaty językowe).

W przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone własnoręcznie podpisanym oświadczeniem kandydata: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282)” 

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko - ds. planowania przestrzennego i inwestycji gminnych” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Deszcznie Biuro Obsługi Klienta lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Deszcznie, ul. Lubuska 90, 66-446 Deszczno woj. lubuskie, w terminie do dnia 2 lutego 2021 r. do godz. 1500  (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy).

VII. Pozostałe informacje:

Aplikacje, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz które wpłyną do Urzędu po terminie, nie będą rozpatrywane. Dokumenty aplikacyjne nie będą zwracane osobom ubiegającym się o pracę.

O dacie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, osoby zakwalifikowane do drugiego etapu, zostaną powiadomione telefonicznie. Na rozmowę kwalifikacyjną proszę o przyniesienie dokumentu identyfikującego tożsamość kandydata.

Informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.deszczno.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Deszczno.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1 ze zm.) - dalej: „RODO” informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Gmina Deszczno reprezentowana przez Wójta Gminy Deszczno (adres: ul. Lubuska 90, 66-446 Deszczno,  numer telefonu: 957287650)
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e - mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z przeprowadzaniem naboru na stanowisko urzędnicze/kierownicze stanowisko urzędnicze.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO.

Przepisy szczególne zostały zawarte w:

 • ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);
 • ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).

Przetwarzanie danych jest wymogiem ustawowym, jak również umownym. Osoby, których dane dotyczą są zobowiązane do ich podania. Nieprzekazanie danych skutkować będzie niemożnością przystąpienia do naboru na wolne stanowisko urzędnicze/kierownicze stanowisko urzędnicze.

Inne dane osobowe, aniżeli określone w zakresie wskazanym w przepisach prawa, będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

 1. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Pani/Pana dane będą udostępnione również podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umów łączących te podmioty z Administratorem. Informacja o wyniku naboru jest ujawniana odbiorcom strony podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej, a także upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej, a tym samym dane osobowe będą ujawniane osobom, które zapoznały się z treścią ww. informacji. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną, stąd dane osobowe kandydatów mogą być ujawniane osobom i podmiotom wnioskującym o dostęp do informacji publicznej.
 2. Dane osobowe pięciu najlepszych kandydatów będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Dane pozostałych kandydatów będą przetwarzane do zakończenia procesu naboru na wolne stanowisko urzędnicze/kierownicze stanowisko urzędnicze. W przypadku zaskarżenia do sądu administracyjnego czynności dokonywanych w trakcie naboru na wolne stanowisko urzędnicze/kierownicze stanowisko urzędnicze – dane będą przetwarzane do momentu prawomocnego zakończenia postępowania.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 4. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania nieprawidłowych danych;
  3. żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  5. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, przysługuje Pani/Panu prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

 

                                                                                                     Wójt Gminy

                                                                                                 /-/ Paweł Tymszan

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Przybylska 22-01-2021 13:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-01-2021
Ostatnia aktualizacja: - 22-01-2021 13:42