Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

STYPENDIA SZKOLNE – ROK SZKOLNY 2010/2011 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z poźn. zm.)
 • Uchwała nr XIX-133/2005 Rady Gminy Deszczno z dnia 23 marca 2005r. z poźn. zm.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego będą dostępne dla rodziców/uczniów od 25 sierpnia br. w następujących miejscach

 • na stronie internetowej Urzędu Gminy www.bip.deszczno.pl
 • w każdej szkole
 • w Urzędzie Gminy (Biuro Obsługi Klienta)  

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów: do 15 września 2010r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 2010r. W URZĘDZIE GMINY DESZCZNO.

Pomoc materialna przysługuje:

 1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadajacych uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z  niskich  dochodów na osobę w  rodzinie, w  szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka i długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych, alkoholizm i narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło jakieś zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota 351 zł (art. 9 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. Dz. U. nr 64 poz. 593 z późniejszymi zmianami).

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie Gminy Deszczno.

Stypendium nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Deszczno

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1820,00 zł w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów - 1638,00 zł w roku szkolnym.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek

 1. rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego ucznia
 2. pełnoletniego ucznia/słuchacza
 3. dyrektora szkoły

Stypendium szkolne może być przydzielane w formie: 

 1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach realizowanych poza szkołą.
 2. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.
 3. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów zawiązanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy to tylko uczniów szkół ponadgimnazjalnych).

            Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochody rodziny - netto za miesiąc sierpień (czyli z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku):

a) osoby posiadające dochód z tytułu zatrudnienia (zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskiwanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku), (zał. nr 1 do wniosku),

b) osoby posiadające świadczenia rentowe i emerytalne (odcinek renty lub emerytury za wymagany miesiąc),

c) osoby posiadające świadczenia bądź status osoby bezrobotnej w Powiatowym Urzędzie Pracy (zaświadczenie o wysokości otrzymanego zasiłku (netto) lub zaświadczenie potwierdzające status osoby bezrobotnej),

d) osoby prowadzące własną działalność gospodarczą (zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętym dochodzie w 2009r.),

e) osoby otrzymujące zasiłki stałe lub okresowe z pomocy społecznej (zaświadczenie lub decyzja o przyznanym zasiłku z Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie),

f) osoby korzystające z dodatku mieszkaniowego (decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego),

g) osoby posiadające gospodarstwo rolne (zaświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego wyrażonego w ha przeliczeniowych) obecnie przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207 zł,

h) osoby pobierające świadczenia rodzinne (zaświadczenie lub decyzja z Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie – dział Świadczeń  Rodzinnych),

i) osoby otrzymujące alimenty (przekazy pieniężne dokumentujące wysokość otrzymywanych alimentów, wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów),

j) osoby bez dochodu (własne oświadczenie o środkach utrzymania w danym okresie),

k) oświadczenie o uzyskiwaniu innych dochodów (stała pomoc rodziny, darowizna, umowa o dzieło, umowa zlecenia i inne nie wymienione wyżej),

l) w przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu NBP z dnia złożenia wniosku.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszona o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 

Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegów nauczycielskich, nauczycielskich kolegów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym. 

Stypendium szkolne przyznawane jest decyzją Wójta Gminy Deszczno i realizowane tyko na podstawie faktur i rachunków imiennych wystawionych na wnioskodawcę.

Kontakt: tel. (095) 7287-664 Emilia Rogala

UWAGA!

Osoby bezrobotne, które podjęły pracę, po złożeniu wniosku o przyznanie stypendium, zobowiązane są  bezwzględnie do poinformowania Wójta Gminy i złożenia zaświadczenia o wysokości dochodów z tego tytułu.

Istotne jest także, aby przy zakupie obuwia, stroju itp. na rachunku lub fakturze figurowała adnotacja „sportowe ”.

Dowody zakupu powinny zostać wystawione na Wnioskodawcę.

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O TERMINOWE KOMPLETOWANIE DOKUMENTÓW DO WNIOSKU, CO POZWOLI NA SPRAWNE ICH ROZPATRYWANIE.

Wniosek o stypendium na rok szkolny 2010/2011 do pobrania poniżej:

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Andrzejak 01-09-2010 08:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-09-2010
Ostatnia aktualizacja: Karolina Andrzejak 01-09-2010 08:46