Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy- Inspektor ds. płac, stypendiów i oświaty

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

– Inspektor do spraw płac, stypendiów i oświaty

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) Wójt Gminy Deszczno ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Inspektor do spraw płac, stypendiów i oświaty

 

Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Deszczno, ul. Lubuska 90, 66-446 Deszczno.

I.  Wymagania w stosunku do kandydatów:

a.  Wymagania niezbędne:

Niezbędne kwalifikacje kandydata:

- posiadanie obywatelstwa polskiego,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne   przestępstwo skarbowe,

- wykształcenie wyższe,

- minimum 3- letnie doświadczenie na stanowisku o podobnym zakresie zadań,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku,

- bardzo dobra znajomość obsługi urządzeń biurowych i informatycznych,

- komunikatywność,

- obowiązkowość, rzetelność, systematyczność.

b. Wymagania dodatkowe:

Kwalifikacje dodatkowe kandydata:

- prawo jazdy kat. B

- dyspozycyjność, odporność na stres, wysoka kultura osobista,

- łatwość w nawiązywaniu kontaktów oraz zdolność zapobiegania konfliktom,

- znajomość przepisów prawa w zakresie wymaganym na stanowisku, w szczególności: karta nauczyciela, prawo oświatowe, o finansach publicznych, kodeks postępowania administracyjnego, kodeks pracy, o rachunkowości.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Prowadzenie spraw, dokumentacji i sprawozdań związanych z wynagrodzeniami osobowymi pracowników zatrudnionych w jednostkach oświatowych oraz spraw związanych z oświatą,  w tym w szczególności:

 • sporządzanie list płac, wyliczanie ekwiwalentów, odpraw oraz innych świadczeń pieniężnych,
 • dokonywanie obliczeń comiesięcznych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz na fundusz pracy i terminowe sporządzanie stosownych deklaracji rozliczeniowych ZUS (obsługa programu „Płatnik”),
 • dokonywanie obliczeń comiesięcznych zaliczek podatku dochodowego pracowników
  i sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT,
 • sporządzanie sprawozdań GUS z zakresu wynagrodzeń,
 • sporządzanie i przekazywanie miesięcznych informacji oraz deklaracji do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • sporządzanie dokumentacji związanej ze sprawozdaniem Systemu Informacji Oświatowej
  w zakresie wynagrodzeń oraz przekazywanie danych z zakresu SIO do organów nadrzędnych,
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń poszczególnych  pracowników,
 • prowadzenie spraw z tytułu zobowiązań komorniczych pracowników,
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z przejściem pracownika na emeryturę lub rentę,
 • przygotowywanie projektów uchwał związanych z oświatą,
 • przygotowywanie wniosków i rozliczanie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki
  i materiały ćwiczeniowe,
  • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendium Wójta Gminy Deszczno,
  • prowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli,
  • prowadzenie postępowania w sprawie konkursu na dyrektora jednostki oświatowej,
  • sporządzanie decyzji oraz rozliczanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Informacja o warunkach pracy:

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Stanowisko pracy mieści się w budynku Urzędu Gminy przy ul. Lubuskiej 90 w Deszcznie, na parterze. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Deszczno, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi 9,46%.

V. Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- CV (życiorys),

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie podpisany własnoręcznie      wg załączonego wzoru,

- kopia dokumentów poświadczających wykształcenie wyższe,

-kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu),

- kopia dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (ukończone studia podyplomowe, kursy, certyfikaty umiejętności lub certyfikaty językowe),

- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),

- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),

W przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami:

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

- ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000);

- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282)”.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:

24.02.2020 r. godzina 1500

b. Sposób:

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko - Inspektor do spraw płac, stypendiów i oświaty” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Deszcznie pok. nr 11 (sekretariat) lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Deszcznie, ul. Lubuska 90, 66-446 Deszczno woj. lubuskie, w terminie do dnia 24 lutego 2020 roku  (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy). 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

c. Miejsce:

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko - Inspektor do spraw płac, stypendiów i oświaty” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Deszcznie pok. nr 11 (sekretariat) lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Deszcznie, ul. Lubuska 90, 66-446 Deszczno woj. lubuskie, w terminie do dnia 24.02.2020 r.  (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy). 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Gminy ul. Lubuska 90 (parter) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.deszczno.pl).

VII. Informacje dodatkowe:

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Gminy ul. Lubuska 90 (parter) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.deszczno.pl).

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - „dalej jako RODO” informuję, że:

  1. Administratorem Państwa danych jest Gmina Deszczno, reprezentowana przez Wójta Gminy Deszczno (adres: ul. Lubuska 90, 66-446 Deszczno numer telefonu: 957287650)
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających
   z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności ustawy z 21 listopada
    2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282.),
   ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), ustawy z 26 lipca 1996 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1509 ze zm.), ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 300 ze zm.) oraz na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  4. Państwa dane będą przetwarzane do momentu ustania stosunku pracy, a następnie przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej, jak również przez okresy wskazane przez przepisy szczególne, w tym prawa podatkowego oraz ubezpieczeń społecznych.
  5. W przypadku wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych innych niż wynikające z przepisów prawa, Państwa dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania.
  6. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
  7. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
  8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 5. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, przysługuje Państwu prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie niemożnością zawarcia umowy o pracę lub realizacją stosunku pracy.
  2. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

      Wójt Gminy

/-/ Paweł Tymszan

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Przybylska 13-02-2020 11:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-02-2020
Ostatnia aktualizacja: Anna Przybylska 13-02-2020 11:29