Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy- Inspektor do spraw organizacyjnych i Biura Rady

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

– Inspektor do spraw organizacyjnych i Biura Rady

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.) Wójt Gminy Deszczno ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Inspektor do spraw organizacyjnych i Biura Rady

 

Nazwa i adres jednostki:

 

Urząd Gminy Deszczno, ul. Lubuska 90, 66-446 Deszczno.

 

I. Wymagania:

Wymagania niezbędne:

 

- obywatelstwo polskie,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- nieposzlakowana opinia,

- wykształcenie wyższe,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku,

- znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych.

 

Wymagania dodatkowe:

 

- prawo jazdy kat. B

- obowiązkowość, systematyczność, rzetelność, punktualność,

- dyspozycyjność, odporność na stres, wysoka kultura osobista,

- łatwość w nawiązywaniu kontaktów oraz zdolność zapobiegania konfliktom,

- preferowany 5 letni staż pracy,

- znajomość przepisów prawa w zakresie wymaganym na stanowisku, w szczególności: ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o  pracownikach samorządowych, ustawy o  dostępie do informacji publicznej.

II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- organizacja posiedzeń Rady Gminy,

- sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady Gminy,

- stała współpraca z Przewodniczącym i Radą Gminy,

- przygotowywanie projektów uchwał oraz innych materiałów na posiedzenia Rady Gminy,

- prowadzenie rejestru i zbioru uchwał Rady Gminy,

- prowadzenie rejestru wniosków i interpelacji radnych,

- przekazywanie uchwał do badania legalności pod względem prawnym do Wydziału Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego,

- przekazywanie uchwał do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego,

- prowadzenie dokumentacji związanej z wyborami sołeckimi,

- organizacja wyborów i referendów,

- organizacja wyborów samorządowych,

- obsługa informatyczna wyborów,

- wybory ławników sądowych,

- aktualizacje strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy,

- aktualizacja głównej strony BIP www.bip.gov.pl,

- koordynacja obsługi informatycznej urzędu,

- aktualizacja polityki ochrony danych,

- zamawianie podpisów elektronicznych dla kierownictwa i pracowników,

- obsługa elektronicznej platformy e-PUAP,

- zakładanie kont poczty elektronicznej w domenie deszczno.pl

- inwentaryzacja posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej,

- koordynowanie czynności w zakresie działalności lobbingowej,

- wykonywanie innych zadań zleconych w zakresie działania referatu organizacyjnego Urzędu Gminy Deszczno.

 

III. Warunki pracy na stanowisku:

 

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Praca na tym stanowisku będzie wykonywana w pomieszczeniu biurowym w budynku Urzędu Gminy, przy ul. Lubuskiej 90 w Deszcznie, pokój nr 11, I piętro budynku. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. Zatrudnienie w wymiarze 1/1 czasu pracy.

 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Deszczno, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi 6,93%.

 

 

V. Wymagane dokumenty:

 

- list motywacyjny,

- CV (życiorys),

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie podpisany własnoręcznie      wg załączonego wzoru,

- kopia dokumentów poświadczających wykształcenie wyższe,

- kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu),

- kopia dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (ukończone studia podyplomowe, kursy, certyfikaty umiejętności lub certyfikaty językowe),

- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),

- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),

W przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone własnoręcznie podpisanym oświadczeniem kandydata: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)”. 

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko - Inspektor do spraw organizacyjnych i Biura Rady” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Deszcznie pok. nr 11 (sekretariat) lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Deszcznie, ul. Lubuska 90, 66-446 Deszczno woj. lubuskie, w terminie do dnia 17 czerwca 2019r. do godz. 1500  (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy). 

 

VII. Pozostałe informacje:

 

Aplikacje, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz które wpłyną do Urzędu po terminie, nie będą rozpatrywane. Dokumenty aplikacyjne nie będą zwracane osobom ubiegającym się o pracę.

 

O dacie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, osoby zakwalifikowane do drugiego etapu, zostaną powiadomione telefonicznie. Na rozmowę kwalifikacyjną proszę o przyniesienie dokumentu identyfikującego tożsamość kandydata.

 

Informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.deszczno.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Deszczno.

 

      Wójt Gminy

/-/ Paweł Tymszan

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Przybylska 04-06-2019 14:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Anna Przybylska 04-06-2019 14:56