Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Inspektor ds. ochrony środowiska

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

– Inspektor do spraw ochrony środowiska

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.) Wójt Gminy Deszczno ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Inspektor do spraw ochrony środowiska w wymiarze 1/1 etatu.

 

Nazwa i adres jednostki:

 

Urząd Gminy Deszczno, ul. Lubuska 90, 66-446 Deszczno.

 

Wymagania:

Wymagania niezbędne:

 

- obywatelstwo polskie,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- nieposzlakowana opinia,

- wykształcenie wyższe,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku,

- znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych.

 

Wymagania dodatkowe:

 

- prawo jazdy kat. B

- obowiązkowość, systematyczność, rzetelność, punktualność,

- dyspozycyjność, odporność na stres, wysoka kultura osobista,

- łatwość w nawiązywaniu kontaktów oraz zdolność zapobiegania konfliktom,

- preferowany 2 letni staż pracy w administracji publicznej,

- znajomość:

 • ustawy prawo ochrony środowiska
 • ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • ustawy o ochronie przyrody
 • rozporządzenia ministra środowiska w sprawie centralnego rejestru form ochrony przyrody
 • ustawy o ochronie zwierząt
 • rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt
 • ustawy prawo łowieckie
 • ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 • ustawy o odpadach
 • ustawy prawo wodne
 • ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawy o samorządzie gminnym,
 • ustawy o dostępie do informacji publicznej

Do zadań pracownika należeć będzie prowadzenie wszelkich spraw związanych z ochroną środowiska na terenie gminy Deszczno, a w szczególności:

- przygotowywanie projektów uchwał pod obrady Rady Gminy wynikających z zakresu obowiązków;

- sprawowanie kontroli przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska i ochrony przyrody;

- udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie;

- gospodarka odpadami, w tym prowadzenie wszystkich spraw związanych z odpadami niebezpiecznymi na terenie gminy (m.in. azbest), wyrażanie opinii w zakresie gospodarki odpadami itp. ;

- wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

- prowadzenie spraw związanych z wycinką drzew, w tym również wymierzanie kar pieniężnych za usuwanie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz niszczenie zieleni

- naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska;

- prowadzenie rejestru zwierząt zgodnie z ustawą o ochronie przyrody;

- wykonywanie zadań związanych z ochroną zwierząt domowych i bezdomnych, w tym projektów decyzji dotyczących przejęcia stada;

- przyjmowanie zgłoszeń eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności nie przekraczającej 5 m3 na dobę w ramach zwykłego korzystania z wód oraz prowadzenie pozostałych spraw, o których mowa w art. 378 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska;

- wykonywanie innych zadań zleconych w zakresie działania referatu gospodarki i rozwoju Urzędu Gminy Deszczno.

Warunki pracy na stanowisku:

 

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Praca na tym stanowisku będzie wykonywana w pomieszczeniu biurowym w budynku Urzędu Gminy, przy ul. Lubuskiej 90 w Deszcznie, pokój nr 10, I piętro budynku. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. Zatrudnienie w wymiarze 1/1 czasu pracy.

 

Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Deszczno, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi 6,93%.

 

Wymagane dokumenty:

 

- list motywacyjny,

- CV (życiorys),

- kwestionariusz osobowy

- kopia dowodu osobistego,

- kopia dokumentów poświadczających wykształcenie wyższe,

- kopia dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,

- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),

- oświadczenie o stanie zdrowia (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),

W przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)”.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko - Inspektor do spraw ochrony środowiska” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Deszcznie pok. nr 11 (sekretariat) lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Deszcznie, ul. Lubuska 90, 66-446 Deszczno woj. lubuskie, w terminie do dnia 11 marca 2019r. do godz. 1200 (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy).

 

Aplikacje, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.

 

O dacie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, osoby zakwalifikowane do drugiego etapu, zostaną powiadomione telefonicznie.

 

Informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.deszczno.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Deszczno.

Wójt Gminy

/-/ Paweł Tymszan

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Andrzejak 27-02-2019 14:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-02-2019
Ostatnia aktualizacja: - 27-02-2019 14:09