Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy- Dyrektor Zespołu Klubów Dziecięcych "Bajkowa Przystań" w Maszewie

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Deszczno
ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Zespołu Klubów Dziecięcych „Bajkowa Przystań” w Maszewie

 

I. OPIS STANOWISKA

 1. Stanowisko: kierownicze urzędnicze
 2. Nazwa stanowiska: Dyrektor Zespołu Klubów Dziecięcych „Bajkowa Przystań” w Maszewie.
 3. Wymiar czasu pracy: 1/4 etatu
 4. Przewidywany termin zatrudnienia: od 15.10.2018
 5. Miejsce pracy:
  Zespół Klubów Dziecięcych „Bajkowa Przystań” w Maszewie
  ul. Kręta 1 A Maszewo
  66-446 Deszczno
 6. Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Praca na tym stanowisku będzie wykonywana w pomieszczeniu biurowym na parterze w budynku Przedszkola w Maszewie, ul. Kręta 1a, 66-446 Deszczno.
 7. Wynagrodzenie: zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15.05.2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936).

 

II. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Klubów Dziecięcych „Bajkowa Przystań”, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi 7,14 %.

 

III. WYMAGANIA NIEZBĘDNE

1. Dyrektorem zespołu klubów dziecięcych może być osoba, która posiada co najmniej roczne doświadczenie w kierowaniu klubem dziecięcym.

2. Kandydatem na Dyrektora Zespołu Klubów Dziecięcych ,,Bajkowa Przystań” może być osoba posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego.

3. Osoba, która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza.

4. Osoba, która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:

 1. wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80 godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub
 2. średnie lub średnie branżowe oraz:
 1. co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub
 2. przed zatrudnieniem w klubie dziecięcym odbyła 280 - godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych polegające na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w ust. 2.

5. Jeżeli kandydat, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 lit. a, nie pracował z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązany jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80 - godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności.

 

 1. Cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 2. Posiada obywatelstwo polskie.
 3. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 4. Nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne.
 5. Daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi.
 6. Nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona.
 7. Wypełnia obowiązek alimentacyjny, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.
 8. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym.
 9. Nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.
 10. Posiada znajomość przepisów prawa niezbędnych do realizacji zadań na zajmowanym stanowisku pracy, a w szczególności z zakresu: opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, kodeksu postępowania administracyjnego, funkcjonowania samorządu gminnego, pracowników samorządowych, kodeksu pracy, ochrony danych osobowych, prawa zamówień publicznych oraz finansów publicznych - w zakresie gospodarowania środkami finansowymi w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie jednostki budżetowej.


IV. WYMAGANIA DODATKOWE

 1. doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego,
 2. wysoka kultura osobista,
 3. odporność psychiczna,
 4. samodzielność, obowiązkowość, odpowiedzialność i dyspozycyjność,
 5. umiejętność kierowania zespołem,


V. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

 1. wykonywanie funkcji dyrektora zakładu pracy i organizowanie bieżącej pracy w Zespole klubów dziecięcych „Bajkowa Przystań” w Maszewie zwanym dalej Zespołem klubów,
 2. reprezentowanie Zespołu klubu na zewnątrz,
 3. sprawowanie nadzoru nad majątkiem Zespołu klubów,
 4. ustalanie struktury organizacyjnej oraz zasad organizacji pracy w Zespole klubów,
 5. wydawanie zarządzeń, regulaminów i instrukcji,
 6. prowadzenie rejestrów, korespondencji oraz dokumentacji Zespołu klubów,
 7. prowadzenie spraw kadrowych pracowników Zespołu klubów, a także wykonywanie wszelkich innych czynności wobec nich wynikających z prawa pracy,
 8. tworzenie planów finansowych,
 9. kontrola wewnętrzna, wykonywanych przez pracowników Zespołu klubów zadań i obowiązków,
 10. przestrzeganie tajemnicy służbowej,
 11. organizowanie pracy Zespołu klubów i nadzór nad jego prawidłowym funkcjonowaniem przez podejmowanie decyzji gospodarczych, finansowych i organizacyjnych zgodnych z przepisami prawa,
 12. opracowywanie i realizacja planów podstawowej działalności finansowo - gospodarczej w celu zapewnienia optymalnego wykorzystanie środków na realizację zadań statutowych Zespołu klubów,
 13. dysponowanie w ramach udzielonych upoważnień i pełnomocnictw środkami finansowymi
  i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe, zgodne z obowiązującymi przepisami wydatkowanie,
 14. tworzenie warunków do przechowywania i przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
 15. budowa pozytywnego wizerunku jednostki, doskonalenie standardów opieki w Zespołu klubów,
 16. ustalenie zasad polityki kadrowej oraz podejmowanie decyzji w sprawach kadrowych,
 17. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych i prawidłowe gospodarowanie powierzonym mieniem jednostki,
 18. zapewnienie właściwych warunków pracy i przestrzegania obowiązujących przepisów BHP oraz p. poż.

 

 

VI. WYMAGANE DOKUMENTY
 

 1. list motywacyjny uzasadniający przystąpienie do konkursu,
 2. oryginał kwestionariusza osobowego,
 3. własnoręcznie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające wymagane kwalifikacje i wykształcenie,
 4. własnoręcznie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające wymagany staż pracy – jeśli dotyczy,
 5. życiorys opisujący w sposób szczegółowy przebieg kariery zawodowej,
 6. pisemna koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu klubów dziecięcych „Bajkowa Przystań’’ w Maszewie,
 7. własnoręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat posiada obywatelstwo polskie,
 8. własnoręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 9. zaświadczenie o niekaralności wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem pracy,
 10. własnoręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat nie jest objęty zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311),
 11. własnoręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,
 12. własnoręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązki alimentacyjne, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 13. własnoręcznie podpisana klauzula o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych” (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000),
 14. własnoręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat zobowiązuje się do niewykonywania zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które kandydat będzie wykonywał w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenia o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,
 15. aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 16. w przypadku pozostawania w zatrudnieniu - zaświadczenie o zatrudnieniu.

 

VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 

 1. Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do 14 dni licząc od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej tj. do dnia 10.10.2018 r. do godz. 15.00
 2. Wymagane dokumenty należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Deszczno przy ul. Lubuskiej 90, 66-446 Deszczno w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją: „Konkurs na Dyrektora Zespołu Klubów Dziecięcych „Bajkowa Przystań w Maszewie”.
 3. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatem. O dokładnym terminie przeprowadzenia w/w rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.
 5. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane.
 6. Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Deszczno oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Deszczno.

  Deszczno, dnia 26.09.2018 r.

 

/-/ Wójt Gminy Deszczno

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Przybylska 26-09-2018 11:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-09-2018
Ostatnia aktualizacja: - 26-09-2018 11:56