Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - stanowisko ds. promocji, kultury, turystyki i sportu

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z dnia 24.06.2016 r.) Wójt Gminy Deszczno ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – stanowisko ds. promocji, kultury, turystyki i sportu w wymiarze 1/1 etatu.

 

Wymagania:

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • wykształcenie wyższe magisterskie (mile widziane kulturoznawstwo, zarządzanie),
 • co najmniej 4 letni staż pracy (preferowany staż w administracji publicznej),
 • znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • doświadczenie w kontaktach z mediami.

 

Wymagania dodatkowe:

- prawo jazdy kat. B,

- znajomość jednego z języków obcych w stopniu dobrym,

- obowiązkowość,

- systematyczność,

- dyspozycyjność,

- znajomość:

 • kodeksu postępowania administracyjnego,
 • ustawy o samorządzie gminnym,
 • ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych
 • prawo wodne.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie kultury, sportu i turystyki, w tym organizacja konkursu ofert dla OPP,
 2. organizacja i przeprowadzanie gminnych imprez, w tym imprez masowych,
 3. pobudzanie aktywności mieszkańców w zakresie kultury i turystyki,
 4. prowadzenie spraw związanych z promocją gminy,
 5. współredagowanie gazety gminnej,
 6. administrowanie strony internetowej gminy,
 7. promocja gminy na portalach społecznościowych,
 8. obsługa funduszu sołeckiego,
 9. współpraca z mediami,
 10. przygotowywanie artykułów prasowych,
 11. organizacja miejsc przeznaczonych do kąpieli na terenie gminy,
 12. prowadzenie spraw związanych z profilaktyką i ochroną zdrowia,
 13. obsługa świetlic wiejskich,
 14. rejestracja i obróbka materiałów fotograficznych.

 

 

 

Warunki pracy na stanowisku:

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Praca na tym stanowisku będzie wykonywana w pomieszczeniu biurowym budynku w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Lubuskiej 90 w Deszcznie pokój nr 16, drugie piętro budynku. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. Zatrudnienie w wymiarze 1/1 czasu pracy.

 

Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Deszczno, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi 12,03 %.

 

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV (życiorys),
 • kwestionariusz osobowy – dostępny poniżej lub w siedzibie Urzędu Gminy pok. nr 11,
 • kopia dowodu osobistego,
 • kopia dokumentów poświadczających wykształcenie wyższe,
 • kopia dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,
 • oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
 • oświadczenie o stanie zdrowia (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),

W przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. promocji, kultury, turystyki i sportu” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Deszcznie pok. nr 11 (sekretariat) lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy w Deszcznie, ul. Lubuska 90, 66-446 Deszczno woj. lubuskie, w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 roku do godziny 1500 (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy).

Aplikacje, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.

O dacie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, osoby zakwalifikowane do drugiego etapu, zostaną powiadomione telefonicznie.

Informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.deszczno.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Deszczno.

 

                                                                   Wójt Gminy

                                                            /-/ Paweł Tymszan

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Przybylska 18-04-2018 08:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-04-2018
Ostatnia aktualizacja: - 18-04-2018 08:42