Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy Inspektora do spraw księgowości i płac Gminnego Zespołu Oświaty w Deszcznie

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy – Inspektora do spraw księgowości i płac Gminnego Zespołu Oświaty w Deszcznie

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z dnia 24.06.2016 r.) Wójt Gminy Deszczno ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Inspektora do spraw księgowości i płac Gminnego Zespołu Oświaty w Deszcznie w wymiarze 1/1 etatu.

 

Nazwa i adres jednostki:

 

Gminny Zespół Oświaty w Deszcznie, ul. Lubuska 90, 66-446 Deszczno.

 

Wymagania:

 

Wymagania niezbędne:

 

- posiadanie obywatelstwa polskiego,

- posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- posiadanie nieposzlakowanej opinii,

- wykształcenie wyższe,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku,

- znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych.

 

Wymagania dodatkowe:

 

- obowiązkowość, systematyczność, rzetelność, punktualność,

- dyspozycyjność, odporność na stres, wysoka kultura osobista,

- łatwość w nawiązywaniu kontaktów oraz zdolność zapobiegania konfliktom,

- praktyczne umiejętności z zakresu ewidencji księgowej, sprawozdawczości finansowej oraz budżetowej i w zakresie operacji finansowych, - praktyczne umiejętności w prowadzeniu rozliczeń związanych z naliczaniem wynagrodzeń, - umiejętność analizowania i oceny sprawozdań finansowych, - znajomość:

  • ustawy o systemie oświaty,
  • ustawy karta nauczyciela,
  • ustawy o finansach publicznych,
  • ustawy o rachunkowości,
  • ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
  • ustawy o samorządzie gminnym,
  • ustawy o podatku od towarów i usług,
  • ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • obsługi komputera i programów biurowych,

- preferowane wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii, finansów, rachunkowości,

- preferowane co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Prowadzenie pełnej rachunkowości jednostek budżetowych z wykorzystaniem oprogramowania Radix w szczególności:

sprawdzanie pod względem rachunkowym i dekretowanie dokumentów księgowych jednostek, uzgadnianie wydatków i dochodów, prowadzenie ewidencji środków trwałych, sporządzanie przelewów oraz sprawozdań budżetowych, finansowych i w zakresie operacji finansowych.

2. Sporządzanie list płac, obliczanie, wyliczanie ekwiwalentów, odpraw oraz innych świadczeń pieniężnych, wyliczanie i dokonywanie rozliczeń z ZUS z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,

3. Terminowe sporządzanie oraz przekazywanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych oraz dokumentów zgłoszeniowych (obsługa programu „Płatnik”),

4. Naliczanie miesięcznych zaliczek podatku dochodowego pracowników i sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych,

5. Sporządzanie i przekazywanie miesięcznych informacji oraz deklaracji do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

6. Sporządzanie sprawozdań GUS z zakresu płac.

 

Warunki pracy na stanowisku:

 

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Praca na tym stanowisku będzie wykonywana w pomieszczeniu biurowym w budynku Urzędu Gminy, przy ul. Lubuskiej 90 w Deszcznie, pokój nr 4, parter budynku. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. Zatrudnienie w wymiarze 1/1 czasu pracy.

 

Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Zespole Oświaty w Deszcznie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi 7,7 %, a zatem przekracza 6%.

 

Wymagane dokumenty:

 

- list motywacyjny,

- CV (życiorys),

- kwestionariusz osobowy – dostępny poniżej lub w siedzibie Urzędu Gminy pok. nr 11,

- kopia dowodu osobistego,

- kopia dokumentów poświadczających wykształcenie wyższe,

- kopia dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,

- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),

- oświadczenie o stanie zdrowia (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),

W przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902).”.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Inspektora do spraw księgowości i płac Gminnego Zespołu Oświaty w Deszcznie” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Deszcznie pok. nr 11 (sekretariat) lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Deszcznie, ul. Lubuska 90, 66-446 Deszczno woj. lubuskie, w terminie do dnia 18 grudnia 2017 roku do godziny 1530 (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy).

Aplikacje, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.

O dacie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, osoby zakwalifikowane do drugiego etapu, zostaną powiadomione telefonicznie.

Informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.deszczno.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Deszczno.

 

Wójt Gminy

/-/ Paweł Tymszan

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Przybylska 05-12-2017 09:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Przybylska 12-12-2017 12:11