Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy ds. drogownictwa w Urzędzie Gminy Deszczno

WÓJT GMINY DESZCZNO
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO DO SPRAW DROGOWNICTWA
W URZEDZIE GMINY W DESZCZNIE
 

1. WYMAGANIA W STOSUNKU DO KANDYDATÓW:
a) NIEZBĘDNE:
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie,
- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
- nieposzlakowana opinia,
- wykształcenie wyższe,
- znajomość przepisów prawa wynikających z :
> ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.),
> rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),
> rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729),
> ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
- prawo jazdy kat. B,
- umiejętność właściwej interpretacji i stosowania przepisów prawa
- umiejętność skutecznego komunikowania się i przekazywania informacji,
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.
b) DODATKOWE:
- znajomość obsługi powszechnie używanych aplikacji biurowych oraz sprzętu biurowego,
- rzetelność, dokładność, systematyczność,
- dobra organizacja pracy,
- umiejętność pracy w zespole.

2. OPIS STANOWISKA PRACY:
a) Dane podstawowe:
Nazwa stanowiska pracy: Stanowisko ds. drogowych
Wymiar czasu pracy: pełny etat

b) Zakres obowiązków na stanowisku:
 1. Czynności związane z przygotowaniem postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót drogowych.
 2. Czynności związane z budową i oddawaniem do eksploatacji dróg.
 3. Czynności związane z utrzymaniem dróg.
 4. Monitorowanie wywozu odpadów komunalnych i padłych zwierząt z terenu gminy Deszczno.
 5. Prowadzenie ewidencji zleceń i umów.
 6. Uzgadnianie zjazdów i wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
 7. Prowadzenie spraw związanych z technicznym utrzymaniem i ochroną dróg.
 8. Opracowywanie i aktualizacja ewidencji dróg i mostów.
 9. Dokonywanie przeglądów dróg i mostów, ocena ich stanu technicznego oraz sporządzanie z tego protokołów.
 10. Prowadzenie spraw związanych z robotami utrzymaniowymi dróg wykonywanych systemem zleconym oraz ich nadzór.
 11. Zimowe utrzymanie dróg i mostów w zakresie opracowywania planów kierowania akcją zimową oraz kontroli pracy jej prowadzenia.
 12. Zlecanie procedury związanej z zakresem projektowania dotyczącego utrzymania dróg i mostów.
 13. Kontrola i odbiór robót prowadzonych w pasie drogowym, w zakresie zgodności z wydanym zezwoleniem i uzgodnioną dokumentacją.
 14. Naliczanie należności za zajęcie pasa drogowego oraz kar w razie niezgodności z zezwoleniem lub brakiem zezwolenia.
 15. Przeprowadzanie pomiarów ruchu drogowego i zbieranie danych o zdarzeniach na drogach.
 16. Prowadzenie i nadzorowanie wszystkich prac i czynności w zakresie kompetencji ustawowych.
 17. Sporządzanie sprawozdawczości dotyczącej zakresu działania referatu.
 18. Realizacja zadań w zakresie utrzymania czystości, stanu nawierzchni oraz konserwacji pasa drogowego i dróg.
 19. Przeglądy nadzorowanych odcinków dróg, zgłaszanie kierownictwu zagrożeń dla ruchu drogowego, usuwanie tych zagrożeń lub ich zabezpieczenie.
 20. Zarządzanie ruchem na drogach   gminnych.
 21. Rozpatrywanie projektów organizacji ruchu oraz wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu.
 22. Opracowywanie lub zlecanie do opracowania projektów organizacji ruchu uwzględniających wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu.
 23. Przekazywanie zatwierdzonych organizacji ruchu do realizacji.
 24. Zatwierdzanie organizacji ruchu na podstawie złożonych projektów.
 25. Prowadzenie kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu.
 26. Współpraca w zakresie organizacji ruchu drogowego z zarządami dróg i kolei, z organami policji i innymi jednostkami.
 27. Wydawanie zezwoleń na pojazdy ponadnormatywne.
 28. Wydawanie zezwoleń i opinii na wykorzystanie dróg   gminnych w „sposób szczególny” (imprezy sportowe na drogach, rajdy, manifestacje itp.).
 29. Przeprowadzanie okresowych kontroli i analizy oznakowania dróg  gminnych.

3. WYMAGANE DOKUMENTY:
- list motywacyjny,
- curriculum vitae,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, umiejętności, staż pracy itp.
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

4. TERMIN, SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH:
Termin: do dnia 22 października 2009 roku;
Sposób składania dokumentów aplikacyjnych: dokumenty należy złożyć osobiście w zamkniętych kopertach w siedzibie Urzędu Gminy w Deszcznie w sekretariacie

5. DODATKOWE INFORMACJE:
1. telefon kontaktowy (095) 7 287 650
2. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy w Deszcznie po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane;
3. rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą w dniu 23 października 2009 roku od godziny 10 w Urzędzie Gminy w Deszcznie. Osoby ubiegające się o pracę na w/w stanowisku o szczegółach zostaną poinformowane telefonicznie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Andrzejak 22-09-2009 10:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Arkadiusz Łodziewski 22-09-2009
Ostatnia aktualizacja: Karolina Andrzejak 22-09-2009 12:16