Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy na dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty w Deszcznie

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy – dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty w Deszcznie

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z dnia 24.06.2016 r.) Wójt Gminy Deszczno ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty w Deszcznie w wymiarze 1/4 etatu.

 

Wymagania:

 

Wymagania niezbędne:

 

- obywatelstwo polskie,

- zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- posiadanie nieposzlakowanej opinii,

- wykształcenie wyższe,

- co najmniej 5 letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 5 lat działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku,

- znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych.

 

Wymagania dodatkowe:

 

- obowiązkowość,

- systematyczność,

- dyspozycyjność,

- znajomość:

  • ustawy o systemie oświaty,
  • ustawy karta nauczyciela,
  • ustawy o finansach publicznych,
  • ustawy prawo zamówień publicznych,
  • ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
  • ustawy o samorządzie gminnym,
  • ustawy o pracownikach samorządowych,
  • ustawy o ochronie danych osobowych,
  • ustawy kodeks pracy,
  • obsługi komputera i programów biurowych,

- preferowane wykształcenie pedagogiczne, administracyjne lub prawnicze oraz studia podyplomowe albo kurs z zakresu zarządzania oświatą.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) nadzór organizacyjno-finansowy nad działalnością gminnych placówek oświatowych i kierowanie działalnością Gminnego Zespołu Oświaty w Deszcznie oraz reprezentowanie go na zewnątrz,

2) analizowanie projektów planów finansowych gminnych placówek oświatowych,

3) analiza i opiniowanie projektów organizacyjnych gminnych placówek oświatowych,

4) organizowanie kursów i szkoleń dla dyrektorów gminnych placówek oświatowych,

5) prowadzenie ewidencji oraz skreślanie z ewidencji niepublicznych placówek oświatowych,

6) prowadzenie działań związanych z dotowaniem niepublicznych placówek oświatowych,

7) prowadzenie bazy danych oświatowych – Systemu Informacji Oświatowej w zakresie zadań organu prowadzącego,

8) prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego i uczestniczenie w postępowaniu na stopień nauczyciela dyplomowanego dyrektorów gminnych placówek oświatowych,

9) realizacja zadania związanego z dofinansowaniem kosztów kształcenia pracowników młodocianych,

10) koordynacja działań związanych z przyznawaniem pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów gminnych placówek oświatowych,

11) realizacja i koordynacja świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów gminnych placówek oświatowych,

12) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez młodzież w wieku od 16 do 18 lat oraz prowadzenie egzekucji w razie jego niespełnienia,

13) wykonywanie zadań wynikających z ustawy Karta Nauczyciela, w szczególności:

a) opracowanie regulaminu wynagradzania za pracę, regulaminu nagród Wójta Gminy Deszczno oraz innych regulaminów dotyczących nauczycieli zatrudnionych w gminnych placówkach oświatowych,

b) analiza średnich wynagrodzeń i sporządzanie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w gminnych placówkach oświatowych,

c) przygotowywanie ocen pracy dyrektorów gminnych placówek oświatowych,

d) wnioskowanie o nagrody i odznaczenia dla dyrektorów gminnych placówek oświatowych,

e) organizowanie konkursów na dyrektorów i prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów gminnych placówek oświatowych,

f) ustalanie podziału środków, specjalności i form doskonalenia zawodowego nauczycieli gminnych placówek oświatowych,

14) przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń (przepisów prawa miejscowego) w zakresie oświaty,

15) przygotowywanie materiałów niezbędnych do opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie działania GZO,

16) przygotowywanie materiałów do Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania GZO,

17) zapewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminnym Zespole Oświaty w Deszcznie,

18) Kierowanie pracą podległych pracowników oraz zapewnienie przestrzegania przepisów prawa pracy oraz bhp i p.poż. w GZO.

 

 

           

Warunki pracy na stanowisku:

 

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Praca na tym stanowisku będzie wykonywana w pomieszczeniu biurowym w budynku Urzędu Gminy, przy ul. Lubuskiej 90 w Deszcznie, pokój nr 4, parter budynku.  Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. Zatrudnienie w wymiarze 1/4 czasu pracy.

 

Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Deszczno, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi 7,87 %.

 

Wymagane dokumenty:

 

- list motywacyjny,

- CV (życiorys),

- kwestionariusz osobowy – dostępny poniżej lub w siedzibie Urzędu Gminy pok. nr 11,

- kopia dowodu osobistego,

- kopia dokumentów poświadczających wykształcenie wyższe,

- kopia dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,

- oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),

- oświadczenie o stanie zdrowia (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),

W przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902).”. 

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty w Deszcznie” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Deszcznie pok. nr 11 (sekretariat) lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy w Deszcznie, ul. Lubuska 90, 66-446 Deszczno woj. lubuskie, w terminie do dnia 24 marca 2017 roku do godziny 1200 (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy). 

Aplikacje, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.

O dacie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, osoby zakwalifikowane do drugiego etapu, zostaną powiadomione telefonicznie.

Informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.deszczno.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Deszczno.

 

 

 

      Wójt Gminy

/-/ Paweł Tymszan

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Julita Ziomek 14-03-2017 08:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Julita Ziomek 14-03-2017 09:00