Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy- Dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty w Deszcznie

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy – dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty w Deszcznie

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z dnia 24.06.2016 r.) Wójt Gminy Deszczno ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty w Deszcznie w wymiarze 1/4 etatu.

 

Wymagania:

 

Wymagania niezbędne:

 

- obywatelstwo polskie,

- zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- posiadanie nieposzlakowanej opinii,

- wykształcenie wyższe,

- co najmniej 5 letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 5 lat działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku,

- znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych.

 

Wymagania dodatkowe:

 

- obowiązkowość,

- systematyczność,

- dyspozycyjność,

- znajomość:

  • ustawy o systemie oświaty,
  • ustawy karta nauczyciela,
  • ustawy o finansach publicznych,
  • ustawy prawo zamówień publicznych,
  • ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
  • ustawy o samorządzie gminnym,
  • ustawy o pracownikach samorządowych,
  • ustawy o ochronie danych osobowych,
  • ustawy kodeks pracy,
  • obsługi komputera i programów biurowych,

- preferowane wykształcenie pedagogiczne, administracyjne lub prawnicze oraz studia podyplomowe albo kurs z zakresu zarządzania oświatą.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) nadzór organizacyjno-finansowy nad działalnością gminnych placówek oświatowych i kierowanie działalnością Gminnego Zespołu Oświaty w Deszcznie oraz reprezentowanie go na zewnątrz,

2) analizowanie projektów planów finansowych gminnych placówek oświatowych,

3) analiza i opiniowanie projektów organizacyjnych gminnych placówek oświatowych,

4) organizowanie kursów i szkoleń dla dyrektorów gminnych placówek oświatowych,

5) prowadzenie ewidencji oraz skreślanie z ewidencji niepublicznych placówek oświatowych,

6) prowadzenie działań związanych z dotowaniem niepublicznych placówek oświatowych,

7) prowadzenie bazy danych oświatowych – Systemu Informacji Oświatowej w zakresie zadań organu prowadzącego,

8) prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego i uczestniczenie w postępowaniu na stopień nauczyciela dyplomowanego dyrektorów gminnych placówek oświatowych,

9) realizacja zadania związanego z dofinansowaniem kosztów kształcenia pracowników młodocianych,

10) koordynacja działań związanych z przyznawaniem pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów gminnych placówek oświatowych,

11) realizacja i koordynacja świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów gminnych placówek oświatowych,

12) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez młodzież w wieku od 16 do 18 lat oraz prowadzenie egzekucji w razie jego niespełnienia,

13) wykonywanie zadań wynikających z ustawy Karta Nauczyciela, w szczególności:

a) opracowanie regulaminu wynagradzania za pracę, regulaminu nagród Wójta Gminy Deszczno oraz innych regulaminów dotyczących nauczycieli zatrudnionych w gminnych placówkach oświatowych,

b) analiza średnich wynagrodzeń i sporządzanie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w gminnych placówkach oświatowych,

c) przygotowywanie ocen pracy dyrektorów gminnych placówek oświatowych,

d) wnioskowanie o nagrody i odznaczenia dla dyrektorów gminnych placówek oświatowych,

e) organizowanie konkursów na dyrektorów i prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów gminnych placówek oświatowych,

f) ustalanie podziału środków, specjalności i form doskonalenia zawodowego nauczycieli gminnych placówek oświatowych,

14) przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń (przepisów prawa miejscowego) w zakresie oświaty,

15) przygotowywanie materiałów niezbędnych do opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie działania GZO,

16) przygotowywanie materiałów do Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania GZO,

17) zapewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminnym Zespole Oświaty w Deszcznie,

18) Kierowanie pracą podległych pracowników oraz zapewnienie przestrzegania przepisów prawa pracy oraz bhp i p.poż. w GZO.

 

 

           

Warunki pracy na stanowisku:

 

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Praca na tym stanowisku będzie wykonywana w pomieszczeniu biurowym w budynku Urzędu Gminy, przy ul. Lubuskiej 90 w Deszcznie, pokój nr 4, parter budynku.  Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. Zatrudnienie w wymiarze 1/4 czasu pracy.

 

Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Deszczno, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi 7,87 %.

 

Wymagane dokumenty:

 

- list motywacyjny,

- CV (życiorys),

- kwestionariusz osobowy – dostępny poniżej lub w siedzibie Urzędu Gminy pok. nr 11,

- kopia dowodu osobistego,

- kopia dokumentów poświadczających wykształcenie wyższe,

- kopia dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,

- oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),

- oświadczenie o stanie zdrowia (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),

W przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902).”. 

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty w Deszcznie” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Deszcznie pok. nr 11 (sekretariat) lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy w Deszcznie, ul. Lubuska 90, 66-446 Deszczno woj. lubuskie, w terminie do dnia 9 marca 2017 roku do godziny 1500 (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy). 

Aplikacje, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.

O dacie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, osoby zakwalifikowane do drugiego etapu, zostaną powiadomione telefonicznie.

Informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.deszczno.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Deszczno.

 

 

 

      Wójt Gminy

/-/ Paweł Tymszan

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Julita Ziomek 22-02-2017 15:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-02-2017
Ostatnia aktualizacja: - 22-02-2017 15:22