Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXVII/209/2016 Rady Gminy Deszczno z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok

Uchwała Nr XXVII/209/2016

Rady Gminy Deszczno

z dnia 21 listopada 2016 roku

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Określa się roczną wysokość stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Deszczno:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,78 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,54 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,38 zł od 1 m2 powierzchni;

d)   niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,98 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,71 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,54 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli – 2% ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Deszczno.

 

§ 3

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała XV/114/2015 Rady Gminy Deszczno z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2017 roku.

 

 

                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                   

                                                                                                     Barbara Chrobak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agata Lewandowska 02-01-2017 13:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Agata Lewandowska 02-01-2017 13:31