Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja - stypendium szkolne


INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLENGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Zgodnie z:

  • Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) oraz Uchwałą nr XXIX/225/2012 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 września 2012r. z póżn. zmianami w sprawie określenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Deszczno.

Pomoc materialna przysługuje uczniom:

1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

3) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

4) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Charakter pomocy materialnej:

  • socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny)

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514 zł/ os. w rodzinie (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.)

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 930 ze zm.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące 
i gospodarujące. Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie Gminy Deszczno.

Stypendium nie przysługuje:

•        uczniom klas zerowych,

•        uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Deszczno.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

1.      rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia

2.      pełnoletniego ucznia

3.      dyrektora szkoły

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji (odpowiednio do sytuacji ucznia):

1.      wniosku zawierającego między innymi informacje potwierdzające liczbę osób w gospodarstwie domowym ucznia,

2.      zaświadczenia o dochodach (dotyczy miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) tj.:

a.      zaświadczenie od pracodawcy o dochodach wg wymogów określonych w art. 8 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 930 ze zm.)*

b.      zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku)

c.       oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy

d.      zaświadczenie lub decyzja z Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy). Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej

e.       zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,

f.    wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów lub decyzja z OPS - fundusz alimentacyjny

g.      odcinek renty/emerytury

h.      oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O SKŁADANIE 
KOMPLETNYCH WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH 
ORAZ PODAWANIE AKTUALNYCH NUMERÓW TEL. KONTAKTOWYCH

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich DOCHODACH uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku.

Liczba osób w rodzinie wpisana we wniosku powinna zgadzać się z liczbą osób w rodzinie wpisaną na załączniku do wniosku.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do przedstawienia informacji o dochodach uzyskanych w 2015 r., np. w formie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, a w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanych formach opodatkowania należy przyjąć kwotę zadeklarowaną przez wnioskodawcę na oświadczeniu.

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informacje o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w zakładzie ubezpieczeń społecznych.

Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł. (wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2015 r. Dz. U. 2015.1058)

Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z hektarów przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.

ZASIŁEK SZKOLNY realizowany jest poprzez zwrot poniesionych kosztów na CELE EDUKACYJNE.

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

  • śmierci rodzica lub prawnego opiekuna

  • klęski żywiołowej

  • wydatków związanych z długotrwałą chorobą (ucznia, czy w rodzinie

  • innych, szczególnych okoliczności w terminie DO DWÓCH MIESIĘCY OD DNIA WYSTĄPIENIA OKOLICZNOŚC 

    Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  • mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Deszczno

  • w rodzinie zaistniało w/w zdarzenie

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NALEŻY ZŁOŻYĆ

w terminie 
od 1 września 2016 r. do 15 września 2016 r.

W URZĘDZIE GMINY DESZCZNO w godzinach pracy urzędu

Pon. 7:30 - 17:00

Wt. - Czw. 7:30 - 15:30

Pt. 7:30 - 14:00

Marta Debald

Załącznik wniosek o przyznanie stypendium

Załącznik wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Andrzejak 02-08-2016 08:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-08-2016
Ostatnia aktualizacja: - 02-08-2016 08:33