Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - stanowisko ds. Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy -  stanowisko ds. Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (j. t. Dz. U. z 2014r. poz. 1202) Wójt Gminy Deszczno ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - stanowisko ds. Obrony Cywilnej i Ochrony Przeciwpożarowej w wymiarze 1/2 etatu.

Wymagania:

Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- wykształcenie wyższe,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

- znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

- prawo jazdy kat. B,

- obowiązkowość,

- systematyczność,

- znajomość:

 • ustawy o ochronie przeciwpożarowej,

 • ustawy o zarządzaniu kryzysowym,

 • przepisów dotyczących obrony cywilnej,

 • ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

 • obsługi komputera i programów biurowych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. realizacja i koordynowanie zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,

 2. opracowywanie planów kryzysowych, w tym gminnego planu przeciwpowodziowego,

 3. gromadzenie i przetwarzanie informacji o możliwościach użycia sił i środków w sytuacjach kryzysowych, w czasie stanów nadzwyczajnych i w czasie wojny,

 4. działania związane z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie Gminy,

 5. wykonywanie i koordynowanie działań w zakresie prowadzenia działań ratunkowych w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska, przygotowywanie ewakuacji zagrożonej ludności oraz koordynowanie tych działań,

 6. realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:

- wykonywanie przedsięwzięć wynikających z opracowanych planów gminnych,

- przygotowanie i zapewnienie działania elementów systemu ostrzegania i alarmowania ludności, współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,

- planowanie, koordynowanie oraz realizacja zadań z zakresu OC,

- opracowanie i aktualizowanie dokumentów z zakresu obronności na szczeblu Gminy,

- organizacja szkoleń obronnych,

- realizacja nakładania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obronności kraju,

- organizowanie i prowadzenie akcji kurierskiej oraz szkolenie kurierów.

 1. wykonywanie wszelkich zadań dotyczących ochrony przeciwpożarowej wynikających z ustawy o samorządzie gminnym i należących do zakresu działania Urzędu Gminy Deszczno i Wójta,

 2. koordynacja i realizacja zadań związanych z ochroną przeciwpożarową, krajowym systemem ratowniczo-gaśniczym i Ochotniczymi Strażami Pożarnymi oraz innymi jednostkami ochrony przeciwpożarowej na obszarze Gminy,

 3. realizacja ustalonych przez Wojewodę zadań w zakresie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze Gminy,

 4. inicjowanie prac i działań Wójta w zakresie zaopatrzenia obszaru Gminy w wodę do celów gaśniczych,

 5. udział w projektowaniu budżetu Gminy w części dotyczącej ochrony przeciwpożarowej, w tym również funkcjonowania OSP.

 6. inicjowanie i podejmowanie zadań szkoleniowych oraz ćwiczeń ratowniczych na terenie Gminy,

 7. udział w inspekcji gotowości do działań ratowniczych przeprowadzonych przez organy inspekcyjne PSP w jednostkach OSP włączonych do KSRG,

 8. współudział w opracowywaniu planów ratowniczych powiatu w części dotyczącej obszaru Gminy,

 9. współpraca z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z terenu Gminy Deszczno,

 10. nadzór nad realizacją zadań związanych z funkcjonowaniem OSP na terenie Gminy,

 11. udzielanie pomocy jednostkom OSP i innym jednostkom ochrony przeciwpożarowej z terenu Gminy,

 12. Wykonywanie sprawozdań w zakresie wyżej wskazanych zadań.

Warunki pracy na stanowisku:

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Praca na tym stanowisku będzie wykonywana w pomieszczeniu biurowym budynku w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Lubuska 90 w Deszcznie pokój nr 3, parter budynku. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. Zatrudnienie w wymiarze 1/2 czasu pracy.

Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Deszczno, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi 18 %.

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- CV (życiorys),

- kwestionariusz osobowy - dostępny poniżej lub w siedzibie Urzędu Gminy pok. nr 11,

- kopia dowodu osobistego,

- kopia dokumentów poświadczających wykształcenie wyższe,

- kopia dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,

- oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),

- oświadczenie o stanie zdrowia (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),

W przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)

Termin i miejsce składania dokumentów:

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Deszcznie pok. nr 11 (sekretariat) lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy w Deszcznie, ul. Lubuska 90, 66-446 Deszczno woj. lubuskie, w terminie do dnia 6 maja 2015 roku do godziny 1500 (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy). 

Aplikacje, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.

O dacie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, osoby zakwalifikowane do drugiego etapu, zostaną powiadomione telefonicznie.

Informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.deszczno.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Deszczno.

Wójt Gminy

/-/ Paweł Tymszan

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Andrzejak 24-04-2015 12:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2015
Ostatnia aktualizacja: Anna Przybylska 29-04-2015 11:32