Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - Inspektor ds. Księgowości i Płac Urzędu Gminy

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy – Inspektor ds. Księgowości i Płac Urzędu Gminy

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (j. t. Dz. U. z 2014r. poz. 1202) Wójt Gminy Deszczno ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Inspektor ds. Księgowości i Płac Urzędu Gminy

Wymagania:

Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- wykształcenie wyższe (preferowane z zakresu rachunkowości, finansów),

- pięcioletni staż pracy w tym 2 lata praktyki w księgowości,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

- znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

- prawo jazdy kat. B,

- obowiązkowość,

- systematyczność,

- znajomość przepisów:

  • ustawy o finansach publicznych,
  • ustawy o rachunkowości,
  • podatkowych,
  • dotyczących rozliczeń ZUS,
  • ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- prowadzenie rachunkowości Urzędu Gminy - ewidencje analityczne środków trwałych, wartości   niematerialnych i prawnych, wyposażenia, sporządzanie wymaganych sprawozdań w tym zakresie

- organizacja i koordynacja inwentaryzacji majątku gminy,

- wystawianie faktur, ewidencja sprzedaży, zakupu oraz sporządzanie comiesięcznych deklaracji VAT,

- systematyczna analiza wydatków pod kątem możliwości odliczenia VAT naliczonego,

- opracowywanie i przedstawianie sprawozdań finansowych budżetowych i podatkowych nadrzędnym   organom,

- sporządzanie list płac oraz naliczanie innych świadczeń pieniężnych pracowników,

- prowadzenie kartotek wynagrodzeń rozliczenia z Urzędem Skarbowym, ZUS i GUS,

- kontrola, egzekucja należności z tytułu zawartych umów najmu sal wiejskich, lokali gminnych, dzierżaw gruntu, użytkowania wieczystego, opłaty adiacenckiej, renty planistycznej.

Warunki pracy na stanowisku:

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Praca na tym stanowisku będzie wykonywana w pomieszczeniu biurowym budynku w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Lubuska 90 w Deszcznie pokój nr 5, parter budynku.  Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Deszczno, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi 18 %.

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- CV (życiorys),

- kwestionariusz osobowy – dostępny poniżej lub w siedzibie Urzędu Gminy pok. nr 11,

- kopia dowodu osobistego,

- kopia dokumentów poświadczających wykształcenie wyższe,

- kopia dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,

- kopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż pracy,

- oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),

- oświadczenie o stanie zdrowia (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),

W przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202) 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Inspektor ds. księgowości i płac” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Deszcznie pok. nr 11 (sekretariat) lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy w Deszcznie, ul. Lubuska 90, 66-446 Deszczno woj. lubuskie, w terminie do dnia 27 kwietnia 2015 roku do godziny 1500 (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy). 

Aplikacje, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.

O dacie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, osoby zakwalifikowane do drugiego etapu, zostaną powiadomione telefonicznie.

Informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.deszczno.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Deszczno.

 

      Wójt Gminy

/-/ Paweł Tymszan

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Przybylska 15-04-2015 12:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-04-2015
Ostatnia aktualizacja: - 15-04-2015 12:57