Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - Sekretarz Gminy

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy – Sekretarza Gminy

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

Informuje się, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Deszczno, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi 17 %.

Informacja o warunkach pracy:

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Praca na tym stanowisku będzie wykonywana w pomieszczeniu biurowym budynku w siedzibie Urzędu  Gminy przy ul. Lubuska 90 w Deszcznie pokój nr 12, 1 piętro budynku. 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U.  z 2014r. poz. 1202) Wójt Gminy Deszczno ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Sekretarza Gminy

Do zakresu działania, obowiązków i uprawnień  Sekretarza Gminy należy w szczególności:

 1) zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu Gminy,

 2) nadzór nad stosowaniem postanowień Regulaminu Organizacyjnego,

 3) współpraca ze Skarbnikiem Gminy nad racjonalnym gospodarowaniem środkami osobowymi i rzeczowymi Urzędu Gminy,

 5) nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał Rady Gminy oraz innych materiałów informacyjnych i sprawozdawczych dla Rady Gminy wynikających z zakresu obowiązków,

6) zapewnienie koordynacji zadaniami Urzędu w sferach tego wymagających, w tym m.in. w sferze organizacji zadań z zakresu zamówień publicznych i nadzoru w sferze kontroli zarządczej.

Wymagania niezbędne – kandydatem może być osoba, która:

-         posiada obywatelstwo polskie,

-         posiada pełnię praw publicznych,

-         ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,

-         nie była prawomocnie skazana za przestępstwa popełnione umyślnie,

-         posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

-         posiada wykształcenie wyższe magisterskie,

-         co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w następujących jednostkach:

 1)     urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych;

2)     starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych;

3)        urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych;

4)        biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych zakładów budżetowych utworzonych przez te związki;

5)      biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

 w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach

l u b

-      co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w następujących jednostkach:

1)        urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych;

2)      starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych;

3)    urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych;

4)     biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych zakładów budżetowych utworzonych przez te związki;

5)     biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

6)    oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych

-         brak przynależności do partii politycznych,

-         cieszy się nieposzlakowaną opinią,

-         umiejętność  kierowania dużym zespołem pracowników.

 

Wymagania konieczne – znajomość ustaw:

-         ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

-         ustawy o samorządzie gminnym,

-         ustawy Kodeks pracy,

 -       ustawy o finansach publicznych,

 -       ustawy Prawo zamówień publicznych.


Wymagania pożądane:

-         prawo jazdy kategorii B,

-         komunikatywność,

-         znajomość języków obcych (język angielski biegle).

Wymagane dokumenty:

-         list motywacyjny,

-         c.v. (życiorys),

-         kwestionariusz osobowy – dostępny poniżej lub w siedzibie Urzędu Gminy pok. nr 11,

-         kserokopia dowodu osobistego,

-         dokumenty poświadczające wykształcenie,

-         dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,

-         zaświadczenia o zatrudnieniu,

-         oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Skazanych),

-         oświadczenie o stanie zdrowia (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne),

-         oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1182 ze zmianami).

Dokumenty należy składać w postaci kserokopii (oprócz kwestionariusza, listu motywacyjnego i c.v. – oryginały). W przypadku zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu.

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia  02.02.2015r. do godziny 1200 osobiście w siedzibie Urzędu Gminy pok. nr 11 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko –Sekretarz Gminy” lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy, 66-446 Deszczno ul. Lubuska 90, woj. Lubuskie – liczy się data wpływu do Urzędu. 

Aplikacje, które są niekompletne lub wpłyną do Urzędu w dniu 02.02.2015r. po godzinie 1200 nie będą rozpatrywane.

Rozpatrzenie ofert i rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 03.02.2015r.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.deszczno.pl)  oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Deszczno.

                                                                                                          Wójt Gminy

         Paweł Tymszan

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Przybylska 19-01-2015 13:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-01-2015
Ostatnia aktualizacja: - 19-01-2015 13:53