Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015

 

Zgodnie z:

  • Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz Uchwałą nr XXIX/225/2012 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 września 2012r. z późn. zmianami w sprawie określenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Deszczno.

 

Pomoc materialna przysługuje uczniom:

1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami  sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

3) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

4) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

 

Charakter pomocy materialnej:

  • socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny)

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 456 zł/ os. w rodzinie (art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.)

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 182 ze zm.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące 
i gospodarujące. Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie Gminy Deszczno.

Stypendium nie przysługuje:

•        uczniom klas zerowych,

•        uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Deszczno.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi:

1.     który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2120 zł (rocznie).

2.      który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej (Art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Dz. U. z 2013r., poz. 1456 z późniejszymi zmianami)

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

1.      rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia

2.      pełnoletniego ucznia

3.      dyrektora szkoły

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji (odpowiednio do sytuacji ucznia):

1.      wniosku zawierającego między innymi informacje potwierdzające liczbę osób w gospodarstwie domowym ucznia,

2.      zaświadczenia o dochodach (dotyczy miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) tj.:

a.      zaświadczenie od pracodawcy o dochodach wg wymogów określonych w art. 8 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 182 ze zm.)*

b.      zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku)

c.       oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy

d.      zaświadczenie lub decyzja z Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy). Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej

e.       zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,

f.    wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów lub decyzja z OPS – fundusz alimentacyjny

g.      odcinek renty/emerytury

h.      oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O SKŁADANIE 
KOMPLETNYCH WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH 
ORAZ PODAWANIE AKTUALNYCH NUMERÓW TEL. KONTAKTOWYCH

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich DOCHODACH uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku.

Liczba osób w rodzinie wpisana we wniosku powinna zgadzać się z liczbą osób w rodzinie wpisaną na załączniku do wniosku.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do przedstawienia informacji o dochodach uzyskanych w 2013 r., np. w formie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, a w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanych formach opodatkowania należy przyjąć kwotę zadeklarowaną przez wnioskodawcę na oświadczeniu.

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informacje o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w zakładzie ubezpieczeń społecznych.

Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 250 zł. (wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17.07.2012r. Dz. U. 2012 poz. 823)

Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z hektarów przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.

ZASIŁEK SZKOLNY realizowany jest poprzez zwrot poniesionych kosztów na CELE EDUKACYJNE.

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

  • śmierci rodzica lub prawnego opiekuna
  • klęski żywiołowej
  • wydatków związanych z długotrwałą chorobą (ucznia, czy w rodzinie
  • innych, szczególnych okoliczności w terminie DO DWÓCH MIESIĘCY OD DNIA WYSTĄPIENIA OKOLICZNOŚC 

    Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
  • mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Słońsku
  • w rodzinie zaistniało w/w zdarzenie

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NALEŻY ZŁOŻYĆ

w terminie

od 1 września 2014 r. do 15 września 2014 r.

W URZĘDZIE GMINY DESZCZNO w godzinach pracy urzędu

Pon. 7:30 – 17:00

Wt. – Czw. 7:30 – 15:30

Pt. 7:30 – 14:00

 

 

 

 

Marta Debald

 

 

 

Załącznik: wniosek

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Przybylska 25-08-2014 08:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-08-2014
Ostatnia aktualizacja: - 25-08-2014 08:56