Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJW DESZCZNIE

 

Ogłasza nabór na wolne stanowisko: stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego


1.    Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym;
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie; 
 • wykształcenie wyższe magisterskie;
 • znajomość odpowiednich aktów prawnych w tym:

 - Ustawa z dnia 28 listopad 2003 o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)

  - Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 ( Dz.U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.)                 

  - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz.267 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w  administracji (Dz.U. z 2012 r. , poz.1015)

-znajomość obsługi systemów informatycznych ( środowisko Windows, Pakiet MS Office)

-minimum 1 rok doświadczenia w pracy biurowej w jednostkach samorządu terytorialnego.

 

2.    Wymagania pożądane:

 • wykształcenie administracyjne lub ekonomiczne;
 • umiejętność organizacji pracy własnej;
 • samodzielność, sumienność i obowiązkowość;
 • odpowiedzialność;
 • zdolność analitycznego myślenia;
 • umiejętność pracy w zespole;
  • umiejętność przygotowywania pism i decyzji administracyjnych.

3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • udzielanie klientom OPS informacji o przysługujących im świadczeniach z funduszu alimentacyjnego i świadczeniach rodzinnych,
  • wydawanie klientom OPS niezbędnych formularzy,
 • przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych,
 • przyjmowanie dokumentów potwierdzających dochody rodziny oraz uprawnienia do przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych,
 • ustalanie uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych na podstawie właściwie zgromadzonych dokumentów,
  • zgodnie z przepisami naliczanie wysokości przyznanych świadczeń,
 • sporządzanie decyzji związanych z przyznaniem lub odmową przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych, a także w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
 • sporządzanie miesięcznych list wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z ustaleniem uprawnień i wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych,
 • windykacja należności dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej i nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
 • podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych, a w szczególności przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych, odbieranie oświadczeń majątkowych, współpraca z komornikiem sądowym prowadzącym postępowanie egzekucyjne, współpraca z urzędem pracy w zakresie aktywizacji zawodowej,
 • bieżące załatwianie korespondencji dotyczącej świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych oraz wydawanie klientom stosownych zaświadczeń,
 • niezwłoczne przekazywanie do księgowości informacji dotyczących osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu oraz wszelkich zmian mających wpływ na powyższe uprawnienia,
 • wprowadzanie danych dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych do programów informatycznych oraz biegłe ich obsługiwanie.

 

4.    Wymagane dokumenty:

 •  życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej;
 • list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności;
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
 • oświadczenie o treści:” Posiadam pełną zdolność  do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych, nie byłam ( byłem) skazana(y) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”;
 • oświadczenie o stanie zdrowia;
 • kopia dokumentu tożsamości.

 

5.    Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

 

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej w Deszcznie  lub przesłać pocztą na adres: ul. Strażacka 5, 66-446 Deszczno z dopiskiem: Nabór na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, w terminie do dnia  27.12.2013 r.

 

Ogłoszenie jest opublikowane: w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Deszczno.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami ) oraz ustawą z dn. 22.11.2008r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz.1458 ze zmianami)” oraz własnoręcznym podpisem.

 

6.  Informacje dodatkowe:

-  informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP Urzędu Gminy Deszczno. 

 

                                                                                                                   

                                                                                                                             Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

                       /Barbara Szymczyk/

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Przybylska 16-12-2013 08:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-12-2013
Ostatnia aktualizacja: - 16-12-2013 08:09