Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ciecierzycach

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr  55 /2013
Wójta Gminy Deszczno

z dnia 2 października  2013r.

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

 

Wójt Gminy Deszczno ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Ciecierzycach.

 

1.      Do Konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009r. Nr 184 poz. 1436 z późn. zm.).

 

2.      Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

a)  Uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz  koncepcją  funkcjonowania i rozwoju szkoły,

 

b) Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczające obywatelstwo kandydata,

 

c) Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo

- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

- stażu pracy, w tym pracy na stanowisku kierowniczym- w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

 

d) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c,

 

e) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia w przypadku nauczycieli także przygotowania pedagogicznego, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

 

f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

 

g) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

 

h) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

i) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168),

 

j) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.),

 

k) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

 

l) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

 

ł) oświadczenie, że  kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012r., poz. 572.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

 

m) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

 

n) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

 

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i  dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Ciecierzycach” w terminie do dnia 16 października 2013r.,  osobiście w sekretariacie urzędu  lub na adres (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Deszczno): 

 

Urząd Gminy Deszczno

Ul. Lubuska 90

66-446 Deszczno

 

Oferty, które wpłyną po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

 

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ciecierzycach przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Deszczno. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Przybylska 02-10-2013 15:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-10-2013
Ostatnia aktualizacja: - 02-10-2013 15:03